Energietransitie

Nederland gaat van het aardgas af. Dit heeft grote invloed op de energievoorziening in alle sectoren. In de Regionale Energiestrategie (RES) wordt gewerkt aan een regionale visie op de realisatie hiervan en de benutting van regionale bronnen en inpassing van opwekkingstechnieken als windturbines en zonneparken.

In de Transitievisie Warmte wordt dit vertaald naar de lokale situatie, waarin per buurt of wijk een voorkeursalternatief voor aardgas wordt vastgesteld en een eerste routekaart wordt geschetst hoe de gemeente van het aardgas af gaat. Hierin wordt rekening gehouden met alle relevante ontwikkelingen, zoals de toepassing van waterstof als brandstof voor verwarming van woningen en gebouwen.

Regionale EnergieStrategie (RES)   

Een energie neutrale regio in 2050, hoe gaan we dat met elkaar bereiken? Om de CO2-uitstoot te beperken zullen we anders met onze beschikbare energie om moeten gaan. Het vereist energiebesparingen, het overschakelen van fossiele naar duurzame bronnen en het opwekken van hernieuwbare energie. Dat is de ‘energietransitie’.

Lees verder

Transitievisie Warmte (TVW)  

De Transitievisie Warmte geeft bewoners en huiseigenaren een eerste beeld van het stapsgewijze tijdpad richting aardgasvrij… 

Lees verder   

MOLENLANDEN BESPAART ENERGIE iedereen kan wat doen!

Lees over de aanpak, verschillende acties, tijdpad, samenwerkingspartners en wat er al is gebeurd.  

Lees verder