Omgevingsvergunning aanvragen

Algemeen

Het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat via het omgevingsloket.

Wat u moet weten

Omgevingsvergunning aanvragen

Een aanvraag om omgevingsvergunning kunt u digitaal indienen via het Omgevingsloket online. Via deze website kunt u ook eerst nagaan of uw plan vergunningsplichtig is. Voor een aanvraag logt u in met DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijf). U heeft geen apart wachtwoord nodig.

Indienen omgevingsvergunning

In uw aanvraag geeft u informatie over de werkzaamheden en activiteiten die u gaat uitvoeren. Daarnaast stuurt u verschillende bijlagen mee met uw aanvraag. Welke bijlagen u moet meesturen is afhankelijk van de aanvraag die u doet. Na het doorlopen van uw aanvraag via het Omgevingsloket online staat precies aangegeven, welke bijlagen nodig zijn.

Afhandeling omgevingsvergunning

Als u een reguliere (eenvoudige) aanvraag doet, krijgt u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met 6 weken verlengd worden. Bij een uitgebreide (ingewikkelde) aanvraag is de termijn 26 weken. Ook deze termijn kan eenmaal met 6 weken verlengd worden. De beslissing op uw aanvraag wordt bekend gemaakt op Officiële bekendmakingen.

Per e-mail

U ontvangt de vergunning per e-mail. Wel hebben belanghebbenden, zoals uw buren, daarna nog zes weken de tijd op bezwaar te maken tegen het besluit. U kunt tot die tijd dan ook beter even wachten met de uitvoering van uw plannen.

Kosten

Afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunnen daarvoor leges berekend worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als de aanvraag betrekking heeft op bouwen of een ontheffing van het bestemmingsplan. De hoogte van de leges is onder meer afhankelijk van de bouwsom en/of de gevolgde procedure.

De kosten staan in de legesverordening

LET OP: Als u voor uw bedrijf een vergunning aanvraagt let er dan op dat u de juiste gegevens invult bij ‘aanvrager’. De aanvrager is namelijk belastingplichtig naar wie we de factuur voor de leges versturen.  

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op een vergunningaanvraag, en bent u belanghebbend, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

Omgevingsvergunning ontvangen

Nadat u een omgevingsvergunning heeft gekregen, kunt u starten met de werkzaamheden. U moet zich wel houden aan de voorwaarden die in de vergunning zijn opgenomen. Ook gelden er bepaalde regels waaraan het (bouw)proces moet voldoen.

Hoe meld ik de handelingen in het (bouw)proces die zijn opgenomen in mijn omgevingsvergunning?

Over het algemeen doet u alleen een melding als u een vergunning heeft ontvangen voor de activiteit bouwen. Er gelden bepaalde regels waaraan het (bouw)proces moet voldoen. Een van de regels waaraan u zich moet houden is het melden van bepaalde momenten (bouwhandelingen) in het bouwproces. In uw omgevingsvergunning staat beschreven welke momenten dit zijn en hoe u dit moet doen. Als de bouw niet volgens de geldende spelregels en voorwaarden plaats vindt, kan de inspecteur het college van burgemeester en wethouders adviseren het werk stil te leggen.

Welke momenten in het bouwproces moet ik melden?

In uw omgevingsvergunning staat aangegeven welke momenten of bouwhandelingen u moet melden. De meest voorkomende momenten zijn:

  • start (ver)bouwwerkzaamheden (tenminste 4 dagen van tevoren)
  • start heiwerkzaamheden (tenminste 4 dagen van tevoren)
  • start betonstorten (tenminste 2 dagen van tevoren)
  • gereed zijn bouwwerk (vóór ingebruikneming bouwwerk)

Om te voorkomen dat de bouwwerkzaamheden worden opgehouden (uw planning!), is het verstandig om uw meldingen tijdig te doen. Het is namelijk mogelijk dat er tijdens inspectie gebreken worden geconstateerd.

Aan welke voorwaarden en regels moet ik voldoen tijdens het (ver)bouwproces?

In uw omgevingsvergunning staan alle voorwaarden en regels waaraan u moet voldoen bij het (ver)bouwproces. Deze voorwaarden hebben te maken met de bouwtechnische aspecten, de bouwmethoden en de aan- en afvoer van materiaal.
Het is verboden om een bouwwerk in gebruik te nemen dat:

  • niet gereed is gemeld
  • in afwijking van de omgevingsvergunning is gebouwd

Hoe wordt er toezicht gehouden op mijn bouwproces? 
De gemeente houdt steekproefsgewijs toezicht op de naleving van uw vergunning en de daarin opgenomen voorwaarden.

Wat gebeurt er als de gemeente onrechtmatigheden vaststelt bij de bouw?

Als uw (ver)bouw niet volgens de voorwaarden en regels plaatsvindt, kan de inspecteur het advies uitbrengen om handhavend op te treden, bijvoorbeeld door de bouw stil te leggen.

De gemeente heeft de bouw tijdens een controle stilgelegd, wat nu? 
In overleg met de inspecteur en de jurist zal worden bepaald welke stappen worden ondernomen. Afhankelijk van de aard van de afwijking kan in overleg met de vergunninghouder tot een oplossing worden gekomen.