Wet en vergunningen

Regels en vergunningen

Ook op het gebied van water zijn er regels opgesteld. In de waterwet staan de landelijke wetten en in de keur (wetboek van het waterschap) staan de regels. Deze regels zorgen ervoor dat iedereen op de hoogte is van de ingrepen in het watersysteem en/of watergang. En dat men weet aan welke regels men zich moeten houden. Je vraagt een vergunning aan omdat je bezig bent in de openbare ruimte. Denk hierbij aan een visvergunning, watervergunning of omgevingsvergunning. 

Waterwet

De Waterwet regelt in hoofdlijnen het beheer van watersystemen, waaronder waterkeringen, oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. De wet is gericht op:

  • het voorkomen en/of beperken van overstromingen;
  • wateroverlast en waterschaarste;
  • de bescherming en verbetering van de kwaliteit van watersystemen;
  • de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Keur

In de Keur staan de regels die een waterschap gebruikt bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en (water)kunstwerken. Deze regels voorkomen dat dijken en oevers beschadigen. Ook zijn er regels voor het onderhoud van sloten, beken, rivieren en andere waterlopen om de waterafvoer in dit oppervlaktewater te verzekeren.

Daarnaast heeft het Waterschap bevoegd gezag gekregen voor de regulering van grondwateronttrekkingen en infiltraties.

Watervergunning

De Waterwet stelt eisen aan activiteiten in het watersysteem. Voor veel activiteiten kunt u volstaan met het doen van een melding en het volgen van algemene regels uit de Keur. Er zijn ook activiteiten waarvoor een melding niet voldoende is, maar waarvoor je een vergunning moet aanvragen.

De watervergunning is een gebundelde vergunning voor het verrichten van activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater.

Vergunningscheck

Voor het werken met, verplaatsen of plaatsen van objecten in en rondom het water doet u er verstandig aan om een vergunningscheck in te vullen, dan krijg je een antwoord op de vraag of je een vergunning moet aanvragen. In sommige gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen en in sommige gevallen is alleen een melding bij de gemeente of het waterschap genoeg.

Een vergunningscheck doen? Klik hier.

Voorbeelden voor het invullen van een vergunningscheck of het aanvragen van een vergunning bij het waterschap zijn het:

Op de website van het waterschap vind je meer over activiteiten waarbij je een vergunningscheck kunt invullen en/of aanvragen. Voor vragen of extra uitleg kan je mailen naar vergunningen@wsrl.nl

Wat is een omgevingsvergunning?

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn 25 vergunningstelsels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving gebundeld. De Wabo maakt het mogelijk één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu aan te vragen. Kijk voor meer informatie op: de omgevingsvergunning.

Voorbeelden voor het invullen van een vergunningscheck of het aanvragen van een vergunning bij het waterschap zijn het: