Opvoeden en opgroeien

Jeugdhulp Sociaal Team

Bij het Sociaal Team kunt u terecht bij (jeugd)professionals met kleine vragen over opvoeding tot aan specialistische ondersteuning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Zij bekijken samen met u en uw kind wat zij kunnen betekenen. Professionals verlenen jeugdhulp bij specifieke opgroei- en opvoedvragen, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. Als het nodig is, hebben zij hierbij toegang tot de zorgaanbieders in de regio. Het Sociaal Team is te bereiken via telefoonnummer 088 75 15 000 of e-mail sociaalloket@jouwgemeente.nl.

Voor vragen over inkoop en contractmanagement, financiën en juridische zaken ten aanzien van jeugdhulp kunt u contact opnemen met de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid.  

Voor vragen, informatie of klachten binnen de Jeugdzorg kunnen kinderen, jongeren, ouders en verzorgers terecht bij de vertrouwenspersonen van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) of  088 55 51 000. 

Jeugdgezondheidszorg

Vanaf de geboorte tot het moment dat uw kind 4 jaar oud is, nodigen de jeugdverpleegkundige en jeugdarts u en uw kind regelmatig uit op het consultatiebureau. Daar wordt de ontwikkeling van uw kind gevolgd en kunt u terecht voor advies over opgroeien en opvoeden. Ook krijgt uw kind via de Jeugdgezondheidszorg de vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma aangeboden. Wanneer uw kind naar school gaat, wordt hij of zij nog een aantal malen door de jeugdgezondheidszorg uitgenodigd. Maar ook daarbuiten kunnen u en uw kind altijd terecht met vragen over gezondheid en opvoeding. 

Tot uw kind 12 jaar is kunt u via het Ouderportaal inloggen in het dossier. Hier vindt u informatie over de groei en ontwikkeling van uw kind. Het is ook de plek waar u gemakkelijk online een afspraak kunt verzetten en de vragenlijsten kunt invullen. Inloggen kan via www.rivas.nl/ouderportaal

Jongeren kunnen met hun vragen ook altijd anoniem terecht bij www.jouwggd.nl .

Hulp voor jongeren

Heb jij problemen of zorgen en wil je daar graag met iemand over praten? Er zijn diverse organisaties in Molenlanden die je kunnen helpen. Soms helpt het om je hart te luchten. Maar er kan ook meer aan de hand zijn. 

De professionals van het Sociaal Team zijn er speciaal voor jou. Ze kijken samen met jou naar wat er nodig is en regelen ondersteuning. Ze kunnen je ook helpen werk te vinden, terug naar school of andere oplossingen te vinden voor je probleem. Zij zijn bereikbaar via het Sociaal Loket van de gemeente Molenlanden.

Leerplicht en schoolverzuim

Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen en te ontplooien, maar ook om later meer kans te hebben op werk. Ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind op een school. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de aanwezigheid van hun kind op school. Jongeren vanaf 12 jaar zijn zelf ook verantwoordelijk voor hun schoolgang. De consulenten Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) van de Dienst Gezondheid & Jeugd zijn verantwoordelijk voor preventie, toezicht en handhaving van de leerplicht en kwalificatieplicht.

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht

De leerplicht geldt voor elk kind:

 • vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5de verjaardag
 • tot aan het einde van het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt

Kwalificatieplicht

Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft behaald óf tot de dag dat de jongere 18 jaar is. Deze jongeren volgen een volledig onderwijsprogramma of een wettelijk erkend leer-werktraject, dat gericht is op het halen van een startkwalificatie. Onder startkwalificatie vallen de diploma's van:

 • Havo of VWO
 • MBO diploma niveau 2

Schoolverzuim: spijbelen, te laat komen en luxe verzuim

Iedere school heeft een aanpak om schoolverzuim van de leerlingen tegen te gaan. School meldt bij Leerplicht en Schoolverlaten (LVS) wanneer een leerling zonder geldige reden afwezig is geweest van school. Voorbeelden van schoolverzuim zijn:

 • Spijbelen
 • Te laat komen (te laat op school of in de les)
 • Luxe verzuim (bijv. eerder op vakantie of later terugkomen, buiten de schoolvakanties om)

Na de melding door school start de consulent van LVS een onderzoek naar de redenen van het verzuim. De consulent neemt contact op met school en zal met ouders een gesprek aangaan. Vanaf 12 jaar is een jongere zelf ook verantwoordelijk voor het schoolverzuim. De consulent van LVS gaat het gesprek met de jongere aan en spreekt de jongere aan op zijn/haar verzuim. De consulent helpt ook met het zoeken naar een passende oplossing om schoolverzuim te voorkomen.

Acties van de consulent

De consulent van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten kan de volgende stappen zetten of maatregelen nemen:

 • verzuimgesprek voeren met ouders en leerling
 • waarschuwing geven
 • verwijzen naar zorg- en hulpverleningsinstanties
 • handhaven (HALT-verwijzing, proces-verbaal opmaken en/of melding bij de sociale verzekeringsbank)

Is er sprake van schoolverzuim? Dan kan de consulent samenwerking zoeken met andere organisaties en partners zoals:

 • Stichting Jeugdteams
 • Scholen
 • Samenwerkingsverbanden
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Openbaar Ministerie
 • Politie
 • Extra verlof van school
 • Ouders kunnen extra verlof aanvragen als er bijzondere omstandigheden zijn. Bij extra verlofaanvragen t/m 10 dagen beslist de directeur van de school. Bij meer dan 10 dagen beslist de consulent Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS).

Vrij van geregeld schoolbezoek

Uw kind hoeft niet naar school als:

 • de school dicht is in verband met vakanties of een speciale reden, zoals een studiedag voor het personeel
 • uw kind ziek is. U moet zo spoedig mogelijk aan de school doorgeven dat uw kind door ziekte niet naar school kan komen. U volgt daarvoor de door school gehanteerde werkwijze
 • uw kind op school geschorst is en van het schoolhoofd (als straf) niet op school mag komen

Voortijdig schoolverlaten

In de regio Zuid-Holland Zuid voert LVS voor de 10 gemeenten de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) uit voor voortijdig schoolverlaten.

Verzuim 18+

School of MBO-instelling melden bij LVS wanneer een jongere zonder geldige reden heeft verzuimd. De consulent LVS doet dan onderzoek naar het verzuim en gaat indien noodzakelijk het gesprek aan met de jongere, waarbij het belang van het behalen van een diploma (startkwalificatie) wordt benadrukt. De consulent helpt ook met het zoeken naar een passende oplossing om schooluitval te voorkomen.

Trajectbegeleiding Voortijdig Schoolverlaters
Iedere jongere van 18 tot en met 22 jaar, zonder startkwalificatie wordt bij LVS geregistreerd. Jongeren die voortijdig de school verlaten worden door LVS begeleid: terug naar het onderwijs, naar werk of een combinatie van deze twee.

Matchmakers

LVS, Sociale Dienst Drechtsteden en Avres zetten samen de MatchMakers in. Zij begeleiden jongeren tot en met 27 jaar zonder diploma op Havo-, Vwo- of MBO-2 niveau en zonder vast werk of inkomen bij het vinden van werk of scholing.

Heeft u vragen?
Meer informatie over Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vindt u op de website Dienst Gezondheid en Jeugd. De Dienst is bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 078 770 8500.
Het adres is:

Dienst Gezondheid en Jeugd
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht

Website Rijksoverheid leerplicht
Ingrado: Brancheorganisatie voor leerplicht en RMC

Wetgeving

Leerplichtwet 

Nood

In noodsituaties (ook voor jeugdhulp) kunt u contact opnemen met de alarmcentrale, crisisdienst of huisarts(enpost). Contactgegevens vindt u op de pagina Sociaal loket.

Dyslexie

Diagnostiek van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie:

We spreken van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) indien er geen andere stoornissen zijn die de behandeling nadelig kunnen beïnvloeden. Verwijzing naar diagnostiek en de behandeling voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie wordt in gang gezet door de school waar de jeugdige onderwijs heeft. Wanneer er sprake is van een vermoeden van een ernstige enkelvoudige dyslexie, vullen de school en ouders de ‘Toestemmingsverklaring poortwachtersfunctie EED’ in. Naast de toestemmingsverklaring voegt de school de meest recente uitdraai van het Cito LVS en de handelingsplannen toe. Indien de gegevens compleet zijn, wordt het verzoek door de school aan de Poortwachter EED van het samenwerkingsverband voorgelegd; deze beoordeelt binnen enkele weken het dossier. Vervolgens worden de school en de ouders geïnformeerd of de jeugdige wel of niet in aanmerking komt voor een dyslexietest.