Regionale Energie Strategie (RES)

Een energie neutrale regio in 2050, hoe gaan we dat met elkaar bereiken? Om de CO2-uitstoot te beperken zullen we anders met onze beschikbare energie om moeten gaan. Het vereist energiebesparingen, het overschakelen van fossiele naar duurzame bronnen en het opwekken van hernieuwbare energie. Dat is de ‘energietransitie’.

Gemeente Molenlanden werkt samen met gemeente Gorinchem  aan de Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard. Doelstellingen zijn:

  • In 2030 wordt 20% energie bespaard. 
  • In 2030 komt 35% van het energiegebruik via natuurlijke bronnen zoals zon, wind, water en bodem.
  • In 2050 is de regio energieneutraal.

Belangrijk uitgangspunt is dat zorgvuldig wordt omgegaan met de waarden en het landschappelijke karakter van de Alblasserwaard, zoals de natuur en cultuurhistorie.

De concept Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard is inmiddels vastgesteld door de beide gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden. 

In de concept-RES staat hoeveel duurzame energieproductie de regio in 2030 met zon en wind mogelijk wil maken. In de Alblasserwaard willen we 1.150 TJ (0,32 TWh) duurzame elektriciteit opwekken. Het komende jaar gaan we aan de slag en werken aan de definitieve versie, de RES 1.0. Een belangrijke opgave voor de toekomst van onze regio, want daarin worden de ambities doorvertaald naar concrete projecten

Hoe nu verder
De RES 1.0 moet op 1 juli 2021 opgeleverd worden. Daarna wordt er elke twee jaar bekeken of, op grond van nieuwe inzichten, innovaties en bewezen technieken of ervaringen, de Regionale Energiestrategie moet worden aangepast. Zo ontwikkelt de RES zich stapsgewijs. Uiteindelijk moet de Alblasserwaard door gezamenlijke inspanningen en initiatieven van de beide gemeenten, bedrijven, organisaties en inwoners in 2050 energieneutraal zijn.

Wilt u meer weten?
Kijk dan op onderstaande websites of download de documenten.

Een energie neutrale regio in 2050 bereiken we alleen met elkaar. Met beide gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties, lokale energiecoöperaties en inwoners. Sinds januari 2019 zijn dan ook veel bijeenkomsten geweest waarin met betrokken partijen en geïnteresseerden is nagedacht over het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. Hierbij kwamen zowel bestaande als nieuwe duurzame mogelijkheden ter tafel. Daarnaast konden inwoners in maart 2020 via een online enquête een vragenlijst invullen over mogelijke manieren om energie op te wekken in onze regio via wind en/of zon. De enquête wees uit dat het merendeel van de inwoners het belangrijk vindt om duurzaam opgewekte energie te gebruiken. 

Waar staan we? 
In juli 2019 is de zogenaamde bouwstenenrapportage RES opgeleverd. Hierin is input uit eerder gehouden bijeenkomsten verwerkt. De plannen zijn vervolgens concreter gemaakt in de concept Regionale Energiestrategie. Hierin staat de ambitie om in 2030 in de regio 1.150 TJ (0,32 TWh) duurzame elektriciteit op te wekken via windenergie en zonne-energie.  Met de huidige ruimte en mogelijkheden in de Alblasserwaard, zijn de gebieden rond de snelwegen A15 en A27 in onze regio de meest voor de hand liggende zoekgebieden voor windenergie. De daken van boerenschuren en bedrijven worden, waar mogelijk, gebruikt om zonne-energie op te wekken. Op deze manier ontstaat er een evenwichtige energiemix die past bij het eigen karakter van de regio Alblasserwaard. 

Wat zijn de vervolgstappen?
De gemeenteraden van de gemeenten Gorinchem en Molenlanden hebben ingestemd met de concept-RES en deze is ingediend bij het Rijk. Ondertussen werken we door aan de definitieve RES. Die moet in juli 2021 zijn vastgesteld. Ook dit doen we met elkaar: belanghebbenden worden uitgenodigd mee te denken. Vervolgens wordt er elke twee jaar bekeken of, op grond van nieuwe inzichten, innovaties en bewezen technieken of ervaringen, de Regionale Energiestrategie moet worden aangepast. Zo ontwikkelt de RES zich stapje voor stapje.

Op dinsdagavond, 15 april 2020, vond er een digitale gezamenlijke bijeenkomst van de gemeenteraden van de gemeenten Molenlanden en Gorinchem plaats over duurzaamheid in de regio Alblasserwaard. Het doel van deze bijeenkomst was het verstrekken van meer informatie over duurzame initiatieven, op verzoek van beide raden.

Er is extra toelichting gegeven op innovatieve duurzame technieken en energiebronnen. Experts op het gebied van aquathermie, geothermie, thorium/kernenergie en waterstof kwamen aan het woord.

Ook is gesproken over de regionale energiestrategie (RES) voor de regio Alblasserwaard. Bart Bomas van bureau BVR gaf uitleg over de concept-RES. Ook vertelde hij hoe de drie scenario’s met behulp van inwoners, ondernemers en organisaties zijn opgesteld en hoe kansrijk deze scenario’s zijn.

De sessie is terug te zien via onderstaande link (YouTube).

  • Het Regionaal Energie Loket geeft meer informatie over hoe u uw huis nu al kunt verduurzamen.
  • Via Het Nieuwe Wonen kunt u een afspraak maken met een wooncoach.
  • Voor een aantal maatregelen aan uw woning stelt de overheid subsidies beschikbaar, kijk hiervoor op Energiesubsidiewijzer. Daarnaast heeft de gemeente Molenlanden de mogelijkheid voor een Duurzaamheidslening voor particuliere eigenaren en huurders. 
  • Nieuwsgierig naar initiatieven bij u in de buurt? Kijk dan bij Duurzame dorpen.