Privacy

Algemeen

De gemeente Molenlanden verwerkt veel persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft hiervoor regels.

Persoonsgegevens vertellen iets over u. Het zijn gegevens die de gemeente in verband kan brengen met u. Het gaat bijvoorbeeld om uw NAW-gegevens, telefoonnummer of e-mailadres, uw burgerservicenummer, maar ook het IP-adres van uw computer.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring van de gemeente Molenlanden van toepassing.

Uw privacyrechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens de gemeente over u heeft vastgelegd? Of wilt u een van de andere rechten uitoefenen? Dat kan via de pagina over de aanvraag van een AVG (privacy) verzoek inzake persoonsgegevens.

Let op: voor het indienen van een verzoek moet u inloggen met uw DigiD. Geeft u alstublieft ook duidelijk aan wat uw verzoek inhoudt.

Bij vragen of klachten

De gemeente heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. De Functionaris Gegevensbescherming controleert of de gemeente zich aan de AVG houdt. Heeft u vragen over de manier waarop de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat? Mail dan naar: fg@jouwgemeente.nl

Veelgestelde vragen

Wat zijn persoonsgegevens?
Met ’persoonsgegevens’ bedoelt de gemeente alle informatie die direct over u als persoon gaat of die direct naar u als persoon te herleiden is. Dit kan uw naam of uw adres zijn. Persoonsgegevens kunnen ook andere gegevens zijn die iets over u zeggen, bijvoorbeeld:

  • Gezondheidsgegevens;
  • Een IBAN (bankrekeningnummer);
  • Een IP-adres.   

Waarvoor gebruikt de gemeente persoonsgegevens?
De gemeente Molenlanden werkt veel met persoonsgegevens. De gemeente heeft die nodig voor de dienstverlening aan haar burgers.

De gemeente mag uw gegevens niet zomaar gebruiken. Het gebruik is alleen toegestaan als hiervoor een specifieke reden is. Zo’n reden wordt in de AVG 'grondslag' genoemd. Zo’n grondslag kan zijn dat de gemeente een bepaalde wet moet uitvoeren en daarvoor gegevens van u moet gebruiken. Het gebruik van persoonsgegevens is ook mogelijk voor een doel waarvoor u de gemeente toestemming heeft verleend.

Welke reden de gemeente ook nodig heeft om te werken met persoonsgegevens: in alle gevallen is de gemeente verplicht om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. De gemeente moet deze gegevens dus goed beveiligen en de gemeente mag ze niet zomaar delen met anderen.

Van wie heeft de gemeente persoonsgegevens?
De gemeente Molenlanden werkt veel met persoonsgegevens van bewoners, ondernemers en partners. De gemeente gebruikt deze gegevens vooral omdat de gemeente ze nodig heeft om haar taken goed te kunnen uitvoeren.

U mag erop vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat en deze gegevens goed beveiligt.

Welke persoonsgegevens gebruikt de gemeente?
De gemeente Molenlanden verwerkt veel persoonsgegevens zoals NAW-gegevens, telefoonnummer of e-mailadres, uw burgerservicenummer maar ook het IP-adres van uw computer. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft hiervoor regels. Welke persoonsgegevens de gemeente van u mag verwerken, hangt af van de reden waarvoor de gegevens nodig zijn. De gemeente heeft (uw) gegevens bijvoorbeeld nodig voor het uitvoeren van haar publiekrechtelijke taken. 

Wilt u meer inzicht in welke persoonsgegevens de gemeente gebruikt, raadpleeg dan onze privacyverklaring

Met wie deelt de gemeente persoonsgegevens?
Soms schakelt de gemeente een externe organisatie of een bedrijf in om voor de gemeente persoonsgegevens te verwerken. Zo kan de gemeente voor een bepaald proces bijvoorbeeld gebruikmaken van de software van een bedrijf. Het kan ook zijn dat de gemeente een organisatie inschakelt om bewoners bepaalde hulp te leveren.

Wat zijn mijn privacyrechten?
U heeft een aantal rechten, waaronder:

  • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens (uw gegevens in te zien) (artikel 15 AVG);
  • Het recht op herstel (rectificatie) en aanvulling (uw gegevens te wijzigen) (artikel 16 AVG);
  • Het recht op vergetelheid (uw gegevens te laten wissen) (artikel 17 AVG);
  • Het recht op beperking van de verwerking (minder gegevens te laten verwerken) (artikel 18 AVG);
  • Recht op dataportabiliteit (het op uw verzoek overdragen van persoonsgegevens) (artikel 20 AVG);
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (artikel 21 AVG);
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (een menselijke blik bij besluiten) (artikel 22 AVG).

Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?
Wilt u weten welke persoonsgegevens de gemeente over u heeft vastgelegd? Of wilt u een van de andere rechten uitoefenen? Dat kan via de pagina Aanvraag AVG-verzoek. Let op: voor het indienen van een verzoek moet u inloggen met uw DigiD.

Heeft u vragen of klachten?
De gemeente heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. De Functionaris Gegevensbescherming controleert of de gemeente zich aan de AVG houdt. Heeft u vragen over de manier waarop de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat? Mail dan naar: fg@jouwgemeente.nl