Rioolheffing

Algemeen

Als eigenaar van een pand (woning en niet-woning) dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering, betaalt u rioolheffing.

Tarieven 2024

  • Het eigenarendeel bedraagt per perceel per jaar € 106,48
  • Het eigenarendeel bedraagt voor een perceel dat indirect is aangesloten (dit betreft objecten die niet aangesloten zijn op het drinkwaternetwerk en uitsluitend hemelwater afvoeren) op de riolering bedraagt per jaar € 26,62
  • Het gebruikersdeel bedraagt per m³ water € 1,25

Verhuizen uit Molenlanden

Als u in de loop van het jaar gaat verhuizen, dan verandert er niets aan uw aanslag rioolheffing. Als u als eigenaar bent aangeslagen dan geldt namelijk de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Rioolheffing betaalt u als eigenaar voor het hele jaar. Verkopen of verhuizen heeft geen gevolg voor de betalingsplicht. Bij verkoop verrekent u dit meestal via de notaris met de nieuwe eigenaar, dit staat op de afrekening meestal vermeld bij zakelijke lasten.

Bedrijf/agrarisch

Sommige bedrijfstakken nemen meer water af dan dat zij afvoeren via het rioolstelsel. Denk bijvoorbeeld aan een agrariër die leidingwater gebruikt om de melktanks te reinigen. Dat water wordt vermengd met de mest en uitgereden over het land. Het is in dat geval niet terecht dat de link wordt gelegd tussen afgenomen water en het rioolstelsel.

Bij de vaststelling van de verordening is daarom een bepaling opgenomen dat indien aangetoond kan worden dat ten minste 20% van de toegevoegde water hoeveelheid met een minimum van 100 m3, niet op de gemeentelijke riolering wordt geloosd of minimaal in het productieproces 2000 m3 afgenomen water in het productieproces achterblijft, het belastbare aantal kubieke meters op een lager aantal wordt vastgesteld. Daarvoor vindt dan een verrekening plaats met de jaarlijkse factuur van Oasen.

Bedrijven die denken van deze bepaling gebruik te kunnen maken verzoeken wij om, ná ontvangst van de afrekeningnota van Oasen eind januari begin februari, een schriftelijk verzoek daartoe in te dienen bij de afdeling belastingen van de gemeente Molenlanden. In het verzoek dient u te vermelden het totaalverbruik m3 water en het geschatte aantal m3 dat niet op de riolering wordt geloosd, vergezeld met een kopie van de afrekeningnota.