Financiële regelingen ondernemers

Algemeen

Overzicht steun- en herstelpakket

De steunmaatregelen worden uitgebreid na nieuwe coronamaatregelen. Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds zaterdag 13 november gelden.

TVL-regeling vierde kwartaal 2021

Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten.

De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%. De regeling is ook toegankelijk voor wie nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de TVL-regeling.

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). TVL Q4 2021 opent naar verwachting begin december. Op deze pagina Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021 | RVO.nl | Rijksdienst vindt u meer informatie en kunt u aanmelden voor een update per e-mail.

De eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) wordt vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Landbouwregeling voor ongedekte vaste kosten

Voor landbouwbedrijven blijft de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) beschikbaar, zodat zij op evenveel steun kunnen rekenen als niet-landbouwbedrijven. Meer informatie over deze regeling vindt u hier. Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK) | RVO.nl | Rijksdienst.

Ondersteuning voor evenementen

Van 13 november tot 4 december 2021 mogen er geen ongeplaceerde evenementen plaatsvinden. Evenementen die wel door kunnen gaan mogen maar tot 18:00 uur plaatsvinden. Daarnaast geldt er een maximale capaciteit van 1250 bezoekers per ruimte.

Voor evenementen die de overheid verbiedt in verband met corona loopt tot en met 31 december 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). De nieuwe coronamaatregelen zorgen voor grote onzekerheid voor deze sector, die vaak te maken heeft met lange aanloop- en investeringstermijnen. Omdat het evenementverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan, wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100%, zoals ook in de zomerperiode gebeurde.

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) – die geldt voor evenementen die buiten de TRSEC vallen – wordt gedurende 2021 uitgebreid zolang er een verbod op evenementen geldt. Ook de ATE kent een 100% vergoeding van de kosten. Deze regeling wordt nog uitgewerkt.

Ondersteuning voor de culturele sector

Voor culturele instellingen die te maken hebben met de nieuwe coronamaatregelen breidt het kabinet de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uit van een vergoeding van 25% naar maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit per voorstelling.

De regeling is ook open voor voorstellingen met een zitplaats. Hiervoor stelt het kabinet aanvullend € 16,5 miljoen beschikbaar. Meer informatie wordt verstrekt door het Fonds Podiumkunsten. Afhankelijk van hun omzetderving zullen sommige culturele ondernemingen ook aanspraak kunnen maken op de hierboven genoemde TVL-regeling voor het vierde kwartaal van 2021.

Waar kunnen ondernemers terecht met vragen?

De meest actuele informatie over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden vinden op Rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.

Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs

Ondernemers, verenigingen en organisatoren die verplicht moeten werken met een coronatoegangsbewijs (CTB) kunnen aankloppen bij de gemeente Molenlanden voor een gedeeltelijke vergoeding van de extra kosten die ze voor de controle moeten maken.

De regeling stimuleert de naleving van de controleplicht. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om evenementen en andere publieksactiviteiten, horecaondernemingen, (sport)wedstrijden en -activiteiten, en culturele activiteiten waarvoor een CTB verplicht is. Meer informatie vindt u hier.

Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) / Bbz

De TOZO 5 regeling is per 1 oktober 2021 gestopt. Heeft u TOZO 5 ontvangen en kunt u vanaf 1 oktober 2021 niet in uw eigen levensonderhoud voorzien? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering of een Ioaz-uitkering. U kunt contact opnemen met het Adviespunt Zelfstandigen van Avres voor de aanvraagprocedure.

U kunt ook bij het adviespunt zelfstandigen terecht voor een gratis vrijblijvend adviesgesprek bij de aanpak van financiële problemen en bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt.

Uitstel lokale belastingen (Molenlanden)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). U vraagt niet zelf GO aan. U vraagt uw financier die is aangesloten bij de GO-regeling om de regeling te gebruiken. De financier vraagt de GO aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Uitstel belastingen (Belastingdienst)

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld open. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. Meer informatie over de BMKB-regeling is te lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Neem contact op met uw financier of u hiervoor in aanmerking komt.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Microkredietenverstrekker Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Meer informatie: https://qredits.nl/contact/qredits-hulplijn/

Borgstelling MKB-kredieten

Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers uit Molenlanden zonder kredietrelatie bij een bank kunnen bij Innovation Quarter, de Regionale Ontwikkelings Maatschappij voor Zuid-Holland, overbruggingsleningen onder gunstige condities aanvragen. De bedragen van de leningen variëren tussen de € 50.000,- en € 2 miljoen. Bij bedragen boven de € 250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Meer informatie hierover vindt u op de website van Innovation Quarter

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

AV werkt door is er voor werkenden, werkzoekenden, zelfstandig ondernemers en bedrijven uit de arbeidsmarktregio Gorinchem. Hier werken werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV samen, met diverse andere partners uit de regio.

Werkgevers, werknemers en (zelfstandig) ondernemers, die hulp nodig hebben omdat zij zijn getroffen door de coronacrisis, kunnen terecht op één centrale plek. AV Werkt door is er voor mensen uit de gemeenten Gorinchem,

Molenlanden en Vijfheerenlanden die na 12 maart 2020 werkloos zijn geworden of dreigen te worden en biedt begeleiding en advies bij de zoektocht naar een kansrijke baan, helpt waar nodig met bij- of omscholing. en wijst de weg bij schulden. Het mobiliteitsteam is er ook voor bedrijven met personeelstekorten en verbindt deze bijvoorbeeld met bedrijven met een overcapaciteit.
AV werkt door is bereikbaar via het emailadres werk@avwerktdoor.nl en via telefoonnummer 06 - 29 355 974.

Corona-Overbruggingslening voor startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.

Er wordt ook gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sportsector voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor wordt € 75 miljoen vrijgemaakt. Meer informatie over de TASO-regeling vindt u op de website Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

Regionaal Mobiliteitsteam AV werkt door

AV werkt door is er voor werkenden, werkzoekenden, zelfstandig ondernemers en bedrijven uit de arbeidsmarktregio Gorinchem. Hier werken werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV samen, met diverse andere partners uit de regio.
 
Werkgevers, werknemers en (zelfstandig) ondernemers, die hulp nodig hebben omdat zij zijn getroffen door de coronacrisis, kunnen terecht op één centrale plek. AV Werkt door is er voor mensen uit de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden die na 12 maart 2020 werkloos zijn geworden of dreigen te worden en biedt begeleiding en advies bij de zoektocht naar een kansrijke baan, helpt waar nodig met bij- of omscholing. en wijst de weg bij schulden. Het mobiliteitsteam is er ook voor bedrijven met personeelstekorten en verbindt deze bijvoorbeeld met bedrijven met een overcapaciteit.

AV werkt door is bereikbaar via het e-mailadres werk@avwerktdoor.nl en via telefoonnummer 06 - 29 355 974.

Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO)

Voor landbouwbedrijven blijft de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) beschikbaar, zodat zij op evenveel steun kunnen rekenen als niet-landbouwbedrijven. Meer informatie over deze regeling vindt u hier. Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK) | RVO.nl | Rijksdienst

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) was bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering was er voor zowel huishoudens als ondernemers. De TONK-regeling gold van 1 januari tot en met 30 september 2021 en kan nu dus niet meer worden aangevraagd.