Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Molenlanden streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website gemeente Molenlanden die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website gemeente Molenlanden te vinden is:

 

Nalevingsstatus

gemeente Molenlanden verklaart dat de website gemeente Molenlanden gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 26-09-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@molenlanden.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website gemeente Molenlanden is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens gemeente Molenlanden dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • [beknopte beschrijving van de afwijking]
   • oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen (concept rapport, moet nog worden ondertekend)

 1. 1.1.1 (= SC uit 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A])
  • Voorbeeld: https://www.molenlanden.nl/ Het betreft het logo van Molenlanden dat op iedere pagina naar de homepagina leidt: Logo tekst is lang en dubbelop: 'Ga naar de homepagina - Gemeente Molenlanden'.
  • oorzaak: Dit inzicht is niet meegenomen tijdens programmeren website.
  • gevolg: Overbodige informatie voor gebruikers met leeshulpmiddelen.
  • alternatief: Oude tekst ook correct, moet alleen worden aangepast.
  • maatregel: Teksten aanpassen naar: 'Gemeente Molenlanden, Ga naar de homepagina' (ook vertalen).
  • planning: 31-01-2020
 2. 1.1.1 (= SC uit 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A])
  • Voorbeeld: https://www.molenlanden.nl/ Het Molenlanden logo, links bovenin. Omdat het een SVG afbeelding is, worden de onderliggende 'paths' als afzonderlijke images gezien, wat onwenselijk is.
  • oorzaak: Dit inzicht is niet meegenomen tijdens programmeren website
  • gevolg: Browsers en leeshulpmiddelen zien het logo als meerdere afbeeldingen wat niet het geval is.
  • alternatief: Het werkt in de huidige situatie wel, echter wordt meegenomen als verbeterpunt.
  • maatregel: role="presentation" toevoegen aan alle elementen binnen de logo SVG
  • planning: 31-01-2020
 3. 1.2.2 (= SC uit 1.2.2 - Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A])
  • Voorbeeld: https://ris2.ibabs.eu/Molenlanden Aangeboden streaming content (audio) bevat geen ondertiteling
  • oorzaak: Er is tijdens het inrichten van iBabs tot nu toe niet gekozen om ondertiteling aan te bieden via de streams.
  • gevolg: Bezoekers met een auditieve beperking kunnen de media streams niet of moeilijk terugluisteren
  • alternatief: Geen
  • maatregel: Er wordt onderzocht of het financieel haalbaar is deze functionaliteit toe te voegen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja
    Er wordt onderzocht of het financieel haalbaar is deze functionaliteit toe te voegen. Het moet nog blijken of de last daadwerkelijk onevenredig is.
  • planning: 31-01-2020
 4. 1.3.4 (= SC uit 1.3.4 - Oriëntatie [niveau AA])
  • Voorbeeld: https://www.molenlanden.nl/ De website van de gemeente Molenlanden heeft een inzetbare crisisbanner. Echter de placeholder wordt wel gezien door screenreaders.
  • oorzaak: Dit inzicht is niet meegenomen tijdens programmeren van de website.
  • gevolg: Screenreaders genereren nu onnodige informatie wat verwarrend kan werken.
  • alternatief: Er is geen alternatief, wordt meegenomen met verbeterpunten.
  • maatregel: Zorgen dat top regio alleen geprint wordt als er iets te melden is.
  • planning: 31-01-2020
 5. 1.4.13 (= SC uit 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA])
  • Voorbeeld: https://www.molenlanden.nl/ Linkjes onderaan de website in groene balk (footer) worden bij 'hover' oranje van kleur en hebben daardoor te weinig contrast.
  • oorzaak: Tijdens het programmeren is bij het controleren van het contrast dit punt niet opgevallen.
  • gevolg: Bezoekers met een visuele beperking kunnen hier hinder van ondervinden.
  • alternatief: Grootte van lettertype en contrast zijn buiten de browsers om ook aan te passen.
  • maatregel: Styleseet dusdanig aanpassen dat de onderstreping verdwijnt bij hover/focus, maar wel wit blijft.
  • planning: 31-01-2020
 6. 1.4.3 (= SC uit 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA])
  • Voorbeeld: https://www.molenlanden.nl/afspraak-maken#select Grijze tekst 'uw producten' en witte tekst in blauwe balk hebben te weinig contrast.
  • oorzaak: Tijdens programmeren geen rekening gehouden met contrast.
  • gevolg: Bezoekers met een visuele beperking kunnen hier hinder van ondervinden.
  • alternatief: Grootte van lettertype en contrast zijn buiten de browsers om ook aan te passen.
  • maatregel: Stylesheet aanpassen
  • planning: 31-01-2020
 7. 1.4.3 (= SC uit 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA])
  • Voorbeeld: https://ris2.ibabs.eu/Molenlanden: Grijze tekst op iBabs heeft te weinig contrast met de witte achtergrond.
  • oorzaak: Tijdens programmeren geen rekening gehouden met voldoende contrast.
  • gevolg: Bezoekers met een visuele beperking kunnen hier hinder van ondervinden.
  • alternatief: Grootte van lettertype en contrast zijn buiten de browsers om ook aan te passen.
  • maatregel: Stylesheet aanpassen.
  • planning: 31-01-2020
 8. 1.4.3 (= SC uit 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA])
  • Voorbeeld: formulieren achter https://formulieren.molenlanden.nl Knoppen hebben te weinig contrast, bijvoorbeeld 'volgende' knop.
  • oorzaak: Bij ontwerp geen rekening gehouden met voldoende contrast.
  • gevolg: Bezoekers met een visuele beperking kunnen knop minder goed herkennen.
  • alternatief: Grootte van lettertype en contrast zijn buiten de browsers om ook aan te passen.
  • maatregel: Contrast aanpassen in stylesheet.
  • planning: 31-01-2020
 9. 1.4.3 (= SC uit 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA])
  • Voorbeeld: formulieren achter https://iburgerzaken.molenlanden.nl Knoppen in kruimelpad hebben te weinig contrast.
  • oorzaak: Bij ontwerp geen rekening gehouden met voldoende contrast.
  • gevolg: Bezoekers met een visuele beperking kunnen hier hinder van ondervinden.
  • alternatief: Grootte van lettertype en contrast zijn buiten de browsers om ook aan te passen.
  • maatregel: Contrast aanpassen in stylesheet.
  • planning: 31-01-2020
 10. 1.4.5 (= SC uit 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA])
  • Voorbeeld: https://www.molenlanden.nl/routekaart-samenlevingsprogramma Er worden downloads aangeboden naar kaarten (png - plaatjes) met veel tekst. Hier kunnen gebruikers met leeshulpmiddelen niets mee, ook de aangeboden pdf's voldoen niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.
  • oorzaak: Ontwerp is boven functionaliteit gebruikt.
  • gevolg: Gebruikers met leeshulpmiddelen kunnen de getoonde informatie niet tot zich nemen.
  • alternatief: Er is momenteel geen alternatief
  • maatregel: Een tekst alternatief aanbieden gecombineerd met een duidelijk structuur op deze 'samenlevings' pagina's. Dit is redactiewerk en kan daarom eerder worden opgepakt dan de technische punten.
  • planning: 01-12-2019
 11. 2.4.3 (= SC uit 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A])
  • Onvertaalde tekst bij Field Auto Complete: 'Use the up/down keys to navigate the results or press <ENTER> to show all results.'
  • oorzaak: Tijdens het programmeren van de website over het hoofd gezien.
  • gevolg: Leeshulptechnieken worden niet goed gevoed met uitleg van het element.
  • alternatief: Website werkt wel, dit punt wordt meegenomen met de andere verbeterpunten.
  • maatregel: Vertalen element naar de Nederlandse taal.
  • planning: 31-01-2020
 12. 2.4.4 (= SC uit 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A])
  • Voorbeeld: formulieren achter https://formulieren.molenlanden.nl Logo is onderdeel van tab-volgorde maar heeft geen waarneembare tekst.
  • oorzaak: aria-label attribute bestaat niet of is leeg
  • gevolg: Element heeft geen tekst voor screenreaders.
  • alternatief: Geen
  • maatregel: Code aanpassen (Aria-label toevoegen)
  • planning: 31-01-2020
 13. 2.4.4 (= SC uit 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A])
  • Voorbeeld: https://ris2.ibabs.eu/Molenlanden Logo is onderdeel van tab-volgorde maar heeft geen waarneembare tekst.
  • oorzaak: aria-label attribute bestaat niet of is leeg
  • gevolg: Element heeft geen tekst voor screenreaders.
  • alternatief: Geen
  • maatregel: Code aanpassen (Aria-label toevoegen)
  • planning: 31-01-2020
 14. 2.4.6 (= SC uit 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA])
  • Voorbeeld: https://www.molenlanden.nl/samenlevingsprogramma Full node <article> op https://www.molenlanden.nl/samenlevingsprogramma heeft geen titel (die staat in een andere regio in de header wegens design).
  • oorzaak: Er is tijdens het programmeren van de website geen rekening gehouden met het op deze wijze gebruiken van de contentblokken.
  • gevolg: Bezoekers die leeshulpmiddelen gebruiken hebben door het ontbreken van de titel een mindere goede beleving van de indeling van de website.
  • alternatief: Er is momenteel geen alternatief
  • maatregel: Via 'aria-labelledby' de titel koppelen aan het artikel (doen voor alle full nodes).
  • planning: 31-01-2020
 15. 2.5.3 (= SC uit 2.5.3 - Label in naam [niveau A])
  • Voorbeeld: formulieren achter https://iburgerzaken.molenlanden.nl Verkeerd 'ARIA attribute' bij linker knop in kruimelpad.
  • oorzaak: Verkeer geprogrammeerd.
  • gevolg: Navigeren met leeshulpmiddelen wordt beperkt.
  • alternatief: Navigeren binnen formulier met behulp van tabs werkt wel.
  • maatregel: Code aanpassen, dit dient door PinkRoccade te gebeuren.
  • planning: 31-01-2020
 16. 2.5.4 (= SC uit 2.5.4 - Bediening via beweging [niveau A])
  • Voorbeeld: formulieren achter https://iburgerzaken.molenlanden.nl Naar vorige pagina terug gaan lukt niet via 'terug toets' in browser, alleen via de daar voor bestemde knop in het formulier zelf.
  • oorzaak: De prorammeerkeuze is gemaakt bij de leverancier 'PinkRoccade'.
  • gevolg: De intuïtieve ervaring van de bezoeker wordt beperkt, een groot deel van de bezoekers is gewend om op deze wijze te navigeren.
  • alternatief: De navigatieknop op het formulier zelf.
  • maatregel: Het product iBurgerzaken is een applicatie wat door veel gemeenten wordt gebruikt, wij hebben het gemeld bij PinkRoccade maar hebben weinig invloed op hun (door)ontwikkelagenda.
  • planning: 31-12-2020
 17. 3.1.1 (= SC uit 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A])
  • Voorbeeld: https://ris2.ibabs.eu/Molenlanden: Pagina heeft geen taal-attribute (lang).
  • oorzaak: Tijdens programmeren niet meegenomen.
  • gevolg: Screenreaders kunnen nu niet de juiste taal selecteren tijdens voorlezen.
  • alternatief: Taal op andere wijze bepalen zoals met behulp van input van de gezoeker.
  • maatregel: Code toevoegen.
  • planning: 31-01-2020
 18. 3.2.2 (= SC uit 3.2.2 - Bij input [niveau A])
  • Autocomplete resultaten worden niet goed opgelezen wanneer je er met de pijltjes toetsen naartoe gaat. Het leest bij iedere bediening van de pijltjes-toets alleen de letter op van wat je zelf hebt ingevuld in het input-veld, terwijl hij de resultaten zou moeten oplezen.
  • oorzaak: Module is niet volgens richtlijnen geprogrammeerd.
  • gevolg: Bezoekers kunnen ingevulde resultaten niet door leeshulp op laten lezen.
  • alternatief: Er is geen alternatief
  • maatregel: Dit is een opensource module van een andere aanbieder. Dit kost wat meer tijd om op te lossen omdat het werk van anderen aangepast moet worden.
  • planning: 31-12-2020
 19. 4.1.1 (= SC uit 4.1.1 - Parsen [niveau A])
  • Voorbeeld: https://ris2.ibabs.eu/Molenlanden Zoekknop is onderdeel van tab-volgorde maar heeft geen begeleidende tekst.
  • oorzaak: Bij programmeren geen rekening gehouden met label.
  • gevolg: Screenreaders kunnen geen verklaring geven aan bezoeker.
  • alternatief: Geen
  • maatregel: Label toevoegen aan code.
  • planning: 31-01-2020
 20. 4.1.1 (= SC uit 4.1.1 - Parsen [niveau A])
  • Voorbeeld: https://www.molenlanden.nl/afspraak-maken#select Id's gebruikt in ARIA labels zijn niet uniek.
  • oorzaak: Tijdens programmeren is hier niet op gelet.
  • gevolg: Screenreaders genereren nu onduidelijke informatie wat verwarrend kan werken.
  • alternatief: Geen
  • maatregel: Stylesheet aanpassen.
  • planning: 31-12-2019
 21. 4.1.2 (= SC uit 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A])
  • Voorbeeld: https://ris2.ibabs.eu/Molenlanden: ARIA-labels op kalendertabjes hebben geen inhoud.
  • oorzaak: Tijdens het programmeren geen rekening gehouden met het plaatsen van deze labels.
  • gevolg: Screenreaders kunnen geen uitleg geven over deze knoppen, wat gebruik van de website voor bezoekers met een beperking lastiger maakt.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Labels toevoegen in code.
  • planning: 31-01-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://www.molenlanden.nl/node/553
  • onderzoeksdatum: 16-09-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM  of gelijkwaardig: Onbekend

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Punten in onderstaand rapport zijn opgenomen in de lijst hierboven.