Standplaatsen en markten

In de gemeente zijn verschillende standplaatsen. Standplaatsen op de weekmarkt of 'losse' standplaatsen, verspreid door de gemeente. Het verlevendigt de kernen, het voorziet in een behoefte en levert een bijdrage aan het verschaffen van werkgelegenheid. U heeft een standplaatsvergunning nodig wanneer u vanaf een standplaats of markt in de openbare ruimte in de gemeente Molenlanden uw goederen te koop aan wil bieden.

Er zijn aangewezen locaties waar standplaatsen ingenomen mogen worden, ook is het aantal standplaatsen per locatie bepaald. 

In  het overzicht  alle  beschikbare standplaatsen in de gemeente Molenlanden.

Beschikbare standplaatsen worden gepubliceerd in Het Kontakt en De Klaroen en bekendgemaakt via deze website.

Geïnteresseerden kunnen tot 2 weken na publicatie/bekendmaking een standplaatsvergunning aanvragen. Een aanvraag kan alleen ingediend worden voor beschikbare locaties door middel van onderstaande aanvraagformulieren. Aanvragen via andere kanalen worden niet geaccepteerd. Er wordt niet gewerkt met wachtlijsten.

Indien er binnen bovengenoemde 2 weken na bekendmaking meerdere aanvragen voor dezelfde locatie worden ingediend, zal er geloot worden. Deze loting is openbaar. Bij de beoordeling en toewijzing van vergunningen wordt geen rekening gehouden met branchering.

Indien er geen aanvragen binnen komen binnen de gestelde 2 weken geldt daarna het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Voor de beschikbare standplaatsen zie bovengenoemd overzicht.

Voor meer informatie over de beschikbare standplaatsen kunt u contact opnemen met het team BVK, Cluster Veiligheid van de gemeente Molenlanden, bereikbaar op telefoonnummer 088-75 15 000 of per mail APV@jouwgemeente.nl.

In het Werelderfgoed zijn voor het seizoen 2020 maximaal 4 standplaatsen beschikbaar. De plaatsen liggen midden in het molengebied aan de Middelkade. De oppervlakte van de plaatsen is ongeveer 10 m2. De standplaats dient minimaal 150 dagen per kalenderjaar ingenomen te worden waarbij minstens 7 uur per dag. Voor het innemen van de standplaats wordt 5.000 euro aan marktgelden in rekening gebracht. Daarnaast wordt de bieding beoordeeld door een aantal criteria, zie hieronder. Hoogte van de geboden vergoeding is er daar één van, dit staat dus los van het hiervoor genoemde marktgeld.

Geïnteresseerden in een standplaats kunnen hiervoor een aanbieding doen door het hiervoor bestemde aanvraagformulier in te vullen en te mailen naar apv@jouwgemeente.nl. Aanbiedingen moeten uiterlijk 1 februari 2020 ontvangen zijn. U dient de aanbieding op woensdagmiddag 5 februari in een gesprek toe te lichten. Bij de aanbieding dient een foto te worden gevoegd waarop te zien is hoe de kraam er uit ziet en op welke wijze de producten gepresenteerd worden. 

Beoordelingscommissie 

Een commissie beoordeelt op grond van het Standplaatsenbeleid 2020 de aanbiedingen. Deze beoordelingscommissie bestaat uit twee vertegenwoordigers van de gemeente Molenlanden en twee vertegenwoordigers van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. De beoordelingscommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. En het college zal op basis van dit advies de standplaatsvergunningen verlenen. In februari ontvangt u uitsluitsel over uw aanvraag.

Beoordelingscriteria

 • Mate van streekgebondenheid van de producten.
 • Authenticiteit en presentatie van de producten en de verkoopuitstalling/kraam.
 • Mate waarin de producten een aanvulling zijn op het regulier productaanbod in het molengebied (diversiteit).
 • Duur en periode van inname van de standplaats.
 • De hoogte van de geboden vergoeding voor exploitatie van de standplaats bovenop het marktgeld. De hoogte van het verschuldigde marktgeld wordt bepaald in de geldende Marktgeldenverordening Molenlanden en bedraagt minimaal € 5000,00.
 • De mate van duurzaamheid.

Waardering en advies 

De commissie kent per beoordelingscriterium een waardering toe van 0 tot en met 3 punten. De aanvragers met het hoogste aantal punten worden in het advies voorgedragen om een standplaatsvergunning te krijgen. Bij sommige criteria is een minimum score van 1,5 punten verplicht. Wordt daar minder gescoord, dan is de aanbieding niet ontvankelijk en doet deze niet mee in de verdere beoordeling. In het format kunt u dit terugvinden.

Goed om te weten

 • Het voor de inschrijving bedoelde formulier dient volledig en correct ingevuld te worden.
 • De inschrijving moet aan de hierboven gestelde voorwaarden voldoen.
 • Er moet sprake zijn van een authentiek productaanbod passend bij de streek en de uitstraling van het gebied (bijvoorbeeld geen frituur). Hier dient minimaal 1.5 punt op te worden gescoord.
 • Daarnaast is een authentieke uitstraling en wijze van presentatie/verkoop van belang. Hier dient minimaal 1.5 punt op te worden gescoord.
 • In basis zijn er geen voorzieningen zoals stroom bij de standplaatsen.
 • De aanvrager met het hoogste aantal punten mag als eerste de in te nemen locatie kiezen.

Informatie 

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Wille-Anne van ‘t Zelfde via willeanne.vantzelfde@jouwgemeente.nl en 06-53510327.

Aanvraagformulier 

Wanneer u in de gemeente Molenlanden een standplaats op het ijs wilt innemen, ook wel genoemd koek en zopie, heeft u geen standplaatsvergunning nodig. 

Er zijn echter wel algemene regels waar u zich aan moet houden, namelijk: 

 • U moet op minimaal 200 meter afstand van een horecabedrijf blijven; 

 • U moet een minimale afstand van 50 meter ten opzichte van een stempelpost houden (van de organisatie van de Molentocht en of andere vergunde schaatstocht) aanhouden; 

 • U moet een minimale afstand van 50 meter ten opzichte van bruggen aanhouden; 

 • Ook mag door het innemen van de standplaats de veiligheid op het ijs niet in gevaar wordt gebracht. 

Wanneer u aan het bovenstaande voldoet kunt u de standplaats op het ijs innemen. U hoeft hiervan ook geen melding te doen bij de gemeente.