Randweg Groot-Ammers

De gemeenteraad besprak in november 2019 de rapportage “Eindadvies werkgroep Verkeersproblematiek Voorstraat- Sluis – oplossingsrichtingen” over de verkeersituatie in Groot- Ammers. Daarbij heeft de raad het college opdracht gegeven om zowel de noordelijke, als de zuidelijke variant nader te onderzoeken.  In de periode februari tot juni 2021 zijn een noordelijke en een zuidelijke 60 km/u of 80km/u variant onderzocht en opgenomen in een haalbaarheidsstudie.

Op 30 juni 2021 is de haalbaarheidsstudie in een openbare beeldvormende raadsavond besproken.

Ter inzage september 2021

Alle bewoners van Groot-Ammers en belanghebbenden worden uitgenodigd om van 1 tot 25 september een schriftelijke reactie te geven op de haalbaarheidsstudie. Dat kan via onderstaande knop. 
De studie vindt u onderaan deze pagina. De haalbaarheidsstudie kan men ook inzien bij een servicepunt van de gemeente. Hiervoor kunnen inwoners bellen met het algemene nummer 088 75 15 000.

Reactie haalbaarheidsstudie


Op 2, 6, 7, 8 en 9 september bent u welkom tijdens een aantal avonden in de Ridderzaal in het Hof van Ammers voor het stellen van vragen. Vanwege de coronamaatregelen is de groepsgrootte maximaal 15 personen. U kunt een voorkeurstijdstip voor één van de avonden aangeven via het onderstaande aanmeldformulier onder vermelding van het aantal personen. 

Aanmelden inspraakavond
 

De haalbaarheidsstudie

De haalbaarheidsstudie is een technische uitwerking van het advies van de werkgroep Voorstraat/Sluis uit 2019. De studie is in overleg met andere overheidspartijen tot stand gekomen. Een deskundig bureau heeft in overleg met Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland, de Veiligheidsregio en een ambtelijke projectgroep van de gemeente Molenlanden, de haalbaarheidsstudie opgesteld. Het biedt voldoende, specifieke informatie over de voor- en nadelen van een noordelijke en zuidelijke 60 km/u of 80km/u randweg.

Uitkomst hiervan is, is dat de haalbaarheidsstudie eerst aan bewoners van Groot-Ammers en belanghebbenden worden voorgelegd, voordat het gemeentebestuur hierover een besluit neemt.

Wethouder Quik: ‘Uiteraard zijn bij elk besluit kanttekeningen te plaatsen. Het college legt daarom de studie in september ter inzage, zodat belanghebbenden en betrokkenen de kans krijgen hun bezwaren en belangen mee te geven aan de raad. Met het doel dat de raad een keuze kan maken voor de variant die het gezamenlijke probleem oplost, namelijk overlast van de verkeersdruk in Groot-Ammers.’

Vertraging onvermijdelijk

Het participatieproces in 2019 en de haalbaarheidsstudie in 2020 heeft vertraging opgelopen, mede door corona. Bij meerdere organisaties lag de prioriteit qua werkzaamheden op corona en minder op dit soort onderwerpen. De studie, de ingekomen reacties en de besluitmatrix worden naar verwachting eind 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Besluit gemeenteraad

De studie, de besluitmatrix en de ingekomen reacties worden in november (of december) 2021 voorgelegd aan de raad. 

Meer informatie