De Omgevingswet

Algemeen

Op het moment zijn er in Nederland veel regels en wetten voor de ruimte waarin we wonen en werken. Deze regels bestaan om onze omgeving veiliger en gezonder te maken. Maar ook om de omgeving makkelijk in te richten.

De nieuwe Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. De hoeveelheid regels en wetten zorgt namelijk voor verwarring. Deze nieuwe Omgevingswet maakt de regels makkelijker.

U heeft te maken met deze regels en wetten als u:

  • gaat (ver)bouwen;
  • een monument heeft;
  • iets doet wat effect heeft op geluid, verkeer, vervoer, veehouderij en op de kwaliteit van lucht, water en bodem.

Wat verandert er bij invoering van de Omgevingswet?

Het kan gebeuren dat uw principebesluit niet meer geldig is na 1 januari

Een principebesluit is het besluit dat het college neemt over uw principeverzoek. Het college bekeek of het plan haalbaar is en of de gemeente aan uw plan wil meewerken. Dit principebesluit geldt totdat de regels veranderen. Dat is nu het geval door de nieuwe Omgevingswet. Uw principebesluit geldt in ieder geval één jaar. Dit verandert niet.

Zet zo snel mogelijk de volgende stap nadat u uw principebesluit krijgt. Wij bekijken samen met u wat deze volgende stap is. Vaak starten we met een ruimtelijke procedure.

De ruimtelijke procedures veranderen door de nieuwe Omgevingswet

Wij kijken samen met u wat de beste ruimtelijke procedure is voor uw plan. Er zijn namelijk verschillende ruimtelijke procedures. Ook zoeken we de ruimtelijke procedure waarmee u het snelst kunt starten. U kunt het hele jaar door een ruimtelijke procedure aanvragen. De nieuwe Omgevingswet heeft hier geen invloed op.

U kunt geen concept voorontwerpbestemming meer bij ons inleveren

Helaas kon dit maar tot 1 juli 2023. Een concept voorontwerpbestemming is een eerste versie, een concept, van het bestemmingsplan.  

De omgevingswet binnen de gemeente

De Omgevingswet

Omgevingsvisie

Wij maken een omgevingsvisie

Een omgevingsvisie is een document waarin wij beschrijven hoe wij om willen gaan met de leefomgeving in onze gemeente. Deze visie gaat over de lange termijn. Ook de Rijksoverheid, provincies, waterschappen en andere gemeenten maken een omgevingsvisie. Dit staat in de Omgevingswet. In de omgevingsvisie staat bijvoorbeeld:

  • het karakter dat wij willen hebben als gemeente;
  • de bouw van woonwijken, bedrijventerreinen en wegen;
  • het gebruik en de bescherming van ons grondgebied en onze natuur;
  • de keuzes die wij willen maken over klimaatverandering en verduurzaming.

Wij hielden een enquête onder onze inwoners voor de omgevingsvisie 

1400 Molenlanders vulden deze in. Bedankt hiervoor! De resultaten gebruiken wij in onze omgevingsvisie. Wij vinden het namelijk belangrijk om de ideeën van onze inwoners mee te nemen. Wilt u meer weten over de resultaten van onze enquête? Bekijk dan het uitgebreide rapport.

Onze omgevingsvisie is klaar in 2025

Wilt u in de tussentijd meer lezen over de omgevingsvisie? Bekijk dan de startnotitie. Hierin vindt u ook meer informatie over de Omgevingswet. 

Omgevingsplan

Wij maken naast een omgevingsvisie ook een omgevingsplan

Dit omgevingsplan ontstaat door de omgevingsvisie. Uit de visie komen namelijk doelen over bepaalde onderwerpen. Om deze doelen te behalen, maken wij regels. Deze regels komen allemaal te staan in het omgevingsplan. Bijvoorbeeld of u wel of geen activiteit in een bepaald gebied mag organiseren.

Het omgevingsplan vervangt alle losse bestemmingsplannen en besluiten

Alles staat straks in één omgevingsplan. Dit voorkomt verwarring. Heel handig dus!

Ons omgevingsplan is klaar in 2030

Tot deze tijd gelden de bestemmingsplannen en de bruidsschat van dit moment als één omgevingsplan. U leest hieronder wat een bruidsschat betekent.  

Omgevingsvergunning

Er is nog maar één omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2024

De nieuwe Omgevingswet zorgt er namelijk voor dat u niet meer voor iedere activiteit een aparte vergunning aanvraagt. Dat is nu nog wel zo. Denk aan vergunningen als de bouw-, sloop-, kap- of milieuvergunning.

Bij de nieuwe omgevingsvergunning hoort een ‘knip’

Dit betekent dat de omgevingsvergunning is opgesplitst in twee delen: een bouwkundig deel en een ruimtelijk deel. U vraagt een omgevingsvergunning aan voor de twee delen. Wij toetsen uw aanvraag dan aan twee soorten regels: de regels van het bouwkundig en het ruimtelijk deel. U kunt de bouwkundige en de ruimtelijke vergunning wel tegelijk aanvragen.  

Omgevingsvergunning: bouwkundig

Wij toetsen uw aanvraag aan de technische regels waar een bouwwerk aan moet voldoen

Dit zijn bijvoorbeeld regels over de brandveiligheid en de energiezuinigheid van uw bouwplan. Wilt u deze regels bekijken? Vanaf 1 januari 2024 vindt u de regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Tot 1 januari staan de regels in het Bouwbesluit.

Vanaf 1 januari 2024 controleert een onafhankelijke kwaliteitsborger soms uw aanvraag

En niet wij als gemeente. Een kwaliteitsborger controleert of uw aanvraag past binnen de regels van het Bbl. Dit komt door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die hoort bij de nieuwe Omgevingswet. Deze wet zorgt ervoor dat bouwers zich beter aan de regels houden. De overheid controleert de bouw namelijk beter zo.  

Omgevingsvergunning: ruimtelijk

Wij toetsen uw aanvraag aan de regels van het ruimtelijk deel van de vergunning

Vanaf 1 januari 2024 vindt u deze regels in het omgevingsplan. Nu staan deze regels in het bestemmingsplan, de bouwverordening of de welstandsnota.

Wij besluiten of u een vergunning nodig heeft voor het ruimtelijk deel

Uw bouwactiviteit kan namelijk ook vergunningsvrij zijn. De ‘knip’ geldt ook voor vergunningsvrij bouwen.  

Bruidsschat

Door de nieuwe Omgevingswet veranderen er een aantal regels uit de ‘bruidsschat’

De Rijksoverheid geeft namelijk een aantal regels aan gemeenten en waterschappen. Dit heet de ‘bruidsschat’. Hierdoor kunnen wij bepaalde regels aanpassen aan onze eigen gemeente. Het gaat om regels over cultureel erfgoed, bouw- en sloopwerken, open erven, terreinen en activiteiten die slecht voor het milieu zijn. U vindt alle onderwerpen en regels in het omgevingsplan.

U vindt alle onderwerpen en regels in 2030 in het omgevingsplan of in de Waterschapsverordening

Wij hebben namelijk tot 2030 de tijd om de regels van de bruidsschat te bepalen. De basisregels van de Rijksoverheid komen hier ook in te staan. Dat komt door het Invoeringsbesluit. Nu gelden de regels van de Rijksoverheid nog. Is het nieuwe omgevingsplan of de Waterschapsverordening klaar? Dan gelden de regels die hierin staan. 

Bruidsschat Omgevingswet

Bij vragen

Neem contact met ons op als u vragen heeft

Wij helpen u graag. U bereikt ons team op het telefoonnummer 088 75 15 000. U kunt ook mailen naar infobouwzaken@jouwgemeente.nl. Wilt u meer informatie? Bekijk dan de website Aan de slag met de Omgevingswet

Praktijkvoorbeelden

Plaatsen schutting

Het plaatsen van een eenvoudige schutting die in het beschermde stadsgezicht en op het erf van een monument wordt gerealiseerd. Daarvoor is een omgevingsvergunning nodig. Een inwoner uit Nieuwpoort vroeg zo’n vergunning aan. We nemen u graag mee in het de stappen die zijn doorlopen en de regels die gelden bij zo’n type aanvraag.

Lees hier het praktijkvoorbeeld