Alcoholvergunning

Vergunningen

Voor het schenken van alcohol tegen betaling of het verkopen van sterke drank heeft u een alcoholvergunning nodig. 

Er zijn 2 soorten vergunningen:

 • Commerciële vergunning: voor het schenken van alcohol in een horeca-inrichting (bv. een café of restaurant) of voor het verkopen van sterke drank in een slijterij
 • Paracommerciële vergunning: voor het schenken van enkel zwak-alcoholische drank in onder andere sportclubs en verenigingen

U hebt geen alcoholvergunning nodig als u alleen zwak-alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn in levensmiddelenbedrijven of supermarkten. Zwak-alcoholisch betekent drank met maximaal 15% alcohol. Een uitzondering daarop is wijn. Wijn valt onder de definitie van zwak-alcoholisch, zelfs als het alcoholpercentage boven de vijftien procent ligt.

Alcoholwet

Op 1 juli 2021 is de Alcoholwet ingegaan. Daarmee is de Drank- en Horecawet komen te vervallen.

De versoepelingen van de inrichtingseisen geven meer ruimte, maar er gelden ook strengere regels, bijvoorbeeld m.b.t. wederverstrekking en prijsacties.

Hoe zit het met de huidige drank- en horeca vergunningen?
De al verleende Drank- en Horecavergunningen worden een vergunning op basis van de Alcoholwet. U heeft dus geen een nieuwe vergunning nodig. De huidige vergunning blijft geldig.

Toekomstige wijzigingen zullen aan de nieuwe Alcoholwet worden getoetst.
Onder Wetgeving en Beleid vindt u een links naar de Alcoholwet en de bijbehorende regelgeving.

Commerciële alcoholvergunning

U vraagt een alcoholvergunning aan als u alcoholhoudende drank schenkt:

 • tegen betaling;
 • in een horeca-inrichting, zoals een café of een restaurant;
 • of sterke dranken verkoopt in een slijterij.

Voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig.

Voorwaarden
Gedurende de openingstijden moet er continu een leidinggevende aanwezig zijn die ook op de vergunning vermeld staat. Deze leidinggevende moet voldoen aan een aantal eisen, zoals in het bezit zijn van het diploma sociale hygiëne, zedelijkheid, onbesproken gedrag en leeftijd. 

Voor een Alcoholvergunning moet de inrichting van uw horecazaak voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. Daarnaast geldt voor een horeca-inrichting dat er tenminste één lokaliteit een minimale vloeroppervlakte heeft van tenminste 35 m2. Voor een slijterij geldt een minimale vloeroppervlakte van ten minste 15 m2 en deze mag niet rechtstreeks in verbinding staan met een neringruimte (artikel 10 Alcoholwet). U krijgt alleen een Alcoholvergunning wanneer uw horecazaak voldoet aan deze regels. De gemeente zal de controle hiervoor doen.

Een aanvraag voor een commerciële alcoholvergunning kunt u doen via onderstaande link.

Aanvragen alcoholvergunning commercieel

Bij de aanvraag voor een commerciële alcoholvergunning is het volgende nodig, al deze stukken kunt u uploaden via de digitale aanvraag:

 • Een uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder dan drie weken is;
 • Kopie van beide zijden van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van de aanvrager(s) van deze vergunning (geen rijbewijs);
 • Plattegrond van de horeca-inrichting;
 • Als u geen bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf moet dit in een schriftelijke verklaring vastgelegd worden;
 • Huur- of koopcontract van het pand;
 • Bewijsstukken kennis en inzicht in Sociale Hygiëne* van de aanvrager/aanvragers van deze alcoholvergunning (indien van toepassing).

* Mogelijke bewijsstukken kennis en inzicht Sociale Hygiëne:

 • Verklaring Sociale Hygiëne;
 • Verklaring Vakbekwaamheid (ex. Artikel 41 DHW oud), afgegeven door de Sociaaleconomische Raad;
 • Indien u een beroep doet op het overgangsrecht, moet u een gewaarmerkte kopie van de drankvergunning bijsluiten waarop de betreffende persoon als bedrijfsleider of beheerder op 1 januari 1996 vermeld stond.

Verklaring leidinggevende
Daarnaast is van iedere leidinggevende een Verklaring leidinggevende nodig. Deze kan ingevuld worden via onderstaande link. Iedere leidinggevende moet een verklaring invullen. Als u zelf heeft aangegeven te beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne hoeft u geen verklaring in te vullen. Alle overige leidinggevenden moeten deze verklaring zelf invullen en inloggen met hun eigen DigiD.

Verklaring leidinggevende

Wilt u deze verklaring(en) liever via e-mail indienen, gebruik dan dit document. U kunt de Verklaring en de bijlagen e-mailen naar apv@jouwgemeente.nl.

Bij het invullen van de Verklaring zijn de volgende bijlagen nodig, deze kunt u uploaden via het digitale formulier:

 • Kopie van beide zijden van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van de leidinggevende (geen rijbewijs);
 • Bewijsstukken kennis en inzicht in Sociale Hygiëne* van de leidinggevende.

Na het indienen van uw aanvraag kan u gevraagd worden een Formulier Wet Bibob in te vullen inclusief de gevraagde financiële bewijsstukken.

Wat is de wet Bibob?
De Wet Bibob heet voluit "Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur".

Met de Wet Bibob onderzoekt de gemeente of een aanvrager en zijn zakelijke kring integer zijn. Dit om te voorkomen dat een afgegeven vergunning misbruikt wordt voor criminele activiteiten.

Afhandelingstermijn
Een aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld, mits de aanvraag compleet is.

Model A: Bijlage verklaring van leidinggevende (commercieel)

Paracommerciële alcoholvergunning

Wanneer u zwak-alcoholische drank wilt schenken in een gebouw dat een paracommerciële instelling is, dan heeft u een paracommerciële alcoholvergunning nodig.

Wat zijn paracommerciële instellingen?
Paracommerciële instellingen zijn verenigingen en stichtingen die zich richten op activiteiten van het soort: recreatie, sportief, sociaal-cultureel, educatief, levensbeschouwing of godsdienst. Het uitvoeren van horeca-activiteiten staat los van hun hoofddoelstelling. Denk bijvoorbeeld aan de kantines van sportverenigingen. De hoofddoelstelling van bijvoorbeeld een voetbalvereniging is het verzorgen van voetbaltrainingen en voetbalwedstrijden. Het schenken van een biertje in de kantine, is niet de hoofddoelstelling van een voetbalvereniging.

Voorwaarden
Gedurende de openingstijden moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op de vergunning vermeld staat. Bij een paracommerciële instelling moeten dit er minimaal 2 zijn. Deze leidinggevende moet voldoen aan een aantal eisen. Zo moet hij/zij in het bezit zijn van de Verklaring sociale hygiëne, het levensgedrag moet onbesproken zijn en de leeftijd moet minimaal 21 jaar zijn. Naast een leidinggevende is het voor een paracommerciële instelling ook toegestaan als er een barvrijwilliger aanwezig is. Een barvrijwilliger moet wel als zodanig geregistreerd staan bij de organisatie en een voorlichtingsinstructie krijgen op het gebied van sociale hygiëne.

Voor een Alcoholvergunning moet de inrichting van uw horecazaak voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. Daarnaast geldt voor een horeca-inrichting dat er tenminste één lokaliteit een minimale vloeroppervlakte heeft van tenminste 35 m2 (artikel 10 Alcoholwet). U krijgt alleen een Alcoholvergunning wanneer uw horecazaak voldoet aan deze regels. De gemeente zal de controle hiervoor doen.

Bijzonderheden
Paracommerciële instellingen zijn verplicht een bestuursreglement bij de aanvraag in te leveren. Aan de vergunning zijn voorschriften en beperkingen verbonden om oneigenlijke concurrentie met de commerciële horeca te voorkomen. Denk hierbij aan tijden waarop het schenken van alcohol is toegestaan en het limiteren van het aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard. Deze bepalingen zijn vastgelegd in de Drank- en Horecaverordening Molenlanden 2020.

Voor het opstellen van een bestuursreglement kunt u onderstaand model gebruiken:
Model Bestuursreglement

Een aanvraag voor een paracommerciële alcoholvergunning kunt u doen via onderstaande link

Aanvragen alcoholvergunning paracommercieel

Bij de aanvraag voor een paracommerciële alcoholvergunning is het volgende nodig, al deze stukken kunt u uploaden via de digitale aanvraag:

 • Een uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder dan drie weken is;
 • Kopie van beide zijden van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van de aanvrager(s) van deze vergunning (geen rijbewijs);
 • Plattegrond van de horeca-inrichting;
 • Bestuursreglement, hiervoor kunt u bovengenoemd het model gebruiken.

Verklaring leidinggevende
Daarnaast is van minimaal 2 leidinggevende een Verklaring leidinggevende nodig. Deze kan ingevuld worden via onderstaande link. Iedere leidinggevende moet een verklaring invullen inloggen met hun eigen DigiD.

Verklaring leidinggevende

Wilt u deze verklaring(en) liever via e-mail indienen, gebruik dan dit document. U kunt de Verklaring en de bijlagen e-mailen naar apv@jouwgemeente.nl.

Bij het invullen van de Verklaring zijn de volgende bijlagen nodig, deze kunt u uploaden via het digitale formulier:

 • Kopie van beide zijden van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van de leidinggevende (geen rijbewijs);
 • Bewijsstukken kennis en inzicht in Sociale Hygiëne* van de leidinggevende.

Afhandelingsprocedure paracommerciële aanvraag
Wanneer de burgemeester besluit dat de paracommerciële alcoholvergunning verleend kan worden moet er eerst een ontwerp-beschikking zes weken ter inzage worden gelegd om belanghebbenden (degene van wie het belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is) de gelegenheid te geven hun mening te geven (een zienswijze in te dienen). Ingediende zienswijzen worden bij de definitieve besluitvorming meegewogen.

Model B: Bijlage verklaring van leidinggevende (paracommercieel)

Wijzigingen

Voor zowel commerciële als paracommerciële inrichtingen

Een alcoholvergunning heeft betrekking op het pand en wordt verleend aan een (rechts)persoon. 

U wijzigt uw vergunning:

 • bij een wijziging van de leidinggevende(n);
 • als u een lokaliteit (ruimte/terras) wilt toevoegen aan uw vergunning.

U vraagt de vergunning opnieuw aan als iets aan de vergunning verandert. Bijvoorbeeld bij wijziging van:

 • de bedrijfsvoering of rechtsvorm;
 • de inrichting (bouwtechnisch).

Wat te doen bij een wijziging in de leidinggevenden?
U stuurt een mail naar apv@jouwgemeente.nl, waarin u aangeeft welke leidinggevende(n) van de vergunning af moeten en welke leidinggevende(n) u aan de vergunning wilt toevoegen.

Daarnaast is van iedere nieuwe leidinggevende een Verklaring leidinggevende nodig. Deze kan ingevuld worden via onderstaande link. Iedere leidinggevende moet een verklaring invullen inloggen met hun eigen DigiD.

Verklaring leidinggevende

Wilt u deze verklaring(en) liever via een e-mail indienen, gebruik dan één van de volgende worddocumenten (commercieel of paracommercieel). U kunt de Verklaring (en) en de bijlagen e-mailen naar apv@jouwgemeente.nl.

Bij het invullen van de Verklaring zijn de volgende bijlagen nodig, deze kunt u uploaden via het digitale formulier:

 • Kopie van beide zijden van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van de leidinggevende (geen rijbewijs);
 • Bewijsstukken kennis en inzicht in Sociale Hygiëne* van de leidinggevende.

Wat te doen als u een lokaliteit wilt toevoegen aan uw vergunning?
U stuurt een mail naar apv@jouwgemeente.nl waarin u aangeeft welke lokaliteit (dus ruimte/terras) u wilt toevoegen aan uw vergunning. Als bijlage stuurt u een recente plattegrond mee.

Schenken van zwak-alcoholische dranken buiten een inrichting

Organiseert u een feest of evenement en wilt u daar zwak-alcoholische drank schenken? Dan is geen volledige alcoholvergunning nodig, maar een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet.

De ontheffing kan voor maximaal twaalf aaneengesloten dagen verleend worden. Tijdens de periode waarvoor de ontheffing is verleend, moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn die in de ontheffing wordt genoemd. 

De gemeente Molenlanden werkt met integrale evenementenvergunningen. Dit houdt in dat in één vergunning alle benodigde ontheffingen, toestemmingen en voorwaarden worden opgenomen. U kunt dan ook op het aanvraagformulier evenementen aangeven of u zwak-alcoholhoudende drank gaat schenken. Zie hiervoor Evenementenvergunning.

Organiseert u een activiteit waarvoor geen evenementenvergunning nodig is, vraag dan een ontheffing van de Alcoholwet aan via onderstaande link.

Aanvragen ontheffing Alcoholwet

Wilt u deze aanvraag liever via e-mail indienen, gebruik dan dit document. U kunt de aanvraag en de bijlagen e-mailen naar apv@jouwgemeente.nl.

Model C, aanvraagformulier ontheffing art 35

Kosten

 • Een aanvraag voor het verlenen van een alcoholvergunning kost €222,15.
 • Een melding van een wijziging, waardoor de vergunning gewijzigd moet worden, kost €55,60.
 • Een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel bij de alcoholvergunning, als bedoelt in artikel 30a, tweede lid van de Alcoholwet kost € 31,40.
 • Een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet kost €31,40.

Deze en overige kosten kunt u terugvinden in de Legesverordening Molenlanden.

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het team Veiligheid en Handhaving, cluster Veiligheid via apv@jouwgemeente.nl. Ook kunt u bellen naar 088-75 15 000.