Alcoholvergunning

Voor het schenken van alcohol tegen betaling of het verkopen van sterke drank heeft u een alcoholvergunning nodig. Dit geldt voor slijterijen en horeca-inrichtingen zoals cafés, restaurants, sportkantines, buurthuizen enz..

De Nieuwe Alcoholwet

Op 1 juli 2021 is de Alcoholwet ingegaan. Daarmee is de Drank- en Horecawet komen te vervallen.

De versoepelingen van de inrichtingseisen geven meer ruimte, maar er gelden ook strengere eisen. Een voorbeeld hierbij is alcoholverkoop en sociale hygiëne.

De komende tijd zal de informatie op de website verder aangepast worden naar de nieuwe Alcoholwet.  

Hoe gaat het nu met de huidige vergunning?

De al verleende Drank- en Horecavergunningen worden een vergunning op basis van de Alcoholwet. U heeft dus geen een nieuwe vergunning nodig. De huidige vergunning blijft geldig.

Toekomstige wijzigingen zullen aan de nieuwe Alcoholwet worden getoetst.

Onder Wetgeving en Beleid vindt u een link naar nieuwe alcoholwet.

Goed om te weten

Wanneer is de alcoholvergunning nodig?

U heeft een alcoholvergunning nodig wanneer u tegen betaling alcoholhoudende dranken schenkt of verkoopt. Voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig. 

U vraagt een alcoholvergunning aan als u alcoholhoudende drank schenkt:

 • tegen betaling;
 • in een horeca-inrichting, zoals een café of een restaurant;
 • of sterke dranken verkoopt in een slijterij; 
 • als vereniging of stichting, die zich richt op activiteiten van het soort: recreatie, sportief, sociaal-cultureel, educatief, levensbeschouwing of godsdienst (de zogenaamde paracommerciële instellingen).

De vergunning heeft betrekking op het pand en wordt verleend aan een (rechts)persoon. 

U wijzigt uw vergunning:

 • bij een wijziging van de leidinggevende(n);
 • als er iets veranderd aan de lokaliteit(en) op uw vergunning;
 • als u een lokaliteit (ruimte/terras) wilt toevoegen aan uw vergunning.

U vraagt de vergunning opnieuw aan als iets aan de vergunning verandert. Bijvoorbeeld bij wijziging van:

 • de ondernemingsvorm;
 • de inrichting (bouwtechnisch).

Wanneer niet nodig?

Organiseert u een feest of evenement en wilt u daar drank verkopen? Dan is geen volledige alcoholvergunning nodig, dit kunt u op het aanvraagformulier evenementenvergunning aangeven.

Organiseert u een evenement waarvoor geen evenementen-vergunning nodig is vraag dan via onderstaand formulier een ontheffing van de alcoholwet aan. 

Paracommerciële instellingen

Paracommerciële instellingen zijn verenigingen en stichtingen die horeca-activiteiten uitvoeren die los staan van hun hoofddoelstelling. Denk bijvoorbeeld aan de kantines van sportverenigingen. De hoofddoelstelling van bijvoorbeeld een voetbalvereniging is het verzorgen van voetbaltrainingen en voetbalwedstrijden. Het schenken van een biertje in de kantine, is niet de hoofddoelstelling van een voetbalvereniging.

Bijzonderheden

Paracommerciële instellingen zijn verplicht een bestuursreglement bij de aanvraag in te leveren. Aan de vergunning zijn voorschriften en beperkingen verbonden om oneigenlijke concurrentie met de commerciële horeca te voorkomen. Denk hierbij aan tijden waarop het schenken van alcohol is toegestaan en het limiteren van het aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard. Deze bepalingen zijn vastgelegd in de Drank- en Horecaverordening Molenlanden 2020.

Afhandelingsprocedure paracommerciële aanvraag

Wanneer de burgemeester besluit dat de paracommerciële drank- en horecavergunning verleend kan worden moet er eerst een ontwerp-beschikking zes weken ter inzage worden gelegd om belanghebbenden (degene van wie het belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is) de gelegenheid te geven hun mening te geven (een zienswijze in te dienen). Ingediende zienswijzen worden bij de definitieve besluitvorming meegewogen.

Aanvragen

Bij de aanvraag voor een regulier horecabedrijf is het volgende nodig:

 • Een uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder dan drie weken is;
 • Volledig ingevuld onderstaand Formulier Wet Bibob. U moet ook de bijlagen toevoegen waarnaar verwezen wordt;
 • Kopie diploma Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden;
 • Kopie van beide zijden van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van alle leidinggevenden (geen rijbewijs);
 • Plattegrond van de horeca-inrichting;
 • Huur- of koopcontract van het pand;
 • Volledig ingevuld onderstaand aanvraagformulier (model A);
 • Bijlage verklaring van leidinggevende (model A). Alle leidinggevenden moeten dit document invullen.

Wat is de wet Bibob? 

De Wet Bibob heet voluit "Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur".

Met de Wet Bibob onderzoekt de gemeente of een aanvrager en zijn zakelijke kring integer zijn. Dit om te voorkomen dat een afgegeven vergunning misbruikt wordt voor criminele activiteiten.
 

Bij de aanvraag voor een paracommerciële instelling is het volgende nodig:

 • Een uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder dan drie weken is;
 • Kopie diploma Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden;
 • Kopie van beide zijden van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van alle leidinggevenden (geen rijbewijs);
 • Plattegrond van de horeca-inrichting;
 • Bestuursreglement, hiervoor kunt u onderstaand model gebruiken;
 • Volledig ingevuld onderstaand aanvraagformulier (model B);
 • Bijlage verklaring van leidinggevende (model B). Alle leidinggevenden moeten dit document invullen.

Bij een wijziging in de leidinggevenden is het volgende nodig:

 • Kopie van beide zijden van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van de nieuwe leidinggevende(n) (geen rijbewijs);
 • Kopie diploma Sociale Hygiëne van de nieuwe leidinggevende(n);
 • Onderstaand meldingsformulier wijziging leidinggevende, in te vullen bij zowel het toevoegen van nieuwe leidinggevenden als bij het verwijderen van leidinggevenden;
 • Bijlage verklaring van leidinggevende (model A of B). Elke nieuwe leidinggevende moet dit document invullen.

Bij de aanvraag voor een paracommerciële instelling is het volgende nodig:

Als u bouwtechnisch iets verandert, bijvoorbeeld een uitbreiding van het terras is het volgende nodig:

 • Bouwtekening of plattegrond van de nieuwe situatie.

Als u de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van eenmanszaak naar BV is het volgende nodig:

 • Een uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder dan drie weken is.

Kosten

Voor een alcoholvergunning betaalt u leges. Deze kunt u terugvinden in de Legesverordening Molenlanden 2022.

Wetgeving en beleid

Contact

Heeft u vragen neem dan contact op met het team BVK, cluster Veiligheid via apv@jouwgemeente.nl

Coronamaatregelen

Vanuit de RIVM zijn gedurende de tijd dat het Corona virus de kop op stak diverse regels aangegeven voor de horecabranche. Voor de actuele coronaregels kunt u de volgende link raadplegen: Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl.

Daarnaast kunt u meer informatie over het coronavirus en de de wet- en regelgeving vinden op onze website via deze pagina

Als gemeente hebben wij de ons bekende exploitanten met e-mails op de hoogte gehouden van de wijzigingen op het gebied van de regels rondom Covid-19. Mocht u de meest recente e-mails gemist hebben dan kunt u deze hieronder downloaden en lezen.

E-mail 22 september 2021

E-mail 23 april 2021

E-mail 18 mei 2021

E-mail 3 juni 2021

E-mail 4 juni 2021

E-mail 23 juni 2021

E-mail 12 juli 2021

E-mail 15 november 2021

E-mail 30 november 2021

E-mail 27 januari 2022

E-mail 18 februari 2022