Voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied in de Alblasserwaard

Keukentafelgesprekken
In de afgelopen maanden zijn Keukentafelgesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken spraken we met elkaar over het bedrijf, de mensen achter het bedrijf en de omgeving. Er is een helder beeld ontstaan hoe boeren in ons gebied hun toekomst zien en waar zij kansen en mogelijkheden zien en waar risico’s zijn. De eerste analyse van de resultaten van de Keukentafelgesprekken is gepresenteerd aan de boerenwerkgroep. We presenteren de resultaten tijdens de volgende bijeenkomt in De Til en maken daarna het eindrapport. Als de boerenwerkgroep het rapport goedkeurt, wordt het definitieve rapport gedeeld met de gemeente(n) en de provincie.

Regiegroep Landelijk Gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
We merken bij inwoners en ondernemers veel betrokkenheid bij landschap, natuur en landbouw in ons gebied. Vanwege de grote onrust onder agrariërs lag de focus de afgelopen maanden bij keukentafelgesprekken en boerenbijeenkomsten. Op de achtergrond vinden ook gesprekken plaats met andere betrokken in de Regiegroep NPLG Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Hierin nemen deel: Het Gebiedsplatform, BlauwZaam, Den Hâneker, het Agrarisch Collectief, Agrarische Jongeren, LTO, de Rabobank, Groene Cirkels Kaas en Bodemdaling, De Regionale Maatschappelijke Agenda, OASEN drinkwater, waterschap Rivierenland, provincies Utrecht en Zuid-Holland en de gemeenten Vijfheerenlanden en Molenlanden. We bespreken met deze groep hoe we de komende maanden inwoners en ondernemers in ons gebied betrekken bij het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied). Bijvoorbeeld door het organiseren van een informatiemarkt.

Werkgroep Vergunningen
Zoals tijdens de boerenbijeenkomst op 19 december is afgesproken brengt de boerenwerkgroep verschillende praktijksituaties van de vergunningenproblematiek anoniem in beeld. En brengen we mogelijke oplossingsrichtingen in kaart. Komende weken bespreken we met de provincie wat overheden kunnen doen om deze te realiseren. Het zijn verkennende gesprekken waarin niet wordt onderhandeld over oplossingen. Tijdens de volgende boerenbijeenkomst in De Til hoort u meer over de voortgang en bespreken we eventuele vervolgstappen.

Reactie provincie Zuid-Holland op onze brief met 13 uitgangspunten
Door het gebied zijn 13 uitgangspunten bepaald om te komen tot een Gebiedsplan Alblasserwaard. Deze uitgangspunten zijn op 29 september 2022 in stemming gebracht en aangenomen. Inmiddels heeft de provincie Zuid-Holland inhoudelijk gereageerd op deze uitgangspunten. De reactie van de provincie Zuid-Holland treft u hier (reactie agrariërs Alblasserwaard) aan. We bespreken de reactie van de provincie tijdens de volgende boerenbijeenkomst.

Informatiebladen provincie diverse thema’s
De provincie werkt aan informatiebladen over natuur, stikstof, water en klimaat. Hierin staat onder andere wat de bestaande toestand is, welke uitdagingen de provincie ziet en wat mogelijke maatregelen zijn. Het doel is om alle betrokkenen in het gebied van informatie te voorzien. De informatiebladen moeten ook antwoord geven op vragen die bij boeren leven. Aan de hand van deze informatiebladen organiseren we gesprekken tussen de boerenwerkgroep en ambtenaren over natuur, stikstof, klimaat en water.

Achtergrondinformatie
Het Rijk heeft provincie Zuid-Holland de opdracht gegeven om uiterlijk juli 2023 met een Gebiedsplan te komen dat bijdraagt aan doelen voor natuur, water en klimaat. De provincie wil vanuit de gebieden oppakken en gedeputeerde Jeannette Baljeu (stikstof) en Meindert Stolk (landbouw) bespraken met de zaal wat ervoor nodig is om samen een Gebiedsplan te maken. Uitgangspunt van dit gesprek waren de 13 uitgangspunten die op 29 september met overgrote meerderheid zijn aangenomen. Een delegatie van boeren uit het gebied heeft op 11 november deze punten aan Baljeu en Stolk toegelicht. De gedeputeerden boden aan om hierover met het gebied in gesprek te gaan en dit gesprek vond plaats tijdens de boerenbijeenkomst van 19 december. Samenwerken aan een toekomstplan voor de Alblasserwaard met provincie, gemeente en waterschap bleek nog een te grote stap. Op 19 december 2022 is afgesproken een tussenstap te zetten en te werken aan vertrouwen door samen te werken aan het oplossingen voor de vergunningenproblematiek; zoals bijvoorbeeld PAS-melders. Verslagen van de boerenbijeenkomsten vindt u www.molenlanden.nl/landbouw

Meer informatie of vragen?
Tot zover de update. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan nodigen we u van harte uit om deze met ons te delen. Mail naar landbouw@jouwgemeente.nl

ed7a61cb-ae93-4707-8882-f3755e6595bd