Participatie

Algemeen

Participatie is het meeweten, meedenken, meewerken of meebeslissen van betrokken inwoners bij gezamenlijke plannen. Participatie vraagt om actieve deelname: van de gemeente bij de inwoners of inwoners bij de gemeente. Het aanpakken van opgaven en ontwikkelingen willen we samen en op een herkenbare en goede manier doen. Het idee voor een plan waar we het over hebben kan van een inwoner als de gemeente komen.

Molenlanden vindt het belangrijk om te weten wat er speelt. Ideeën met elkaar uit te voeren en samen naar oplossingen te zoeken.

Participatie helpt inwoners en gemeente om behoeften, energie, kennis en kracht in Molenlanden te kennen, te ondersteunen en te benutten. Als dat lukt dragen we met elkaar bij aan de tevredenheid van onze inwoners. Inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente komen vaak samen tot betere oplossingen.

Wat we als gemeente willen bereiken

De gemeente heeft 3 doelen met participatie, we willen:

 1. de kwaliteit van het beleid in Molenlanden verbeteren.
 2. het draagvlak (de steun) voor beleid in Molenlanden vergroten.
 3. gedeeld eigenaarschap stimuleren. Inwoners, ondernemers en gemeente trekken samen op en voelen verantwoordelijkheid voor de aanpak en het resultaat.

We voorkomen tegengestelde belangen, participatiemoeheid en inefficiënt werken.

Meer weten?
Klink op onderstaande link.

Wat we daarbij belangrijk vinden als gemeente

Wat zijn de participatiebeloften en speerpunten van gemeente Molenlanden?

Onze participatiebeloften

 1. We zijn een inlevende gemeente die toegankelijk is en die denkt in mogelijkheden in plaats van in problemen. We zijn voor onze inwoners flexibel in tijd, inbreng en plaats van ontmoeting.
 2. We stimuleren eigen initiatief bij inwoners en durven los te laten. We dragen actief en zichtbaar bij en initiëren initiatieven. Wij bekijken steeds welke rol het beste bij de gemeente past.
 3. We willen energie ontmoeten waar die is. Dat kan een dorpsoverleg zijn, maar ook een groepje inwoners die zich eenmalig verenigd heeft rondom een bepaald initiatief.
 4. We leggen onze kernen en initiatiefnemers niet een bepaalde werkwijze op. Zij bepalen zelf hun werkwijze, samenstelling en agenda. De gemeente sluit aan op hun behoeften.
 5. We communiceren duidelijk en geven onze eerlijke grenzen aan. Vooraf zorgen we ervoor dat ieders verwachtingen goed zijn overgebracht en maken we helder welke stappen we willen zetten.
 6. Bij onderwerpen die de gemeente zelf initieert, betrekken we zoveel mogelijk inwoners. We zijn daarbij creatief, gaan continu op zoek naar nieuwe en innovatieve vormen en kanalen waarin we ook inwoners bereiken die we minder vaak ontmoeten. Zowel online als offline.
 7. We luisteren naar alle geluiden in de samenleving en hebben oog voor het stille midden.
 8. Het college van Burgemeester en wethouders en de raad denken en doen graag mee aan initiatieven. Zij bewaken het algemeen belang. Het vraagt van de organisatie, het college en de raad om een transparante afweging die uitlegbaar is. Samen met de inwoners en ondernemers blijven we van elkaar leren.

Onze speerpunten

 1. Denken vanuit een doel.
 2. Managen van verwachtingen.
 3. Inwoners bereiken die nu nog minder betrokken zijn.
 4. Actieve communicatie en onze inwoners op de hoogte houden.

Meer weten over de participatiebeloften en speerpunten? Maar ook de rol van verschillende partijen en welke vormen van participatie er zijn? Klik op onderstaande bijlage!

Hoe ziet een participatietraject eruit?

Participatie is maatwerk! Daarom kan participatie er per situatie anders uitzien (we noemen dat ‘vormvrij’). Toch kan het handig zijn om vooraf te weten hoe een participatietraject eruit ziet, zoals uit welke onderdelen zo een traject bestaat. Het is belangrijk is om vooraf goed na te denken en scherp te hebben hoe participatie plaatsvindt. Wat is het doel van het participatietraject? Welke partij neemt welke rol in? Kun je meeweten, meedenken, meewerken of meebeslissen? Benieuwd hoe je in 11 stappen kunt komen tot een participatiestrategie? Klik op onderstaande bijlagen.

Participeren bij bouwen

Een van de sectoren waar participatie veel voorkomt en waar de initiatiefnemer zorg moet dragen van het participatietraject is bij ruimtelijke projecten, dus wanneer u bijvoorbeeld gaat bouwen! We vinden het belangrijk dat de inwoner de omgeving meeneemt en betrekt in ruimtelijke plannen. Voor inwoners en adviseurs in de gemeente is het van belang dat zij weten wat er van hen verwacht wordt met betrekking tot participatie. Daarvoor is er een speciale leidraad ‘Participeren bij ruimtelijke initiatieven’.

Deze vindt u onderstaand, inclusief de  bijlagen.

Nog vragen?

Neem contact op met Sjoerd Raemaekers (Adviseur Dorps- en Stadsgericht Werken) via sjoerd.raemaekers@jouwgemeente.nl of via 0629234261.