Adviesraden

De Wmo-adviesraad is 1 januari 2013 van start gegaan. De adviesraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd op het brede terrein van het Sociaal Domein. 

De taken van de gemeente voor de zorg en ondersteuning aan de inwoners binnen het sociaal domein zijn vastgelegd in drie wetten: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet. 

Hieronder vallen ook alle aanverwante taken zoals handhaving van de leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg.

De drie wetten binnen het sociaal domein hebben als belangrijkste doel iedereen – jong, oud, met en zonder beperking of problemen -  te laten deelnemen aan de samenleving. Niet alleen op het gebied van zorg, wonen en welzijn, maar ook op het terrein van onderwijs, arbeid, vervoer, recreatie en sport. De adviesraad wil met haar adviezen eraan bijdragen dat iedereen in de gemeente kan meedoen.

De Wmo-adviesraad hoort graag van inwoners hoe ze alle veranderingen in de zorg en binnen de Wmo ervaren. Op basis van deze kennis kan de Wmo-adviesraad de gemeente nog beter adviseren. Nadat u een gesprek met de gemeente hebt gehad over bijvoorbeeld een aanvraag voor een voorziening wordt daarom een vragenlijst bij u achter gelaten. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.
 

Secretariële ondersteuning
Ada den Ouden
ada.denouden@jouwgemeente.nl
Website: www.adviesraadwmomolenwaard.nl

Wat doet het Wmo platform?

Het platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Over maatschappelijke ondersteuning, participatie van alle inwoners en over jeugdhulp. En specifiek voor de kwetsbare doelgroepen in de gemeente. Hierbij werken we samen met de Wmo adviesraad van (voorheen) Molenwaard.

Wie zitten er in het Wmo platform Giessenlanden en hoe kunt u ons bereiken?

Bas van Genderen uit Giessenburg
0184 65 28 32
Mail Bas van Genderen

Aart Bogerd uit Giessenburg
0184 65 90 57 
Mail Aart Bogerd

Loes Doeland uit Giessenburg            
0184 65 25 24                        
Mail Loes Doeland                    

Carla Fenijn uit Hoornaar
0183 58 88 51
Mail Carla Fenijn

Catharien Bot uit Arkel                
0183 56 33 27                           
Mail Catharien Bot                                   

Piet de Bruin uit Giessenburg
0184 65 17 36
Mail Piet de Bruin

Casper van den Berg uit Giessen-Oudekerk
0184 65 99 16 
Mail Casper van den Berg

Arie Vermeulen uit Schelluinen
0183 62 53 32
Mail Arie Vermeulen            

Secretariële ondersteuning
Ada den Ouden
ada.denouden@jouwgemeente.nl

U kunt bij ons terecht bij vragen en signalen over hoe de gemeente de zorgtaken uitvoert. Onze vergaderingen zijn openbaar. Op de gemeentepagina van Het Kontakt en op de nieuwswebsite van de gemeente (www.hetkontakt.nl/regio/molenlanden) worden de vergaderingen aangekondigd. 

De stichting gehandicaptenplatform Zedje zet zich al meer dan 25 jaar in om de belangen van onze gehandicapte medemens zo goed mogelijk te behartigen. Zedje wordt door het gemeentebestuur actief betrokken bij het gehandicaptenbeleid van de gemeente. Om die reden worden zowel de beleidsontwikkeling binnen het sociaal domein (zoals de Wmo) als de - lokale - uitvoering van het beleid (signalering knelpunten, verbeterpunten) in een vroeg stadium met beleidsmedewerkers en bestuurders besproken. Zedje geeft gevraagd en ongevraagd advies.
Ook op regionaal en provinciaal niveau vertegenwoordigt Zedje de mensen met een beperking, denk hierbij onder andere aan het reizigersoverleg Drechtsteden - Molenlanden - Gorinchem (DMG) en de regionale klankbordgroep van de MolenHopper (Wmo-vervoer Alblasserwaard-Vijfheerenlanden).

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 

  • Voorlichting over het omgaan met een beperking. Hiervoor wordt op alle scholen door middel van het GIPS-project op speelse wijze voorlichting gegeven
  • Voorzieningen in het kader van de Wmo, zoals huishoudelijke hulp, rolstoelen, aanpassingen in huis, etc.
  • Sport en recreatie mogelijk maken voor mensen met een handicap
  • Werk en de Participatiewet

Bouwcommissie / VN-verdrag

Zedje heeft ook een bouwcommissie. Deze commissie adviseert het gemeentebestuur zo breed mogelijk over de toegankelijkheid van wegen, (zorg)woningen, bedrijven, recreatievoorzieningen, gebouwen, etc. voor mensen met een beperking. De advisering van de bouwcommissie heeft een duwtje in de rug gekregen door de vaststelling van het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Dit verdrag verplicht elke gemeente te zorgen voor een toegankelijke, drempelvrije samenleving, waarin iedereen kan meedoen. Er is, namens de gehandicaptenplatforms, een VN-ambassadeurs benoemd. Deze persoon zal de gemeente Molenlanden een handvat aanreiken, advies geven, het VN-verdrag promoten en de voortgang bewaken.

Contactgegevens Zedje

E-mail: info@zedje.nl 

Voorzitter: Goof van Rijswijk
Secretariaat: Marianne van der Pol
Penningmeester: vacant
Bouwcommissie: Gijs Krielaart
VN-ambassadeur: Eric Grip

Zedje geeft een eigen nieuwsbulletin uit. 
 
Meer informatie vindt u op de website van Zedje

Zedje zoekt versterking!

Om bovenstaande te kunnen  blijven doen in onze nieuwe gemeente zoekt Zedje vrijwilligers. Iedere hulp in welke vorm dan ook is erg welkom. Twijfel niet maar neem vrijblijvend contact met de voorzitter op,  hij vertelt u meer.
 

De seniorenraad bestaat uit leden uit de diverse kernen van de voormalige gemeente Giessenlanden. De raad adviseert het college over diverse vraagstukken die betrekking hebben tot de senioren in de gemeente. De samenstelling van de seniorenraad vindt u op de website van de Seniorenraad.