Opvoeden en opgroeien

Jeugdhulp Sociaal Team

Bij het Sociaal Team kunt u terecht bij (jeugd)professionals met kleine vragen over opvoeding tot aan specialistische ondersteuning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Zij bekijken samen met u en uw kind wat zij kunnen betekenen. Professionals verlenen jeugdhulp bij specifieke opgroei- en opvoedvragen, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. Als het nodig is, hebben zij hierbij toegang tot de zorgaanbieders in de regio. Het Sociaal Team is te bereiken via telefoonnummer 088 75 15 000 of e-mail sociaalloket@jouwgemeente.nl.

Voor vragen over inkoop en contractmanagement, financiën en juridische zaken ten aanzien van jeugdhulp kunt u contact opnemen met de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid.

Nood

In noodsituaties (ook voor jeugdhulp) kunt u contact opnemen met de alarmcentrale, crisisdienst of huisarts(enpost). Contactgegevens vindt u op de pagina Noodsituaties | Gemeente Molenlanden.

Jeugdgezondheidszorg

Vanaf de geboorte tot het moment dat uw kind 4 jaar oud is, nodigen de jeugdverpleegkundige en jeugdarts u en uw kind regelmatig uit op het consultatiebureau. Daar wordt de ontwikkeling van uw kind gevolgd en kunt u terecht voor advies over opgroeien en opvoeden. Ook krijgt uw kind via de Jeugdgezondheidszorg de vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma aangeboden. Wanneer uw kind naar school gaat, wordt hij of zij nog een aantal malen door de jeugdgezondheidszorg uitgenodigd. Maar ook daarbuiten kunnen u en uw kind altijd terecht met vragen over gezondheid en opvoeding. 

Tot uw kind 12 jaar is kunt u via het Ouderportaal inloggen in het dossier. Hier vindt u informatie over de groei en ontwikkeling van uw kind. Het is ook de plek waar u gemakkelijk online een afspraak kunt verzetten en de vragenlijsten kunt invullen.

Jongeren kunnen met hun vragen ook altijd anoniem terecht bij www.jouwggd.nl.

Hulp voor jongeren

Heb jij problemen of zorgen en wil je daar graag met iemand over praten? Er zijn diverse organisaties in Molenlanden die je kunnen helpen. Soms helpt het om je hart te luchten. Maar er kan ook meer aan de hand zijn. 

De professionals van het Sociaal Team zijn er speciaal voor jou. Ze kijken samen met jou naar wat er nodig is en regelen ondersteuning. Ze kunnen je ook helpen werk te vinden, terug naar school of andere oplossingen te vinden voor je probleem. Zij zijn bereikbaar via het Sociaal Loket van de gemeente Molenlanden.

Leerplicht en schoolverzuim

Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen en te ontplooien, maar ook om later meer kans te hebben op werk.

  • Ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind op een school. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de aanwezigheid van hun kind op school.
  • Jongeren vanaf 12 jaar zijn zelf ook verantwoordelijk voor hun schoolgang.
  • De consulenten Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) van de Dienst Gezondheid & Jeugd zijn verantwoordelijk voor preventie, toezicht en handhaving van de leerplicht en kwalificatieplicht.

Dyslexie

Diagnostiek van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie:

We spreken van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) indien er geen andere stoornissen zijn die de behandeling nadelig kunnen beïnvloeden. Verwijzing naar diagnostiek en de behandeling voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie wordt in gang gezet door de school waar de jeugdige onderwijs heeft. Wanneer er sprake is van een vermoeden van een ernstige enkelvoudige dyslexie, vullen de school en ouders de ‘Toestemmingsverklaring poortwachtersfunctie EED’ in. Naast de toestemmingsverklaring voegt de school de meest recente uitdraai van het Cito LVS en de handelingsplannen toe. Indien de gegevens compleet zijn, wordt het verzoek door de school aan de Poortwachter EED van het samenwerkingsverband voorgelegd; deze beoordeelt binnen enkele weken het dossier. Vervolgens worden de school en de ouders geïnformeerd of de jeugdige wel of niet in aanmerking komt voor een dyslexietest.

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon: 

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg; 
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg; 
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg.

Zo bereik je Jeugdstem 

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.