Evenementenvergunning

Wilt u in Molenlanden een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, feest of een herdenking? Vraag dan een evenementenvergunning aan. 

Op dit moment zijn evenementen onder voorwaarden weer toegestaan!

De huidige regels kunt u teruglezen op deze pagina van de Rijksoverheid (Regels voor evenementen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl).

Meer informatie over het testen voor toegang kunt u vinden op onze website via deze paginaLet op: Meldt uw evenement z.s.m. aan, zodat er genoeg capaciteit is om de testen uit te voeren. Hiermee voorkomt u dat uw bezoekers verder moeten reizen.

Bij het indienen van uw aanvraag of het doen van een melding van een 5-jarig evenement moet u een coronaplan aanleveren. Meer informatie over een coronaplan kunt u vinden onder het kopje Aanvragen.

Als gemeente hebben wij de bij ons bekende organisatoren van evenementen met onderstaande e-mails geïnformeerd over de laatste stand van zaken en over de voorwaarden m.b.t. de garantstellingsregeling die voor sommige evenementen geldt. Mocht u deze gemist hebben en/of u bent nog niet bekend bij ons kunt u deze hieronder downloaden en lezen.

Vragen? Dan kunt u contact opnemen met team Bestuur, Veiligheid en Kabinet, Cluster Veiligheid via 088-7515000. Wij zijn op de hoogte van de actuele stand van zaken en denken graag met u mee.

Een nieuw evenement meldt u vóór 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe jaar. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar apv@jouwgemeente.nl.

Uw evenement wordt dan geregistreerd. Let op: dit is een vooraankondiging, het is géén aanvraag. De aanvraag voor een evenementenvergunning of de melding van een 5-jarig evenement doet u in het betreffende jaar, uiterlijk 6 weken voorafgaand aan het evenement. Verdere informatie hierover kunt u terugvinden op deze pagina.

De vooraankondigingen geven de gemeenten en de (hulp)diensten in een vroegtijdig stadium inzicht in hun capaciteitsplanning en de mogelijkheid tot spreiden van (grootschalige) evenementen. Op deze manier wordt samenloop van evenementen vroegtijdig gesignaleerd en kunnen we voorkomen dat er meerdere evenementen tegelijkertijd worden gepland die vanwege veiligheidsrisico’s niet gecombineerd kunnen worden.

Met het doorgeven van uw evenement (de zogenaamde vooraankondiging) plaatst u een evenement op de regionale evenementenkalender. Hiermee zijn ook de hulpdiensten geïnformeerd over het evenement.

Bij een latere aanmelding kan opneming in de evenementenkalender en vergunningverlening om die reden worden geweigerd.

Alle jaarlijks terugkerende evenementen met vaste datum zijn al bij ons bekend. Het gaat dus  om nieuwe evenementen die nog niet bekend zijn bij ons. Én om evenementen met een afwijkende datum.

Als u twijfelt of uw evenement al bekend is bij ons, kunt u uiteraard altijd even contact met ons opnemen. Dit doet u door een mail te sturen naar apv@jouwgemeente.nl.

In sommige gevallen heeft u geen vergunning voor een klein evenement nodig. U heeft geen vergunning nodig wanneer:

1. het aantal aanwezigen gelijktijdig niet meer bedraagt dan 200 personen en
2. het evenement tussen 07:00 en 24:00 uur plaats vindt en
3. het geluidsniveau, gemeten op de gevel van de dichtstbijzijnde woning, niet meer bedraagt dan:
- van 07.00 tot 18.00 uur: 50 dB(A)
- van 18.00 tot 22.00 uur: 45 dB(A)
- van 22.00 tot 24.00 uur: 40 dB(A) en
4.  het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad, parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten en
5. er geen alcohol wordt geschonken.

Let op: 

  • Ook al heeft u conform de lokale regelgeving geen vergunning nodig, u dient in verband met het Corona-virus altijd de richtlijnen van de RIVM en de dan geldende regels op te volgen. U kunt hiervoor de website van onze veiligheidsregio raadplegen (www.zhzveilig.nl/). Uiteraard kunt u bij vragen altijd contact opnemen met team Bestuur, Veiligheid en Kabinet, cluster Veiligheid. Dit kan via emailadres apv@jouwgemeente.nl of telefonisch via telefoonnummer 088-7515000.
  • Zoals voor alle evenementen geldt bent u ook als organisator van een klein evenement verantwoordelijk voor het geheel, van het begin tot de afronding. Dit houdt onder andere in dat u ook verantwoordelijk bent voor het doen van een Klic-melding als er palen, tentharingen of andere attributen in de grond geslagen worden. U kunt een Klic-melding doen via de website www.klic.nl. Dit om de locatie van de leidingen te bepalen en ter voorkoming van mogelijke schades en daaruit voorvloeiende kosten. Wanneer er door nalatigheid van de organisator schade ontstaat bent u verantwoordelijk voor (de kosten van) het herstel van deze schade.

Past uw evenement niet in bovenstaande voorwaarden dan moet u een vergunning aanvragen.

Wilt u een evenement organiseren in onze gemeente, dien dan een vergunningaanvraag in met onderstaand aanvraagformulier. U moet de aanvraag voor een evenementenvergunning uiterlijk 6 weken voor de datum waarop het evenement plaatsvindt indienen. Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle documenten volledig zijn ingevuld en alle benodigde informatie is ingeleverd.

Corona

Bij het indienen van een aanvraag moet u ook een coronaplan indienen.

Een corona-plan omschrijft de wijze waarop uw organisatie verwacht aan de geldende maatregelen rondom Covid-19 te kunnen voldoen.

Als handreiking is een format coronaplan opgesteld. Dit kan gebruikt worden bij de opstelling van uw eigen coronaplan. Het is ook toegestaan een eigen versie op te stellen, daarin dienen wel de punten zoals omschreven in het format opgenomen te worden. Dit format is gebaseerd op de huidige regels en kan in de loop van de tijd wijzigen.

Ook de (medische) zorg tijdens evenementen moet rekening houden met de regels rondom Covid-19. Hieronder een link naar de website van evenementenzorg. In deze link vindt u een mogelijkheid om de richtlijn te downloaden die geldt voor EHBO-ers tijdens de evenementen. Het document is opgesteld als hulp voor het inrichten van (EHBO - Medische) zorg tijdens evenementen. U kunt deze richtlijn delen met de EHBO vereniging waarmee u afspraken maakt/verbonden bent.

Richtlijn-evenementenzorg-tijdens-covid-19

Een veiligheidsplan is verplicht indien er meer dan 500 bezoekers en of deelnemers gelijktijdig aanwezig zijn en het evenement plaatsvindt in de openlucht, tent of gebouw zonder gebruiksvergunning. Bij de overige evenementen is een veiligheidsplan in beginsel niet verplicht. 

Als handreiking is een model veiligheidsplan opgesteld. Dit kan gebruikt worden bij de opstelling van uw eigen veiligheidsplan. Het is ook toegestaan een eigen versie op te stellen, daarin dienen wel de punten zoals omschreven in het model opgenomen te worden. 

Informatie melding jaarlijks terugkerend evenement

Indien u al beschikt over een 5-jarige vergunning en u heeft geen wijzigingen dan kunt u via onderstaand meldingsformulier de definitieve datum van het evenement voor het komende jaar aangeven. De vergunning is pas definitief nadat u de datum van het evenement bekend maakt aan de gemeente én u van ons een bevestiging van de melding heeft ontvangen. De datum moet minimaal 6 weken van tevoren aan ons bekend gemaakt worden.

Coronaplan

Ook al heeft u een 5-jarige vergunning moet u ook een coronaplan indienen. Een coronaplan moet dus naast het meldingsformulier ingediend worden. Meer informatie over een coronaplan kunt u vinden onder het kopje Aanvragen.

Wanneer u een evenement op of aan de openbare weg organiseert heeft u vaak naast parkeerwachters ook verkeersregelaars nodig. Bijvoorbeeld wanneer u een wedstrijd, optocht of mars met fietsen of (motor)voertuigen organiseert. U kunt bv. denken aan een wielerwedstrijd, een (lampionnen)optocht, een wandelvierdaagse enz.  

Het kan ook zijn dat het voor uw evenement voldoende is dat er parkeerwachters worden ingezet. Dit kan alleen als er geen aanwijzingen op de openbare weg worden gegeven. Parkeerwachters mogen namelijk het verkeer niet regelen. 

De gemeente bepaalt, samen met de politie of en hoeveel verkeersregelaars er nodig zijn. In sommige gevallen kan u gevraagd worden om een verkeerplan bij uw aanvraag aan te leveren.   

Wat is een verkeersregelaar? 

Een verkeersregelaar is in Nederland een persoon die de bevoegdheid heeft om instructies op te dragen aan weggebruikers, zoals bepaald in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Een evenementenverkeersregelaar is een verkeersregelaar die specifiek voor evenementen wordt ingezet, en eenvoudige aanwijzingen mag geven zoals het stopteken en het oprijteken. Een verkeersregelaar is ouder dan 16 jaar (binnen bebouwde kom). Buiten de bebouwde kom is de leeftijd minimaal 18 jaar. 

Indien het nodig is om verkeersregelaars in te zetten, kunt u ervoor kiezen om uw eigen vrijwilligers op te laten leiden tot evenementenverkeersregelaars. Zij kunnen dan een digitale instructie volgen waarna zij automatisch worden aangesteld als evenementenverkeersregelaars.  

Beroepsverkeersregelaars kunt u altijd inzetten. Houdt u er wel rekening mee dat het inzetten van beroepsverkeersregelaars kosten met zich meebrengt. 

Hoe werkt dit? 

U kunt hiervoor uw evenement aanmelden via de website www.verkeersregelaarsexamen.nl. Vervolgens keurt de gemeente uw evenement goed en kunt u uw vrijwilligers uitnodigen om de digitale instructie te volgen. Zodra iedereen geslaagd is worden uw mensen automatisch aangesteld als evenementenverkeersregelaar. Deze instructie is kosteloos. Voor meer informatie en of vragen kijkt u op de website www.verkeersregelaarsexamen.nl (Stichting Verkeersregelaars Nederland). 

Vragen?  

Wanneer u wilt weten of u verkeersregelaars moet inzetten en/of hoeveel neem dan contact op met team Bestuur, Veiligheid en Kabinet, cluster Veiligheid. Dit kan via emailadres apv@jouwgemeente.nl of telefonisch via telefoonnummer 088-7515000. 

Wetgeving 

De kosten staan in de legesverordening.

In de Algemene Plaatselijke Verordening staan de algemene spelregels voor het organiseren van een evenement. Deze regels zijn nader uitgewerkt in het evenementenbeleid.

Alcohol schenken tijdens een evenement 

Tijdens een evenement heeft u de mogelijkheid om zwak-alcoholische dranken te schenken. Dit wordt uitsluitend toegestaan aan personen van 18 jaar en ouder. Indien u zwak-alcoholische dranken wilt verstrekken (schenken) kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier evenementen. Als bijlage dient u dan wel een legitimatiebewijs van de verantwoordelijke leidinggevende voor het schenken van de alcohol bij te sluiten. Een kopie is nodig van de voorkantkant en van de achterkant van het legitimatiebewijs.

U kunt dit ook nalezen in de Alcoholwet.

Landelijke regels voor brandveiligheid bij evenementen 

Met ingang van 1 januari 2018 gelden er landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Deze regels zijn o.a. van toepassing bij evenementen in de openbare ruimte. De nieuwe regels zijn te vinden in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP).

Hieronder een aantal folders t.b.v. evenementen vanuit bovenstaande regelgeving (BGBOP), geldend vanaf 1 januari 2018. 

  
Heeft u vragen neem dan contact op met het team BVK, cluster Veiligheid via apv@jouwgemeente.nl  

Bezwaar 
Na het besluit geldt altijd nog een termijn van 6 weken waarin bezwaar mogelijk is.