WOZ en kopie aanslag

WOZ waarde

WOZ is de afkorting voor 'Wet waardering onroerende zaken'. Deze wet schrijft voor dat gemeenten jaarlijks een nieuwe waarde (WOZ-waarde) vaststellen voor alle onroerende zaken in de gemeente. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de heffing van de onroerendezaakbelasting en waterschapslasten. Ook het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting, erf- en schenkbelasting worden berekend met behulp van de WOZ-waarde. De OZB-tarieven kunnen per gemeente verschillen.

De gemeente is verplicht jaarlijks alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen te waarderen. Door het jaarlijks vaststellen van WOZ-waarden weet u als burger de actuele waardeontwikkeling van uw woning of bedrijf. Per 1 januari van dit jaar is de waarde van alle onroerende zaken opnieuw vastgesteld met waardepeildatum 1 januari vorig jaar. Eigenaren van een onroerende zaak krijgen een aanslag OZB toegezonden met daarop vermeld de getaxeerde waarde (WOZ-waarde).

Waardebepaling WOZ

De gemeente schakelt deskundige taxateurs in voor de waardebepaling van onroerende zaken. Zij houden bijvoorbeeld rekening met:

  • de grootte van het pand en de kavel;
  • de ligging;
  • het bouwjaar;
  • bijzondere kenmerken, zoals een dakkapel of een aanbouw;
  • bijzondere omstandigheden, zoals achterstallig onderhoud;
  • de marktwaarde van het pand;
  • de verkoopwaarde van een gelijksoortig pand.

Er zijn 2 peildata. Deze gebruiken we om de waarde te bepalen:

  • prijspeildatum: 1 januari van het vorige kalenderjaar
  • toestandspeildatum: 1 januari van het lopende kalenderjaar

Taxatieverslag

De specifieke verkoopcijfers die de gemeente heeft gehanteerd bij de waardering van uw pand, staan vermeld in het taxatieverslag. Let op! Dit is alleen mogelijk indien u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar was van uw woning. Dit verslag kunt u hier raadplegen. 

Log in met uw DigiD  
Gemeente Molenlanden - WOZ-portaal

Bent u eigenaar of gebruiker van een bedrijf of eigenaar van een woning na 1 januari van het belastingjaar en wilt u een taxatieverslag ontvangen dan kunt u deze opvragen per e-mail bij belastingen@jouwgemeente.nl.

Aanslag gemeentelijke heffingen

Bent u uw aanslag gemeentelijke belastingen kwijt of heeft u deze niet ontvangen? U kunt deze vinden via ons WOZ-portaal. Let op! Dit is alleen mogelijk indien u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar was van uw woning.

Log in met uw DigiD
Gemeente Molenlanden 

Bent u als ondernemer eigenaar of gebruiker van een pand of woning of bent u na 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker geworden, dan kunt u een kopie van uw aanslag gemeentelijke belastingen opvragen door een e-mail te sturen naar belastingen@jouwgemeente.nl.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beschikking WOZ als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand. Bezwaar kunt u indienen binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.

Mail uw bezwaar naar woz@jouwgemeente.nl met in de bijlage uw getekende bezwaarschrift.

Bij vragen over uw WOZ-waarde, kan direct contact met de gemeente tot een snelle oplossing leiden. Een telefoontje is vaak sneller en werkt prettiger dan het indienen van een bezwaarschrift. U kunt bellen met 088-7515000. Wanneer u er in goed overleg niet uitkomt, dan kunt u bezwaar maken.

Het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde kunt u heel eenvoudig zelf.  Een bezwaar kan worden ingediend op papier, maar kunt u ook mailen naar woz@jouwgemeente.nl. Hieronder staat een formulier welke u kunt invullen om bezwaar te maken. Een bezwaarschrift bevat ten minste:

•    datum
•    handtekening
•    naam en adres indiener
•    omschrijving van de WOZ-beschikking waartegen het bezwaar is gericht 
•    en de redenen waarom u het niet eens met de waarde.

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de beschikking worden ingediend.

Ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag OZB betalen. Is uw bezwaar gegrond dan krijgt u de teveel betaalde OZB terug.

De gemeente heeft 1 jaar de tijd om uw bezwaar te behandelen. De behandeltermijn hangt af van het totaal aantal ontvangen bezwaren en of uw bezwaar eenvoudig of moeilijk te toetsen is.