Standplaatsen en markten

In de gemeente zijn verschillende standplaatsen. Standplaatsen op de weekmarkt of 'losse' standplaatsen, verspreid door de gemeente. Het verlevendigt de kernen, het voorziet in een behoefte en levert een bijdrage aan het verschaffen van werkgelegenheid. U heeft een standplaatsvergunning nodig wanneer u vanaf een standplaats of markt in de openbare ruimte in de gemeente Molenlanden uw goederen te koop aan wil bieden.

Waar kan ik een standplaats innemen?

Er zijn aangewezen locaties waar standplaatsen ingenomen mogen worden, ook is het aantal standplaatsen per locatie bepaald. 

Hieronder een lijst met de Minimarkten.

Minimarkten
Plaatsnaam Locatie Dag Tijdstip
Arkel Plein 983 Vrijdag Van 08.00 uur tot 12:30 uur
Bleskensgraaf Kerkplein Woensdag Van 09.00 uur tot 12.00 uur
Giessenburg Winkelcentrum Dorpsstraat Zaterdag Van 08.00 uur tot 12.30 uur
Goudriaan Burg. Van Slijpestraat Dinsdag Van 13.00 uur tot 18.00 uur
Groot-Ammers Fortuijnplein Woensdag Van 13.00 uur tot 17.00 uur
Hoogblokland Parkeerplaats naast dorpshuis Donderdag Van 08.00 uur tot 12.30 uur
Hoornaar Parkeerplaats Dirk IV-Plein Dinsdag Van 08.00 uur tot 12.30 uur
Nieuw-Lekkerland Kleijburgplein Donderdag Van 13.00 uur tot 16.30 uur
Nieuw-Lekkerland Parkeerplaats Planetenlaan Zaterdag Van 08.30 uur tot 12.30 uur
Nieuwpoort Parkeerplaats Tiendweg nabij De Spar Vrijdag Van 13.00 uur tot 17.00 uur
Noordeloos Parkeerplaats nabij de NH Kerk Dinsdag Van 08.00 uur tot 12.30 uur
Oud-Alblas Schoolstraat Donderdag Van 08.00 uur tot 12.00 uur
Ottoland Vuilendam ter hoogte van Damseweg 115 Vrijdag Van 13.00 uur tot 18.00 uur
Schelluinen Parkeerplaats aan de Commanderijstraat Vrijdag Van 13.00 uur tot 17.00 uur
Streefkerk Kerkstraat Dinsdag Van 13.00 uur tot 17.00 uur

Hieronder een lijst met de losse standplaatsen:

Losse standplaatsen
Plaatsnaam Locatie Dag** Tijdstip 06:00 uur – 22:00
Arkel Plein 983 Ma - Za Max. 6 uur aaneengesloten
Bleskensgraaf Kerkplein (Kerkstraat) Ma - Za Max. 6 uur aaneengesloten
Giessenburg Winkelcentrum (Dorpsstraat 80a)* Ma - Za Max. 6 uur aaneengesloten
Goudriaan Raadhuisstraat Ma – Za Max. 6 uur aaneengesloten
Groot-Ammers Fortuijnplein Ma - Za Max. 6 uur aaneengesloten
Groot-Ammers Oranjeplein (Margrietstraat)* Ma - Za Max. 6 uur aaneengesloten
Groot-Ammers Parkeerterrein Schoonhovenseveer* Ma - Za Max. 6 uur aaneengesloten
Kinderdijk Schansweg parkeerplaats nabij De Zwerver Ma - Za Max. 6 uur aaneengesloten
Molenaarsgraaf Parkeerterrein winkelcentrum Molenwaard* Ma - Za Max. 6 uur aaneengesloten
Molenaarsgraaf Parkeerplaats Graafdijk-Oost ter hoogte van nr. 51b Ma - Za Max. 6 uur aaneengesloten
Nieuw-Lekkerland Parkeerplaats Planetenlaan Ma - Za Max. 6 uur aaneengesloten
Nieuw-Lekkerland Parkeerplaats hoek Standerdmolen/Hoge Boezem Ma - Za Max. 6 uur aaneengesloten
Nieuw-Lekkerland Ooievaar trottoir ter hoogte ingang ’t Waellant 2 Ma - Za Max. 6 uur aaneengesloten
Nieuwpoort Parkeerplaats Tiendweg nabij De Spar Ma - Za Max. 6 uur aaneengesloten
Noordeloos Parkeerplaats nabij de NH Kerk Ma - Za Max. 6 uur aaneengesloten
Oud-Alblas Schoolstraat Ma - Za Max. 6 uur aaneengesloten
Streefkerk Kerkplein Ma - Za Max. 6 uur aaneengesloten
Streefkerk Parkeerterrein buitendijks nabij jachthaven Ma - Za Max. 6 uur aaneengesloten
Wijngaarden Parkeerplaats Wijngaardensteeg Ma - Za Max. 6 uur aaneengesloten
Wijngaarden ’t Wingerds Hof (Dorpsstraat) Ma - Za Max. 6 uur aaneengesloten

*  (Ook toestemming eigenaar vereist)
** (keuze voor 1 dag niet tegelijk met minimarkt)

In het hieronder geplaatste document vindt u alle nog beschikbare standplaatsen in de gemeente Molenlanden. U kunt op deze standplaatsen nog reageren.

Bezoekt u, voordat u een aanvraag doet, eerst eens de gewenste locatie om te zien of deze voor uw waren en verkoopwagen geschikt is (bijvoorbeeld Electra-voorziening en situering).

Soms is het ook mogelijk om een eenmalige (incidentele) standplaats aan te vragen. Bijvoorbeeld voor bevolkingsonderzoek of eenmalige verkoop (bijv. wervingsactie telefonie of Oliebollen- / kerstbomenverkoop). Aanvragen voor deze standplaatsen worden per geval afgewogen.

Aanvragen

Beschikbare standplaatsen worden gepubliceerd in Het Kontakt en De Klaroen en bekendgemaakt via deze website.

Geïnteresseerden kunnen tot 2 weken na publicatie/bekendmaking een standplaatsvergunning aanvragen. Een aanvraag kan alleen ingediend worden voor beschikbare locaties door middel van onderstaande aanvraagformulieren. Aanvragen via andere kanalen worden niet geaccepteerd. Er wordt niet gewerkt met wachtlijsten.

Indien er binnen bovengenoemde 2 weken na bekendmaking meerdere aanvragen voor dezelfde locatie worden ingediend, zal er geloot worden. Deze loting is openbaar. Bij de beoordeling en toewijzing van vergunningen wordt geen rekening gehouden met branchering.

Indien er geen aanvragen binnen komen binnen de gestelde 2 weken geldt daarna het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Voor de beschikbare standplaatsen zie bovengenoemd overzicht.

Voor meer informatie over de beschikbare standplaatsen kunt u contact opnemen met het team Veiligheid en Handhaving, Cluster Veiligheid van de gemeente Molenlanden. Dit kan via het emailadres APV@jouwgemeente.nl en telefoonnummer 088-75 15 000.  

Via onderstaande link kunt u een standplaatsvergunning aanvragen.

Standplaatsvergunning aanvragen

Standplaatsen molengebied Kinderdijk

De standplaatsen in het Werelderfgoed zijn voor het jaar 2023 tot en met 2025 ingevuld en dus niet meer beschikbaar. Wanneer er een standplaats beschikbaar komt, wordt dit op de website en de gemeentepagina in Het Kontakt geplaatst. De plaatsen liggen midden in het molengebied aan de Middelkade. De oppervlakte van de plaatsen is ongeveer 10 m2. De standplaats dient minimaal 150 dagen per kalenderjaar ingenomen te worden waarbij minstens 7 uur per dag. De standplaats dient steeds aan het einde van de dag leeg te zijn. De vergunning wordt verleend tot en met 31 december 2025. Voor het innemen van de standplaats wordt 5.000 euro per jaar aan marktgelden in rekening gebracht. Daarnaast wordt de bieding beoordeeld op grond van een aantal criteria, zie hieronder. Hoogte van de geboden vergoeding is er daar één van, dit staat dus los van het hiervoor genoemde marktgeld.

Het geboden bedrag en het marktgeld dient voor elk jaar afzonderlijk te worden betaald. Opzeggen van de standplaats voor het volgende jaar is enkel mogelijk voor 1 juli van het jaar ervoor.

Wanneer er aangegeven is dat er een standplaats beschikbaar is, kunnen geïnteresseerden een aanbieding doen door het hiervoor bestemde aanvraagformulier in te vullen en te mailen naar willeanne.vantzelfde@jouwgemeente.nl. Het aanvraagformulier en meer informatie kunt u vinden op deze pagina. Bij de aanbieding dient een foto te worden gevoegd waarop te zien is hoe de kraam eruitziet en op welke wijze de producten gepresenteerd worden.

Beoordelingscommissie
Een commissie beoordeelt op grond van het Standplaatsenbeleid 2019 de aanbiedingen. Deze beoordelingscommissie bestaat uit twee vertegenwoordigers van de gemeente Molenlanden en twee vertegenwoordigers van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. De beoordelingscommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. En het college zal op basis van dit advies de standplaatsvergunningen verlenen.

Beoordelingscriteria

 • Mate van streekgebondenheid van de producten. Hier dient minimaal 1.5 punt op gescoord te worden.
 • Authenticiteit en presentatie van de producten en de verkoopuitstalling/kraam. Daarbij geldt ook dat het uiterlijk van de kraam moet passen bij de uitstraling van het gebied. Frituur wordt als niet passend gezien. Hier dient minimaal 1.5 punt op te worden gescoord.
 • Mate waarin de producten een aanvulling zijn op het regulier productaanbod in het molengebied (diversiteit).
 • Duur en periode van inname van de standplaats.
 • De hoogte van de geboden vergoeding voor exploitatie van de standplaats bovenop het marktgeld. De hoogte van het verschuldigde marktgeld wordt bepaald in de geldende Marktgeldenverordening Molenlanden en bedraagt minimaal € 5000,00.
 • De mate van duurzaamheid.

De commissie kent per beoordelingscriterium een waardering toe van 0 tot en met 3 punten. De aanvragers met het hoogste aantal punten worden in het advies voorgedragen om een standplaatsvergunning te krijgen. Bij sommige criteria is een minimum score van 1,5 punten verplicht. Wordt daar minder gescoord, dan is de aanbieding niet ontvankelijk en doet deze niet mee in de verdere beoordeling. In het format kunt u dit terugvinden. Inschrijvingen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, doen niet mee in de beoordeling.

Goed om te weten

 • 1 van de 3 standplaatsen is voorzien van stroom. Dit is terug te vinden op de plattegrond op de website. Stroomkosten worden apart afgerekend.
 • De aanvrager met het hoogste aantal punten mag als eerste de in te nemen locatie kiezen.

Informatie
Neem voor vragen of meer informatie contact op met Wille-Anne van ‘t Zelfde via willeanne.vantzelfde@jouwgemeente.nl of 06-53510327.

Aanvraagformulier

Standplaatsen op het ijs

Wanneer u in de gemeente Molenlanden een standplaats op het ijs wilt innemen, ook wel genoemd ‘koek en zopie’, heeft u geen standplaatsvergunning nodig. 

Er zijn echter wel algemene regels waar u zich aan moet houden, namelijk: 

 • U moet op minimaal 200 meter afstand van een horecabedrijf blijven; 
 • U moet een minimale afstand van 50 meter ten opzichte van een stempelpost houden (van de organisatie van de Molentocht en of andere vergunde schaatstocht); 
 • U moet een minimale afstand van 50 meter ten opzichte van bruggen aanhouden; 
 • Ook mag door het innemen van de standplaats de veiligheid op het ijs niet in gevaar wordt gebracht. 

Indien u gaat bakken en braden in uw standplaats moet u zich in het kader van de brandveiligheid houden aan de landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Deze regels zijn terug te vinden in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP).

Hieronder 2 folders vanuit bovenstaande regelgeving (BGBOP) die voor een standplaats op het ijs van toepassing zijn: 

Wanneer u aan het bovenstaande voldoet kunt u de standplaats op het ijs innemen. U hoeft hiervan ook geen melding te doen bij de gemeente.

Kosten

 • Een aanvraag van een standplaatsvergunning kost €30,20.
 • Het marktgeld voor een losse standplaats is €214,00.
 • Het marktgeld voor een standplaats op een minimarkt is €322,00.
 • Het marktgeld voor een incidentele standplaats met commercieel belang is €53,15.
 • Het marktgeld voor een toeristische standplaats in molengebied Kinderdijk is €5000,00.

Deze kosten kunt u terugvinden in de Legesverordening Molenlanden en in de Verordening Marktgelden Molenlanden 2023.

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het team Veiligheid en Handhaving, cluster Veiligheid via apv@jouwgemeente.nl. Ook kunt u bellen naar 088-75 15 000.

Bezwaar
Na het besluit geldt altijd nog een termijn van 6 weken waarin bezwaar mogelijk is.