Gemeentelijke opvang Oekraïners

Algemeen

Door de oorlog in Oekraïne zijn er vele miljoenen mensen op de vlucht. Vluchtelingen uit Oekraïne die naar Molenlanden komen willen we zo goed mogelijk opvangen.

Opvangplekken vluchtelingen

Opvangplekken blijven nodig, nu en voor de komende tijd
Nu de oorlog in Oekraïne voortduurt en er nog steeds vluchtelingen naar Nederland komen, is er extra opvang nodig. In september 2023 kwam er een noodoproep van de staatssecretaris met de opdracht om januari 2024 extra plekken te realiseren. Die opgave wordt vanuit het Rijk via de provincie en vervolgens de veiligheidsregio verdeeld. Onze veiligheidsregio, Zuid-Holland Zuid, had nog niet genoeg opvangplekken. Onze gemeente heeft daarbinnen de opgave om voor meer gemeentelijke opvang te zorgen. We zaten op 250 plekken (180 particulier, 70 gemeentelijk) en moeten groeien naar 400 plekken.

Particuliere opvang
In onze gemeente zijn al sinds het uitbreken van de oorlog ruim 325 vluchtelingen particulier opgevangen. Op dit moment zijn dat nog ongeveer 180 mensen. Met dank aan de vele betrokkenen loopt dat heel goed. Veel inwoners zetten zich daar elke dag weer voor in. We zijn daar erg van onder de indruk.

Meer opvang nodig
Niemand weet hoelang de oorlog tussen Oekraïne en Rusland nog duurt. We weten ook nog niet wanneer de mensen, die gevlucht zijn voor de oorlog, terug kunnen naar huis. De wederopbouw van het land heeft tijd nodig. Op dit moment hebben Oekraïners de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) van de Europese Unie. Vooralsnog loopt deze richtlijn tot maart 2025. Zolang de oorlog voortduurt zullen er vluchtelingen blijven.

Gemeentelijke opvang in Molenlanden

Gemeente Molenlanden heeft voor verschillende locaties onderzocht of ze geschikt te maken zijn voor opvang. Hieronder kunt u per locatie meer informatie bekijken.

Opvanglocatie Lekdijk Waal

Update 12-04-2024

Update realisatie opvanglocatie Lekdijk 73A in Waal

De realisatie van de opvanglocatie aan de Lekdijk 73A is in volle gang. De realisatie duurt alleen langer dan verwacht. In plaats van 15 april is de locatie nu eind mei deels geschikt voor bewoning. Er zat veel druk op het project omdat een groep Oekraïense vluchtelingen vanaf die datum geen onderdak meer zou hebben. Gelukkig kunnen zij nu iets langer op de huidige plek blijven.

In onderstaande brief wordt verdere informatie gegeven over de stand van zaken van de realisatie.

Update 16-02-2024

Informatie over start bouw

Donderdag 8 februari stuurden we een brief met daarin het definitieve besluit van de burgemeester en wethouders om een opvanglocatie in Waal te openen. Daarin informeerden we u onder andere over de start van bouw en de voorbereidende acties. In onderstaande brief meer informatie over de bouw. In de bijlage zit een brief van het aannemersbedrijf De Maatschap met daarin meer praktische informatie. 

Update 8-02-2024

Voorbereidingen opvang Oekraïense vluchtelingen Waal van start

Naar verwachting zal er 19 februari gestart worden aan de Lekdijk 73A in Waal (Langerak) met werkzaamheden voor een opvanglocatie van maximaal 65 Oekraïense vluchtelingen in plaats van de eerder voorgenomen 75 plekken. Inwoners van Waal ontvangen hier vandaag een brief over. Op 14 februari volgt opnieuw een inloopmoment waar zij vragen kunnen stellen over de bouw en de opvang. De locatie moet half april worden geopend voor de eerste bewoners.

Vorig jaar 6 december is bekend geworden dat de gemeente Oekraïense vluchtelingen wil huisvesten in Waal. De gemeente heeft die dag bij een inwonersbijeenkomst uitleg gegeven. Op vrijdag 8 december hebben inwoners een brief ontvangen met een samenvatting van de plannen, zorgen en vragen waarna een uitnodiging volgde voor een inloopbijeenkomst.

Aanwijzing van locatie voor opvang
Op dinsdag 6 februari hebben burgemeester en wethouders de plannen opnieuw beoordeeld na diverse onderzoeken en de diverse gesprekken die zijn gevoerd. Zij hebben besloten dat de voorbereidingen voor de opvang op 19 februari van start kunnen. Inmiddels heeft burgemeester Segers een aanwijzingsbesluit genomen voor opvang op deze locatie.

Grootte opvang en afspraken over vervolg
In het definitieve plan voor Waal realiseert de gemeente maximaal 65 plekken in plaats van de eerder voorgenomen 75. De opvang is er zolang de oorlog duurt. Na de zomer wil de gemeente een bijeenkomst inplannen om met inwoners de permanente invulling van de locatie te bespreken. Er zijn nu nog geen plannen en de gemeente wil in overleg met de inwoners van Waal gezamenlijk tot een permanent plan komen.

Contact met inwoners
Naast de inloopbijeenkomst zijn er verschillende persoonlijke gesprekken gevoerd om zorgen te bespreken en vragen te beantwoorden. Ook zijn er twee bijeenkomsten van het omgevingsoverleg geweest. Hierin neemt een aantal inwoners deel. Daarin bespreekt de gemeente de plannen met een afvaardiging van de omgeving en toetst of dingen over het hoofd worden gezien. Als de opvang straks opent, bespreekt het omgevingsoverleg het dagelijks reilen en zeilen.

Bewoners van Waal hebben donderdag 8 februari een brief ontvangen. In deze brief ontvingen zij informatie over de voorbereidingen, de onderzoeken, de bijeenkomst van het omwonendenoverleg en de uitnodiging voor de inloopbijeenkomst op 14 februari.

Voordat het slopen begint zullen aangrenzende percelen een vooropname krijgen van hun huis. Deze adressen hebben een extra bijlage bij deze brief.

Meer informatie of vragen
In de bijlage de raadsinformatiebrief met meer achtergrondinformatie, de brief voor de bewoners en de brief over de bouwkundige vooropname. 

Notulen omgevingsoverleg

Update 19-01-2024

Bewoners hebben afgelopen donderdag 18 december een brief ontvangen. In deze vervolgbrief worden inwoners verder geïnformeerd over lopende onderzoeken, de conceptplanning, toekomstplannen en het omgevingsoverleg met inwoners.

In het omgevingsoverleg bespreken we de plannen voor de Oekraïne opvang en toetsen we als gemeente of we nog iets over het hoofd zien. Mocht u hier ook graag aan willen meedoen, dan kunt u zich opgeven via crisisnoodopvang@jouwgemeente.nl. Bij veel aanmeldingen kiezen we een afvaardiging met aandacht voor onder andere leeftijd en afstand tot de locatie.

Update 22-12-2023

Afgelopen 15 december is er een inloopavond geweest in ’t Anker in Langerak. Op deze avond werd meer verteld over de plannen voor de Oekraïne opvang op de Lekdijk 73A. Tijdens deze inloopavond heeft de gemeente veel gesprekken gevoerd met de inwoners van Waal. Er zijn veel punten opgehaald in deze gesprekken en de reactieformulieren die mensen in konden vullen.

Hoe nu verder?
De gemeente gaat aan de slag met de punten die zijn verzameld. We nemen hiervoor graag genoeg tijd om zo veel mogelijk uit te zoeken. Rond 18 januari wordt er weer een inwonersbrief verstuurd met meer informatie. Deze brief gaat naar de mensen die ook de eerste brief hebben ontvangen. Er zal dan ook een update op de website komen met dezelfde informatie.

Klankbordgroep
Tijdens de inloopmiddag- en avond is ook gevraagd wie mee wil doen aan een klankbordgroep voor dit initiatief. Mocht u hiervoor interesse hebben dan kunt u mailen naar crisisnoodopvang@jouwgemeente.nl. In de tweede week van januari mailen we de inwoners die deel willen nemen aan de klankbordgroep over het vervolg.

 

Op woensdag 6 december is bekend geworden dat de gemeente Oekraïense vluchtelingen tijdelijk wil huisvesten in Waal aan de Lekdijk 73a. ’s Avonds heeft de gemeente bij een inwonersbijeenkomst van Waal uitleg gegeven. In dit overleg hebben inwoners hun zorgen toegelicht en zijn vragen besproken. Daarnaast heeft de gemeente toegelicht dat ze niet eerder naar buiten is getreden met deze plannen vanwege grondverwerving en financiële haalbaarheid. Burgemeester Segers en wethouder Bikker hebben met de inwoners afgesproken dat zij de vragen en zorgen van de buurt meenemen. Deze zullen zij bespreken in het college. De raad wordt door het college geïnformeerd over het proces tot dusver en de inhoudelijke punten.

De inwoners ontvingen vrijdag 8 december een brief met een samenvatting van de plannen, zorgen en vragen vanuit de inwonersbijeenkomst. Daarnaast is een brief op 13 december verstuurd. Op vrijdag 15 december organiseert de gemeente van 15.00 – 18.30 uur een inloopmoment voor alle inwoners in gebouw Het Anker, Lekdijk 153 in Langerak.

Opvanglocatie Wilgenweg Groot-Ammers

Op 13 oktober 2022 opende de opvanglocatie aan de Wilgenweg in Groot-Ammers. De 75 bewoners hebben hun draai op de opvanglocatie gevonden.

Lees eerdere berichten hierover:

Opvanglocatie Peursumseweg Giessenburg

Update 16-02-24

Brief besluit college plannen Peursumseweg 93A

In een vervolgbrief over de voorgenomen plannen voor Opvang voor Oekrainse vluchtelingen worden besluiten van het college over het vervolg toegelicht. Ook wordt meer informatie gegeven over het vervolg.

 Tijdens de collegevergadering van 13 februari 2024 is met de informatie uit de bijeenkomsten en gesprekken het plan opnieuw uitvoerig besproken. Het college heeft naar aanleiding van al deze informatie het volgende besloten:

  • Opvang voor alleen Oekraïense vluchtelingen te realiseren op deze locatie (één plan).
  • Vergunning aan te vragen die de maximale tijd van de draagkracht van de grond toelaat (voor dit tijdelijke plan). Deze vergunning is alleen voor Oekraïense vluchtelingen en zolang de oorlog duurt (met korte overgangsfase).
  • Het aantal mensen te baseren op functioneel beschikbare ruimte. We laten onderzoeken welk deel van de oppervlakte gebruikt kan worden (waar voldoende draagkracht is). We verwachten dat hier voldoende tijdelijke woningen kunnen komen waar 75 personen kunnen wonen. Het werkelijke aantal mensen dat aanwezig is, kan in de praktijk iets lager liggen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een gezin van 3 in een 4-persoons unit wordt geplaatst. De genoemde 75 is dus een maximum.
  • Vervolgonderzoek te doen naar de invulling daarna (hetzij tijdelijk hetzij permanent). Vanwege de hoge nood ligt focus nu op realisatie opvanglocatie. Manier waarop we het vervolgtraject vormgeven wordt op een later moment besproken.

Update 19-01-2024

Bewoners hebben afgelopen donderdag 18 december een brief ontvangen. In deze vervolgbrief wordt een terugblik gegeven op de inloopavond. Daarnaast leest u meer over de door u gestelde vragen, een omgevingsoverleg met inwoners, het proces en de tijdlijn.

In de brief wordt ook een omgevingsoverleg genoemd. In het omgevingsoverleg bespreken we de plannen voor de Oekraïne opvang en toetsen we als gemeente of we nog iets over het hoofd zien. Mocht u hier ook graag aan willen meedoen, dan kunt u zich opgeven via crisisnoodopvang@jouwgemeente.nl. Bij veel aanmeldingen kiezen we een afvaardiging met aandacht voor onder andere leeftijd en afstand tot de locatie.

 

Update 22-12-2023

Afgelopen 19 december is er een inloopavond geweest in de Til, Giessenburg. Op deze avond werd meer verteld over de plannen voor de Oekraïne opvang op de Peursumseweg 93A. Tijdens deze inloopavond heeft de gemeente veel gesprekken gevoerd met de omwonenden van de Peursumseweg. Er zijn veel punten opgehaald in deze gesprekken en de reactieformulieren die mensen in konden vullen.

Hoe nu verder?
De gemeente gaat aan de slag met de punten die zijn verzameld. We nemen hiervoor graag genoeg tijd om zo veel mogelijk uit te zoeken. Rond 18 januari wordt er weer een inwonersbrief verstuurd met meer informatie. Deze brief gaat naar de mensen die ook de eerste brief hebben ontvangen. Er zal dan ook een update op de website komen met dezelfde informatie.

Klankbordgroep
Tijdens de inloopmiddag- en avond is ook gevraagd wie mee wil doen aan een klankbordgroep voor dit initiatief. Mocht u hiervoor interesse hebben dan kunt u mailen naar crisisnoodopvang@jouwgemeente.nl. In de tweede week van januari mailen we de inwoners die deel willen nemen aan de klankbordgroep over het vervolg.

 

Op donderdag 14 december is bekend geworden dat de gemeente Oekraïense vluchtelingen tijdelijk wil huisvesten op de Peursumseweg 93A in Giessenburg. Woensdagavond 13 december heeft de gemeente gesproken met een afvaardiging van omwonenden van Giessenburg om hier persoonlijk het plan toe te lichten. Donderdag 14 december is er een brief (hier linkje van maken graag) met de plannen naar alle omwonenden gegaan en is er een persgesprek georganiseerd om de plannen toe te lichten.

Op dinsdag 19 december organiseert de gemeente van 17.00 – 20.00 uur een inloopmoment voor omwonenden en bovenmatig geïnteresseerden in gebouw De Til, Breestraat 1 in Giessenburg. Binnen dit tijdstip kunt u op elk gewenst moment langskomen.