Omgevingsplan

Algemeen

In het omgevingsplan vindt u alle regels die gaan over de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld alle regels over bouwen, water en natuur. Dit omgevingsplan is belangrijk in de Omgevingswet.

Uitleg over het omgevingsplan

Bekijk het filmpje

Procedure verandering omgevingsplan

De regels uit het omgevingsplan gelden vanaf 1 januari 2024 door de Omgevingswet

De regels komen uit de bestemmingsplannen, verordeningen over de fysieke leefomgeving en de regels uit de bruidsschat. Wij hebben een aantal jaren de tijd om de eerste versie van het omgevingsplan aan te passen aan de doelen van de Omgevingswet. 

Wij kunnen het omgevingsplan veranderen als:

  1. wij het tijdelijke omgevingsplan willen veranderen in het definitieve omgevingsplan;
  2. wij onze nieuwe regels in het omgevingsplan willen zetten;
  3. wij grote ruimtelijke projecten of initiatieven willen uitvoeren.

Er bestaat een vaste procedure voor de verandering van het omgevingsplan

Deze procedure bestaat uit drie onderdelen: de voorbereiding van het ontwerp-omgevingsplan, het ontwerp-omgevingsplan en het vaststellen van het omgevingsplan.

Er is een Handboek Wijzigen Omgevingsplan Molenlanden

Om voor iedereen die betrokken is bij een verandering van het omgevingsplan duidelijk te maken wat er tijdens de procedure moet gebeuren en wie wat moet doen, is er een Handboek Wijzigen Omgevingsplan Molenlanden gemaakt. Dit handboek beschrijft hoe wij met ons omgevingsplan willen omgaan, hoe veranderingen aan het omgevingsplan worden uitgevoerd én vooral wat er daarbij van medewerkers van de gemeente én externe partijen (initiatiefnemers en hun adviseurs) verwacht wordt. Het werken met en het veranderen van het omgevingsplan is een nieuwe werkwijze waarmee nog weinig ervaring is opgedaan. Het Handboek Wijzigen Omgevingsplan Molenlanden is daarom een dynamisch document dat kan worden aangepast. De meest recente versie van het handboek en de bijlagen vindt u hier: Handboek Wijzigen Omgevingsplan Molenlanden

Wilt u een groot ruimtelijk project of initiatief uitvoeren?

Begin dan met een intake en omgevingstafel; in dat traject wordt uitgebreid met u meegedacht over welke stappen u het beste kunt nemen.

Andere mogelijkheid

U kunt een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA) aanvragen

Dit kunt u doen als uw initiatief niet past binnen het omgevingsplan. Op deze manier passen wij het omgevingsplan niet aan. Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website. 

Voorbereiding van het ontwerp-omgevingsplan

Wij maken een ontwerp-omgevingsplan voordat wij ons omgevingsplan veranderen

Veranderen wij het omgevingsplan? Dan maken wij dit eerst bekend. U leest dit in een kennisgeving in het Gemeenteblad. In een kennisgeving staat hoe wij inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en het bestuur betrekken in de voorbereiding.

Soms is er een milieueffectrapport (MER) nodig voor de verandering van het omgevingsplan

Is dat het geval? Dan wordt de MER gemaakt voordat u het ontwerp omgevingsplan kunt bekijken.  

Ontwerp-omgevingsplan

U vindt het ontwerpbesluit in het Gemeenteblad samen met de documenten die erbij horen

U kunt dit dan zes weken bekijken. Is er een MER nodig voor dit omgevingsplan? Dan kunt u deze ook bekijken.

U kunt ons binnen zes weken uw zienswijze op het ontwerp-omgevingsplan sturen.

Met een zienswijze reageert u op het ontwerp-omgevingsplan. Zienswijzen kunnen ervoor zorgen dat (een onderdeel van) het plan verandert. Stuur uw zienswijze online naar ons op. Of doe dit schriftelijk naar Gemeente Molenlanden, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf ter attentie van de Gemeenteraad. Had u een afspraak met ons? Dan mag u uw zienswijze ook mondeling bekendmaken.

Voeg een bijlage toe als u ons online een zienswijze stuurt

Vergeet dan niet om op de klop ‘voeg bestand toe’ te klikken! Dit doet u na iedere bijlage.

Zienswijze indienen

Wij besluiten of we het omgevingsplan veranderen

De gemeenteraad bekijkt hiervoor uw zienswijze. Wij zoeken bijvoorbeeld uit of en welke onderdelen van het omgevingsplan wij aan moeten passen door uw zienswijze.

Wij nemen contact met u op als u ons een zienswijze stuurde

Dat doen wij voordat de gemeenteraad een besluit neemt.  

Vaststelling omgevingsplanwijziging

De gemeenteraad kan besluiten om het omgevingsplan te veranderen

Dit heet een vaststelling. Twee weken na deze vaststelling leest u dit in het Gemeenteblad.

U kunt de verandering van het omgevingsplan vier weken bekijken

Deze vier weken gaan in vanaf de datum van het besluit. In het Gemeenteblad leest u wanneer u de documenten kunt bekijken die bij het omgevingsplan horen. 

Ga in beroep als u het niet eens bent met onze verandering

Dat doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Let op: u kunt alleen in beroep gaan als u ons een zienswijze stuurde. Of als de gemeenteraad een ander besluit nam dan in het ontwerp-omgevingsplan stond. Gaat niemand in beroep? Dan geldt het veranderde omgevingsplan na de termijn van vier weken.  

Kosten

U betaalt leges als wij het omgevingsplan veranderen voor uw plan of initiatief

De leges zijn minimaal € 14.000,-. Soms betaalt u meer. Bijvoorbeeld omdat uw plan voor een grote verandering van het omgevingsplan zorgt. Of omdat u aanvullende kosten heeft uit de Nota Kostenverhaal. Wij bepalen de hoogte van de leges op basis van de legesverordening en de Nota Kostenverhaal.

Wij gebruiken de kosten uit de Nota Kostenverhaal als de legeskosten niet kostendekkend zijn

In principe is deze procedure kostendekkend. Daar zorgt de nota voor. Kostendekkend betekent dat de opbrengst van dit plan net zo hoog mag zijn als de kosten. Gaat het om een ingewikkelde procedure waar veel tijd in zit? Dan zijn de kosten soms hoger. 

Contact en informatie

Neem contact met ons op als u vragen heeft

Wij helpen u graag. U bereikt ons via het telefoonnummer 088 75 15 000 of mail infobouwzaken@jouwgemeenten.nl.