Veelgestelde vragen Omgevingswet

Algemeen

Deze vragen en antwoorden bieden een basisinzicht in de Omgevingswet en gerelateerde onderwerpen. Voor specifieke informatie en advies is het raadzaam contact op te nemen met de gemeente.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De Omgevingswet is een nieuwe Nederlandse wet die op 1 januari 2024 in werking is getreden.  Het is bedoeld om de regels voor de leefomgeving te vereenvoudigen en te integreren. Het heeft betrekking op zaken als ruimtelijke ordening, milieu, natuur en waterbeheer.

Sinds 1 januari 2024 worden bestemmingsplannen geleidelijk vervangen door omgevingsplannen. Gemeenten zullen alle regels voor hun buurt herzien en samenvoegen in één omgevingsplan. Dit maakt de wetten eenvoudiger, zodat het makkelijker wordt om dingen te begrijpen en te veranderen.

Voor burgers en bedrijven zal de overgang van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen over het algemeen de regels en procedures duidelijker en efficiënter maken. Het kan ook meer ruimte bieden voor participatie en lokaal maatwerk, waardoor initiatieven gemakkelijker kunnen worden gerealiseerd. Het is echter belangrijk om op de hoogte te blijven van lokale ontwikkelingen en betrokken te zijn bij de totstandkoming van omgevingsplannen.

Een bestemmingsplan is een regelboek voor een buurt. Het vertelt wat er wel en niet mag worden gebouwd of veranderd in die buurt. Bijvoorbeeld, waar huizen of winkels kunnen worden gebouwd. Het bestemmingsplan komt vanaf 1 januari 2024 te vervallen hiervoor in de plaats komt het omgevingsplan.

Een omgevingsplan is een lokaal plan dat de regels voor de fysieke leefomgeving in een gemeente vastlegt. Het vervangt onder andere het bestemmingsplan en bevat regels over wat er in een bepaald gebied wel en niet mag.

Een omgevingsvisie is een document waarin een gemeente of regio haar langetermijndoelen en ambities voor de fysieke leefomgeving vastlegt. Het geeft aan hoe de omgeving er in de toekomst uit zou moeten zien en bepaalt de koers voor ruimtelijke ontwikkeling en planning. Het betrekt belanghebbenden en inwoners bij het bepalen van deze toekomstige richting.

Principeverzoeken zijn verzoeken van burgers of bedrijven aan de gemeente om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een bepaald initiatief voordat ze een formele vergunningsaanvraag indienen. Dit helpt bij de planning en bespaart tijd en kosten.

 Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over het principeverzoek en u kunt hier een principeverzoek indienen: Samenwerken naar een aanvraag 

De onderstaande routekaart biedt inzicht in het algemene proces. Het is belangrijk op te weten dat elk initiatief uniek is en een specifieke aanpak vereist

Tijdens de intake beoordeelt een klein team van gemeenteambtenaren of het ingediende initiatief wenselijk is. Indien het initiatief als wenselijk wordt beschouwd, schuiven er bij de omgevingstafel meerdere experts aan, zoals die van ruimtelijke ordening, milieu, bouw, evenals vertegenwoordigers van ketenpartners zoals de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), Rijkswaterstaat en omgevingsdiensten. 

Aan de intake en omgevingstafel zij kosten verbonden. Het is wenselijk om eerst een gratis startgesprek te voeren. Tijdens dit gesprek worden de mogelijkheden met u besproken. Voor het aanvragen van een gratis startgesprek kunt u contact opnemen met infobouwzaken@jouwgemeente.nl.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is bedoeld als een digitaal platform waarop alle informatie over de fysieke leefomgeving wordt samengebracht. Het maakt het mogelijk voor burgers, bedrijven, overheden en andere belanghebbenden om relevante informatie te vinden en te delen met betrekking tot ruimtelijke plannen, vergunningen, en andere aspecten die verband houden met de leefomgeving. Vanaf 1 januari 2024 kunnen vergunningen via het DSO worden aangevraagd, waarbij het proces verloopt via het Omgevingsloket.

Als het DSO niet naar behoren werkt door een technische storing en u geen aanvraag kunt indienen, raden wij u aan om het de volgende dag opnieuw te proberen. Technische problemen kunnen soms optreden, en het kan zijn dat het probleem tegen die tijd is opgelost.

Het streven is om het huidige kruimelgevallenbeleid te handhaven. Deze regeling wordt opgenomen in het traject van het omgevingsplan. Voordat deze verwerkt is in het nieuwe omgevingsplan, worden oude kruimelaanvragen als BOPA's behandeld. We streven naar een efficiënte afhandeling en vragen geen uitgebreide onderbouwing. Daarnaast wordt rekening gehouden met de legeskosten. Naar verwachting wordt de regeling binnen het eerste halfjaar verwerkt in het omgevingsplan, waardoor de procedures vereenvoudigd worden.

Het uitgangspunt is als volgt: 2 weken voor een startgesprek, 8 tot 10 weken voor de afhandeling van een principeverzoek (met of zonder intaketafel). De Omgevingstafel wordt beschouwd als meer voorbereiding dan een voortraject. De doorlooptijden kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van de situatie en het initiatief.

Bij vergunningplichtige activiteiten toetsen we als gemeente zelf het ruimtelijke deel aan het Omgevingsplan. Het technische bouwdeel valt onder de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) en wordt door de gemeente niet zelf getoetst. 

De vereiste participatie wordt bepaald aan de hand van de lijst van verplichte participatie. Informatie over hoe dit wordt toegepast, is beschikbaar op Participatie.

Voor principeverzoeken geldt een tarief van €675,-, inclusief de intaketafel. Als u ook gebruikmaakt van de omgevingstafel, bedragen de kosten €1250,-. Voor elke nieuwe omgevingstafel die plaatsvindt, wordt een bedrag van €1000,- in rekening gebracht.

Het ambtelijk principebesluit wordt niet openbaar gemaakt. Alleen wanneer het een besluit van het college betreft, wordt er communicatie over verstrekt.

De benadering van participatie na een ambtelijk besluit dient in overeenstemming te zijn met het participatiebeleid en de geldende regelgeving. Raadpleeg hiervoor de specifieke informatie over participatie op deze pagina.

Nee, u bent zelf verantwoordelijk voor het aanstellen van kwaliteitborger.

U kunt meer informatie vinden onder het kopje Bouwen en verbouwen of op de website van de Ministerie van Binnenlandse Zaken Omgevingswet | Rijksoverheid.nl.