Diversiteit en Inclusie in Molenlanden

Algemeen

Als gemeente willen we toe naar een meer inclusieve samenleving. Een open samenleving waar iedereen ertoe doet en van waarde is, ongeacht verschillen. Iedere inwoner draagt namelijk op zijn of haar manier bij aan de samenleving. En juist de verschillen tussen mensen zijn waardevol en betekenisvol. We vinden het belangrijk dat iedereen dezelfde rechten en kansen heeft en krijgt om mee te doen op alle terreinen. Dat kan alleen als we rekening houden met elkaar en geen drempels opwerpen voor de ander om mee te kunnen doen.

Respect in Molenlanden

In 2020 is een motie (Motie 2020-11 ’Inzet respect in Molenlanden’) aangenomen door de Raad. Hiermee laten we zien dat de gemeente inclusief wil zijn voor al haar inwoners. Omdat het belangrijk is dat hier aandacht voor blijft heeft de motie in 2023 een vervolg gekregen. Thema’s als als begrip, respect en hulp blijven centraal.. De gemeente heeft bovendien de wettelijke plicht om discriminatie, uitsluiting en onwenselijk gedrag tegen te gaan, om werkgelegenheid te stimuleren en om sociale veiligheid te garanderen.

Wat willen we bereiken?

Het doel is door te gaan met stappen zetten naar een meer inclusieve samenleving. De Nederlandse bevolking is divers, met een rijk palet aan inwoners met verschillende sociale en culturele achtergronden, seksuele oriëntaties, genders en (geloofs)overtuigingen. Een inclusieve overheid omarmt de diversiteit van haar inwoners en vertaalt die in inclusiviteit: alle inwoners van Molenlanden mogen er zijn en kunnen meedoen. In onze gemeente belangrijke onderwerpen als inclusie, antidiscriminatie en eenzaamheid structureel aandacht blijven geven.

Dit doen we door het bespreekbaar maken, te werken aan bewustwording van diversiteit en antidiscriminatie en het verbeteren van de toegang tot het aanbod van eventuele hulpverlening , zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen in onze gemeente. Ons streven is:

 • Grotere bewustwording en acceptatie van diversiteit in Molenlanden
 •  Een sociale kaart met mogelijkheden van ondersteuning
 • Minder discriminatie en een hoger ervaren gevoel van veiligheid door inwoners
 • Een netwerk rond dit thema in onze gemeente

Wat doen we in Molenlanden?

De gemeente:

 • Is in de interne organisatie actief bezig met bewustwording over antidiscriminatie voor een veiligere woonklimaat voor de inwoners. Organiseert trainingen voor partners ( Sociale Teams, Stichting Welzijn Molenlanden, Jong Molenlanden) voor meer bewustwording over diversiteit en discriminatie.
 • Werkt aan meer bekendheid bij inwoners en partners over onze lokale ADV (antidisciminatievoorziening) Radar.
 • Sluit aan bij gesprekken over LHBTI met regiogemeenten. Dit om te ondervinden waar de behoefte ligt en hoe we samen een sociaal veilige omgeving kunnen creëren voor deze doelgroep;
 • heeft een ondersteunende rol bij initiatieven vanuit organisaties en inwoners;
 • heeft zich aangesloten in 2021 aangesloten bij de Respect Foundation om thema’s als respect, hulp, begrip bij jongeren extra onder de aandacht te brengen via onderwijs, sport en jongerenwerkers;
 • sinds 2021 kunnen jongeren en volwassenen met vragen rondom LHBTI ondersteuning krijgen bij onze jongerenwerkers van Jong Molenlanden en medewerkerkers van Stichting Welzijn Molenlanden. Inwoners kunnen, indien gewenst, laagdrempelig en anoniem met jongerenwerkers en medewerkers in contact komen. Als zij bijvoorbeeld vragen hebben, vrijblijvend in gesprek willen over thema’s rond LHBTI of ergens tegenaan lopen en een luisterend oor willen. Bij een specifieke hulpvraag zullen zij eventueel doorverwezen worden. Jong Molenlanden is bereikbaar via info@jongmolenlanden.nl of op Instagram jongmolenlanden. Stichting Welzijn Molenlanden is bereikbaar via info@welzijnmolenlanden.nl of telefoonnummer 085-0066089.

Handige informatie

 • Discriminatie melden

Iedereen heeft recht op gelijke behandeling. Word je anders of oneerlijk behandeld? Dan kan dat discriminatie zijn. Discriminatie is verboden. Je kun het melden bij Discriminatie.nl. Hier krijg je advies en helpen ze jou om de discriminatie te stoppen.

Wat doet Discriminatie.nl?

De medewerkers van Discriminatie.nl luisteren naar je verhaal, geven advies, en helpen om discriminatie te stoppen. Dat doen ze samen met jou. Jij bepaalt altijd zelf wat de volgende stap wordt. Hulp door Discriminatie.nl is gratis.

Je kunt ook terecht bij Discriminatie.nl als je discriminatie ziet gebeuren. Of als je zelf wordt beschuldigd van discriminatie en advies wil.

Hoe kun je melden?

Melden kan op onderstaande manieren. Discriminatie.nl neem daarna contact met je op. Anoniem melden kan ook.

Ga naar de website en vul het formulier in: www.discriminatie.nl/melden
Bel 0800 0880
Stuur een WhatsApp-bericht naar 06 21 96 88 89 Download de app Discriminatiemelder in App Store of Google Play
Via de post: Postbus 1812, 3000 BV Rotterdam

 • Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Movisie werkt aan een samenleving waarin iedereen zijn kwaliteiten en vaardigheden zo goed als mogelijk kan inzetten. Voor meer informatie, artikelen, onderzoeken, sociale vraagstukken, kijk op www.movisie.nl.

 • COC - Nederlandse belangenorganisatie voor LHBTI’ers

COC Nederland komt op voor de belangen LHBTI’s. Zij zetten zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie in Nederland en het buitenland. COC Nederland is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 – 12.30 en 13.00 – 16.30 uur, via (020) 623 45 96 of info@coc.nl. Mail naar info@switchboard.nl voor individueel advies of ondersteuning.

- COC in de regio- Werkgroep Regio Gorinchem; In Gorinchem is in 2020, in samenwerking met COC Rotterdam, een werkgroep opgezet die advies, ondersteuning en activiteiten kan bieden aan de LHBTI-gemeenschap in Gorinchem en omstreken. Deze werkgroep is onderdeel van COC Rotterdam en heeft een eigen locatie in de binnenstad van Gorinchem. Het is een voortzetting van de Gorcumse Regenboog Alliantie onder de vlag van het COC.

Contactpersoon Maarten Venhovens: tel. 0619391275 of maarten@cocrotterdam.nl.

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van de informatie op deze webpagina, wilt u in contact komen met een medewerker van het Sociaal Team of meer weten over hoe gemeente Molenlanden zich inzet voor een meer inclusieve samenleving?

Neem dan contact met ons op via sociaalloket@jouwgemeente.nl.