Werkgroepen raadpleging windverkenning Alblasserwaard werken samen aan adviezen

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kwamen deze week weer samen om te praten over windenergie voor RES-regio Alblasserwaard. Deelnemers werkten per werkgroep samen aan hun adviezen over de plannen voor windenergie in hun omgeving. De komende maand worden de adviezen verder uitgewerkt. Daar is nog tot 30 mei 2024 de tijd voor. 

 

Ruimte in het proces 

Om deelnemers voldoende tijd te geven om te werken aan het advies is ruimte gemaakt in het proces. Er is op 15 mei een extra inloopmoment waar vragen kunnen worden gesteld over het rapport met de resultaten van de online raadpleging. Daarnaast kunnen werkgroepleden ondersteuning vragen bij het opstellen van het advies en tijdens het inloopmoment vragen stellen aan het RES-team. Op 22 mei is er gelegenheid voor de werkgroepen om opnieuw bijeen te komen om de opgestelde adviezen met elkaar door te nemen. Vervolgens hebben de werkgroepen tot 30 mei de tijd om hun adviezen in te leveren. Begin juni volgt een moment waar de adviezen worden gepresenteerd aan raadsleden van beide gemeenten. 

 

Online raadpleging 

In de online raadpleging konden alle inwoners van 3 tot en met 23 april aangeven welke keuzes en afwegingen zij zouden maken als het gaat om windenergie in de Alblasserwaard. Ruim 2000 inwoners uit de regio Alblasserwaard vulden de enquête in. De eerste resultaten van de online raadpleging zijn tijdens de bijeenkomsten deze week door het onderzoeksbureau aan de deelnemers van de werkgroepen gepresenteerd. Zij kunnen zo de afwegingen en perspectieven van mede-inwoners meenemen in hun adviezen.  

 

Belangrijke waarden

Het beperken van overlast voor omwonenden en aantasting van de uitzichten en het landschap worden het meest genoemd als belangrijke waarden waar de raden rekening mee moeten houden bij hun besluit over uitbreiding van windenergie in de regio. Als het gaat om overlast wordt in de motivaties door deelnemers vaak de zorg voor de gezondheid en geluidsoverlast genoemd. De resultaten worden door het onderzoeksbureau nog verder geanalyseerd. De deelnemers van de werkgroepen ontvangen deze uitgebreide analyse op 10 mei en kunnen hier ook nog op reageren. De resultaten van de online raadpleging kunnen zij gebruiken bij het opstellen van de adviezen. 

 

Vragenlijst grondeigenaren 

Grondeigenaren met gronden in de zoekgebieden hebben een brief ontvangen met daarin een link naar een vragenlijst. Door het invullen van deze vragenlijst kunnen grondeigenaren anoniem hun opvattingen delen over windenergie in de regio (zorgen en kansen). Zij kunnen aangeven hoe zij aankijken tegen de uitgangspunten van de raden, in het bijzonder als het gaat om lokaal eigendom. Ook kunnen zijn hun visie geven over het eventueel ontwikkelen van een windpark op hun gronden mocht de locatie als definitieve locatie voor windenergie worden vastgesteld door de raden en uiteindelijk worden opgenomen in de provinciale omgevingsverordening. De resultaten van deze vragenlijst worden gebundeld en bijgevoegd bij het raadsvoorstel dat ook gepubliceerd wordt.  

 

Besluitvorming 

De uitkomsten van de raadpleging, de adviezen van de werkgroepen en de klankbordgroep en de resultaten van de vragenlijst die is ingevuld door de grondeigenaren helpen de gemeenteraden straks om een afgewogen keuze te maken over definitieve locaties voor windenergie. Ook eventuele resultaten van tussentijds onderzoek wordt met de raden gedeeld. In juli 2024 nemen de gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem een besluit over windenergie in regio Alblasserwaard. De provincie doorloopt hierover in 2025 een besluitvormingsproces.  

 

Nieuwsbrief 

Iedereen die op de hoogte wil blijven van de windverkenning, kan zich via de websites van de gemeenten abonneren op een digitale nieuwsbrief. Informatie over de windverkenning staat ook regelmatig op de gemeentepagina's in de lokale krant en is te lezen via sociale media. Meer informatie over de windverkenning of aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.molenlanden.nl/windenergie of www.gorinchem.nl/windenergie. Of mail naar duurzaam@gorinchem.nl

 

Achtergronden windverkenning 

Het doel van de windverkenning is om te onderzoeken of er reële en alternatieve locaties zijn voor Avelingen dat eerder als zoeklocatie werd benoemd. Mochten die er niet zijn, dan komt Avelingen als mogelijke locatie voor windenergie weer in beeld. Wel is het zo dat alleen zoeklocatie Avelingen niet genoeg is om het volledige windbod te halen. Er moeten dus in ieder geval één tot twee locaties voor windturbines bijkomen in regio Alblasserwaard. Afhankelijk van het vermogen van de uiteindelijke turbines wordt ruimte gezocht voor 6 tot 10 nieuwe windturbines.