Standplaatsen en markten

In de gemeente zijn verschillende standplaatsen. Standplaatsen op de weekmarkt of 'losse' standplaatsen, verspreid door de gemeente. Het verlevendigt de kernen, het voorziet in een behoefte en levert een bijdrage aan het verschaffen van werkgelegenheid. U heeft een standplaatsvergunning nodig wanneer u vanaf een standplaats of markt in de openbare ruimte in de gemeente Molenlanden uw goederen te koop aan wil bieden.

Er zijn aangewezen locaties waar standplaatsen ingenomen mogen worden, ook is het aantal standplaatsen per locatie bepaald. 

In  het overzicht  alle  beschikbare standplaatsen in de gemeente Molenlanden.

Beschikbare standplaatsen worden gepubliceerd in Het Kontakt en De Klaroen en bekendgemaakt via deze website.

Geïnteresseerden kunnen tot 2 weken na publicatie/bekendmaking een standplaatsvergunning aanvragen. Een aanvraag kan alleen ingediend worden voor beschikbare locaties door middel van onderstaande aanvraagformulieren. Aanvragen via andere kanalen worden niet geaccepteerd. Er wordt niet gewerkt met wachtlijsten.

Indien er binnen bovengenoemde 2 weken na bekendmaking meerdere aanvragen voor dezelfde locatie worden ingediend, zal er geloot worden. Deze loting is openbaar. Bij de beoordeling en toewijzing van vergunningen wordt geen rekening gehouden met branchering.

Indien er geen aanvragen binnen komen binnen de gestelde 2 weken geldt daarna het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Voor de beschikbare standplaatsen zie bovengenoemd overzicht.

Voor meer informatie over de beschikbare standplaatsen kunt u contact opnemen met het team BVK, Cluster Veiligheid van de gemeente Molenlanden, bereikbaar op telefoonnummer 088-75 15 000 of per mail APV@jouwgemeente.nl.

In het Werelderfgoed zijn voor het seizoen 2019 maximaal 4 standplaatsen beschikbaar. Deze plaatsen liggen midden in het molengebied aan de Middelkade. De oppervlakte van de plaatsen is ongeveer 10 m2.

Op dit moment kan er niet meer ingeschreven worden voor een standplaats bij de molens van Kinderdijk. 

Beoordelingscommissie

Een commissie beoordeelt nu de inschrijvingen. Deze beoordelingscommissie bestaat uit twee vertegenwoordigers van de gemeente Molenlanden en twee vertegenwoordigers van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. De beoordelingscommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. En het college zal op basis van dit advies de standplaatsvergunningen verlenen.

Beoordelingscriteria

  • Mate van streekgebondenheid van de producten
  • Authenticiteit en presentatie van de producten en de verkoopuitstalling /kraam
  • Mate waarin de producten een aanvulling zijn op het regulier productaanbod in het molengebied (diversiteit)
  • Duur en periode van inname van de standplaats
  • De hoogte van de vergoeding voor exploitatie van de standplaats

Waardering en advies

De commissie kent per beoordelingscriterium een waardering toe van 0 tot en met 3 punten. De aanvragers met het hoogste aantal punten worden in het advies voorgedragen om een standplaatsvergunning te krijgen.

Informatie

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Marien Jongkind via marien.jongkind@jouwgemeente.nl en 06-10525667.

Wanneer u in de gemeente Molenlanden een standplaats op het ijs wilt innemen, ook wel genoemd koek en zopie, heeft u geen standplaatsvergunning nodig.

Er zijn echter wel algemene regels waar u zich aan moet houden, namelijk:

  • U moet op minimaal 200 meter afstand van een horecabedrijf blijven;
  • U moet een minimale afstand van 50 meter ten opzichte van stempelposten (van de organisatie Molentocht) aanhouden;
  • U moet een minimale afstand van 50 meter ten opzichte van bruggen aanhouden;
  • Ook mag door het innemen van de standplaats de veiligheid op het ijs niet in gevaar wordt gebracht.

Wanneer u aan het bovenstaande voldoet kunt u de standplaats op het ijs innemen. U hoeft hiervan ook geen melding te doen bij de gemeente.