Vragen en antwoorden CNO asielzoekers

Waarom vangt onze gemeente vluchtelingen op?

De opvang van vluchtelingen stelt Nederland voor grote uitdagingen. Ook gemeente Molenlanden zoekt continu naar mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen om haar aandeel te leveren in de opvang van vluchtelingen. In het hele land is nog steeds dringende behoefte aan crisis-noodopvangplekken voor mensen die niet terecht kunnen in Ter Apel. Onze (Veiligheids)regio Zuid-Holland Zuid is gevraagd 450 opvangplekken te realiseren. Gemeente Molenlanden wil hieraan, net als andere gemeenten in de regio, een bijdrage leveren met het tijdelijk beschikbaar stellen van maximaal 50 opvangplekken in de Polderoffice aan de Melkweg in Bleskensgraaf. Begin januari 2023 opent een tijdelijke. Het gaat om opvang tot en met 31 maart 2023, met een mogelijke uitloop tot 1 juli. Eerder gingen in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard en Sliedrecht al crisisnoodopvanglocaties open.  

Praktische informatie

Hoelang zal de crisisnoodopvang in Bleskensgraaf duren?

Begin januari 2023 opent een tijdelijke crisisnoodopvang voor vluchtelingen in De Polderoffice op het bedrijventerrein Melkweg in Bleskensgraaf. Het gaat om opvang van maximaal 50 vluchtelingen tot en met 31 maart 2023, met een mogelijke uitloop tot 1 juli. 

Waarom De Polderoffice?

Voor de vestiging van een crisisnoodopvanglocatie is gekeken naar verschillende locaties. Belangrijkste voorwaarde daarbij, was dat het gebouw snel geschikt te maken is voor en in gebruik te nemen als crisisnoodopvanglocatie. Onderzocht is of leegstaande gebouwen die gemeentelijk eigendom zijn in aanmerking komen als crisisnoodopvang. De Polderoffcie in Bleskensgraaf is geschikt om op korte termijn in te richten met de benodigde verblijfs- en slaapruimten en sanitaire voorzieningen.

Molenlanden liet de afgelopen jaren al zien dat we vluchtelingen op een goede manier op kunnen vangen. In 2015 zijn er in Bleskensgraaf vluchtelingen uit Eritrea opgevangen. Momenteel worden er veel Oekraïense vluchtelingen opgevangen door particulieren en is er een gemeentelijke opvang in Groot-Ammers aan de Wilgenweg. Er is vertrouwen dat ook deze nieuwe tijdelijke bewoners van De Polderoffice op onze hulp kunnen rekenen. 

Afspraken over de locatie

Van 7.00 tot 23.00 uur is er locatiemanagement aanwezig voor de dagelijkse aansturing en begeleiding op de locatie. Daarnaast is er 24 uur per dag beveiliging aanwezig. Dit om de opvang voor zowel de omwonenden en omliggende partijen als vluchtelingen goed en veilig te laten verlopen. De locatie is vanaf de opening 24/7 bereikbaar als u iets wilt melden of bespreken. De contactgegevens vermelden we op www.molenlanden.nl/crisisnoodopvang zodra deze bekend zijn.  Het beheer, de beveiliging van en de begeleiding bij de crisisopvanglocatie worden georganiseerd door de veiligheidsregio.

Wordt het terrein afgesloten?

Nee, het terrein van de opvanglocatie wordt niet afgesloten. Wel is 24 uur per dag begeleiding en beveiliging op de locatie aanwezig als aanspreekpunt voor de vluchtelingen en omwonenden.

Kan ik iets doen om te helpen?

Ja, in de opvanglocatie kunnen we vrijwilligers heel goed gebruiken. Bijvoorbeeld om activiteiten te organiseren en dagbesteding. Wilt u zich aanmelden? Stuur dan een mail naar: crisisnoodopvang@jouwgemeente.nl

Achtergrond informatie

Waarom vangen wij eigenlijk mensen op?

Dat Nederland vluchtelingen opvangt ligt vast in het internationaal Vluchtelingenverdrag. Nederland vangt vluchtelingen op omdat ons land is aangesloten bij het ‘internationale Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties’. Dit verdrag was bij de start nog bedoeld voor mensen die waren gevlucht vanwege de Tweede Wereldoorlog. Volgens het verdrag is een vluchteling: iemand die in zijn thuisland ‘gegronde vrees’ heeft voor vervolging. Bijvoorbeeld op grond van ras, godsdienst of politieke overtuiging. En die in het eigen land geen bescherming krijgt. Vluchtelingen en asielzoekers mogen niet worden teruggestuurd naar een land waar hun leven gevaar loopt.

Wat is het verschil tussen een asielzoeker, vluchteling en statushouder?

Een asielzoeker is iemand die ons land om bescherming vraagt. Het land waar asiel wordt gevraagd, onderzoekt of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties en dus bescherming nodig heeft. Dit doet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en dit heet de asielprocedure.

Wanneer uit die procedure blijkt dat iemand volgens het Verdrag een vluchteling is, krijgt diegene bescherming. Hij of zij mag in Nederland blijven en is vanaf dat moment een zogeheten statushouder: iemand met zicht op een toekomst in Nederland. Statushouders mogen hier blijven en hebben dus ook recht op woonruimte. Is een asielzoeker echter geen vluchteling volgens het Vluchtelingenverdrag dan moet de asielzoeker Nederland verlaten. Sinds de oorlog in Oekraïne eind februari 2022 uitbrak, vangen we ook vluchtelingen uit dat land op. Voor hen gelden andere regels dan voor andere vluchtelingen die door het COA worden opgevangen. Op de pagina Opvang vluchtelingen Oekraïne in Molenlanden op www.molenlanden.nl vindt u hier meer informatie over.

Hoe is de groep op te vangen vluchtelingen samengesteld?

Wij weten nog niet hoe de groep vluchtelingen is samengesteld. Het zijn over het algemeen mensen die net in Nederland zijn aangekomen bij de aanmeldlocaties van het COA. Zij zijn nog aan het begin in het proces van hun asielaanvraag.

Waar komen deze vluchtelingen vandaan?

We weten nu nog niet precies welke mensen er in Bleskensgraaf zullen komen. Het COA

bepaalt welke vluchtelingen waar worden ondergebracht.

Veiligheid

Hoe is de beveiliging georganiseerd?

Van 7.00 tot 23.00 uur is er locatiemanagement aanwezig voor de dagelijkse aansturing en begeleiding op de locatie. Daarnaast is er gedurende 24 uur per dag beveiliging aanwezig van een beveiligingsbedrijf dat hier ervaring mee heeft. Dit om de opvang voor zowel inwoners als de vluchtelingen zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. De beveiligers zijn herkenbaar. De locatiemanager en/of beveiliging van de crisisnoodopvang zijn na de opening van de opvanglocatie (in januari) 24/7 bereikbaar als u iets wilt melden of bespreken. De contactgegevens vermelden we op www.molenlanden.nl/crisisnoodopvang zodra deze bekend zijn. Heeft u eerder al vragen dan kunt mailen naar : crisisnoodopvang@jouwgemeente.nl, of bel tijdens kantooruren naar de gemeente via telefoonnummer 088 – 75 15 000.

Huisregels

Om de opvanglocatie veilig en leefbaar te houden, worden huisregels gecommuniceerd

die iedereen moet naleven. Als de huisregels worden overtreden, treffen we maatregelen. Strafbare feiten melden we altijd bij de politie. Mensen die meerdere malen overlast geven, worden verwijderd uit de locatie en onze gemeente.

Veiligheidsteam en camera’s

In de eerste weken van de opvangperiode komt het omgevingsteam regelmatig bij elkaar voor afstemming. De politie, boa's, locatiebeveiliging en locatiemanagement en omwonenden nemen deel aan dit team om vroegtijdig signalen te delen en indien nodig maatregelen te treffen. Verder worden in en rondom De Polderoffice camera's geplaatst om 24/7 beeld te hebben van de locatie. De camera's worden zo geplaatst dat alleen het terrein van De Polderoffice te zien is.

Wat doet de gemeente aan het tegengaan van criminaliteit door vluchtelingen?

De locatie wordt 24 uur per dag beveiligd, om de veiligheid te waarborgen en als aanspreekpunt voor mensen uit de opvang en omwonenden. Daarnaast is de politie op de hoogte van de crisis-noodopvanglocatie en staan zij in nauw contact met de locatiemanagers en beveiliging. Bij geweld of criminaliteit wordt volgens de Nederlandse wet opgetreden. Als omwonenden of anderen overlast waarnemen, kunnen zij dat 24 uur per dag melden.

Overige vragen

Wat zijn de kosten voor de crisisnoodopvang voor gemeente Molenlanden?

Voor onze gemeente zijn geen kosten verbonden aan de crisisnoodopvang. Alle kosten voor opvang worden vergoed door de Rijksoverheid.

Bedrijven in de buurt

In en naast het gebouw van de Polderoffice zijn ook andere bedrijven gevestigd. De eigenaar, gemeente en de Veiligheidsregio zijn met deze bedrijven in gesprek hoe de opvang van de vluchtelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen en ervoor te zorgen dat deze bedrijven zo weinig mogelijk last hebben van de tijdelijke bewoners.

Hoe ziet de tijdsbesteding van deze vluchtelingen eruit?

De invulling van de tijdsbesteding is op dit moment nog niet bekend. Begeleiding op de locatie is aanwezig. Er wordt nog gekeken op welke wijze vrijwilligers een bijdrage zouden kunnen leveren aan activiteiten/ dagbesteding.