Molenlanden bezuinigt voor sluitende begroting

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad van Molenlanden een kadernota 2025 met een tekort aan. Net als veel andere gemeenten moet Molenlanden de komende jaren bezuinigen. Het college verwacht in 2025 een tekort van € 1,2 miljoen. De komende jaren loopt dit zelfs op tot € 4,6 miljoen. Het college komt bij de begrotingsbehandeling in november met bezuinigingsvoorstellen om tot een sluitende begroting voor het jaar 2025 te komen. En streeft daarbij naar een klein positief saldo.

Waar vorig jaar nog een positief beeld over 2025 was, is het nu anders. Wethouder Bram Visser: “Inzichten zijn de afgelopen maanden snel veranderd: Gemeenschappelijke Regelingen vragen een forse extra bijdrage en  we verwachten extra kosten voor ICT vanwege nieuwe regelgeving. De uitkering van het Rijk, aangekondigd in de zogenaamde meicirculaire, valt tegen. Waardoor de Algemene Uitkering in 2025 lager wordt. Dit nog los van andere taken en ontwikkelingen in de gemeente waar extra geld voor nodig is zoals aanvullend budget voor personele uitbreiding op het gebied van onder andere de openbare ruimte, inclusieagenda en omgevingsvisie, en kosten voor de uitvoering van de nieuwe plannen voor het Sociaal Domein 2024-2026. Als deze bedragen bij elkaar worden opgeteld ontstaat een tekort op de begroting. Ook als de € 6 miljoen die we aan ons spaarpotje wilde toevoegen, de Algemene Reserve, terugdraaien, hebben we geld tekort.”

Sluitende begroting 2025 

De kadernota is een financieel plan op weg naar de begroting. Daarin werken we de plannen voor 2025 verder uit. Het negatieve beeld is een tegenvaller, omdat we juist bezig waren om in de huidige begroting ruimte te vinden voor bijvoorbeeld het Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs.
Wethouder Bram Visser: “We worstelen ook met het geld dat we aan het einde van het jaar over hebben gehouden, in de laatste jaarrekeningen. Enerzijds willen we de broekriem aantrekken, maar als telkens blijkt dat er toch genoeg overblijft, is dit lastig te verkopen. Het probleem is dat er niet op deze voordelen van de afgelopen jaren te sturen is, omdat het steeds over onvoorspelbare, incidentele meevallers gaat. We hebben teruggekeken naar de afgelopen jaren, maar maken hier helaas geen trend uit op waar we alvast rekening mee kunnen houden in onze portemonnee.”

Jaarrekening 2023 en zomernota 2024

De jaarrekening over 2023 sluit met een positief resultaat van € 10,3 miljoen. Dit is ruim € 6 miljoen meer dan voorzien was in de najaarsnota 2023 bijgestelde begroting. Het verschil komt door een aantal incidentele meevallers. De zomernota biedt met de najaarsnota tussentijds zicht op de inkomsten en uitgaven in 2024. Deze zomernota laat een negatief resultaat zien van € 2,7 miljoen. 
De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening, zomer- en kadernota op 2 juli in de gezamenlijke commissievergadering. En op 11 juli in de besluitvormende raadsvergadering van Molenlanden.