Nieuwpoort

Dorpsoverleg

De klankbordgroep Nieuwpoort-Langerak zich in voor de knelpunten en initiatieven op het gebied van de leefbaarheid in de kern. In de klankbordgroep zitten inwoners van het dorp. 

Contactgegevens

E-mail: klankbordgroepnieuwrak@gmail.com
Facebook: KBG- Nieuwpoort-Langerak

Verbinder

Gebiedswethouder

Projecten

Op de website projectenmolenlanden.nl/dorpskern/nieuwpoort/ vindt u informatie over verschillende projecten in Molenlanden. Dit kan gaan over bouwprojecten, zoals het bouwen van nieuwe woonwijken en voorzieningen voor de samenleving. Maar ook over de aanpassing van een weg, het aanleggen van extra groen of het herinrichten van een woonwijk. Kortom er is volop bedrijvigheid in de gemeente.

Ondernemersvereniging

Ondernemersvereniging OVNL 

Contactgegevens

E-mail: info@ovln.nl 
 

Q&A – November 2023

Q&A – November 2023

Op dit moment staat het baggeren voor 2030 gepland. De klankbordgroep heeft meermaals haar zorgen geuit en gevraagd of hier extra aandacht voor kan komen.

In overleg met de directiesecretaris wordt er een collegevergadering ingepland in Nieuwpoort om aandacht te vragen voor dit probleem.

Is het gebruik van een puinbreker bij Korenet toegestaan?

Korenet is een bedrijf dat afvalstoffen van derden inzamelt, bewerkt en verwerkt. Het gebruik van een puinbreker voor het breken van bouw- en sloopafval is al eerder vergund. Dus deze activiteit is op grond van de verleende vergunning onder voorwaarden toegestaan.

Mag men bij Korenet containers verplaatsen?

Korenet is ook een containertransportbedrijf. Het intern verplaatsen alsmede de aan- en afvoer van containers is inherent aan de activiteiten die Korenet ter plaatse uitoefent. Binnen de wettelijke randvoorwaarden zijn deze activiteiten dus vergund.

Mag er bij Korenet vandaan plastic wegwaaien naar andere percelen?

Dat afvalstoffen zich kennelijk verspreiden buiten de inrichting is niet toegestaan. In de eerder verleende vergunningen zijn voorschriften opgenomen waar het bedrijf zich aan dient te houden om te voorkomen dat afvalstoffen buiten de inrichting terecht kunnen komen.

Hoe zit het met toezicht en handhaving t.a.v. Korenet?

Collega's van toezicht van de OZHZ controleren periodiek of het bedrijf de verleende vergunningen ook naleeft. Eventuele klachten van omwonenden worden voor onderzoek via de klachtenlijn doorgezet naar collega's van toezicht en handhaving.

Waar kan ik terecht met meer vragen?

Vergunningverlening en handhaving ligt bij de provincie. Voor vragen of klachten kan dus contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Bewegwijzeringsdienst komt Nieuwpoort niet in aanmerking om op dit kruispunt bewegwijzerd te worden. Er liggen nog verschillende kernen tussen en de hoofdrichting is niet Nieuwpoort maar de pont bij Schoonhoven.

Het aangeven van de richting Vesting Nieuwpoort is helemaal niet aan de orde. Dat is een bestemming met hooguit een beperkte toeristische aantrekkingskracht. Het Avonturenpark Molenwaard zou dan eerder aan de orde zijn, maar ook daar zijn de bezoekersaantallen te weinig en de afstand te groot voor.

De gemeente Molenlanden heeft de afgelopen jaren veel discussie gehad over de bewegwijzering naar bedrijvenpark Gelkenes in Groot-Ammers. Dit om vrachtverkeer door Groot-Ammers (Voorstraat-Sluis) te verminderen. Omdat dit een groot maatschappelijk probleem is, mocht de gemeente Molenlanden 1 bord extra plaatsen, dat aangaf dat voor industrieterrein Gelkenes de richting Schoonhoven gevolgd kan worden. In dit geval is er geen probleem om op te lossen, dus ook geen medewerking te verwachten.

Deze vraag voor een verkeersbord ‘’Nieuwpoort’’ heeft de gemeente Molenlanden de afgelopen jaren met enige regelmaat gekregen vanuit Nieuwpoort. Regels en richtlijnen zijn niet veranderd, dus het antwoord ook niet. Wel is het gedrag van de automobilist veranderd. Hij navigeert niet meer op kaart en wegwijzers maar op de alom beschikbare navigatiesystemen. Het aanbrengen van extra borden heeft dan ook geen enkel effect.

Op dit moment worden de grasvegetaties beheerd met schapen. De voormalige gemeente Liesveld heeft hier destijds voor gekozen, omdat jaarlijks bij het machinaal maaien grote sporen in de wallen ontstonden. Vooral de steile zuidelijke wallen waren vaak een (te grote) uitdaging om machinaal te maaien.

In het eerste jaar dat werd begonnen met schapen was dit een kudde met een herder. Als gevolg van bezuinigingen is vervolgens overgegaan op ‘behekt’ beheer met schapen. Bij de kudde is geen herder aanwezig, maar de schapen worden regelmatig verplaatst door het verzetten van rasters.

In de afgelopen jaren is geconstateerd dat er rillen – schapenpaadjes - gaan ontstaan in de wallen. Dit ondermijnt de stabiliteit en zorgt voor ‘afbrokkeling’ van de wallen en vraagt regelmatig onderhoud d.m.v. opvullen met stabiele klei. Dit opvullen is echter een lastige en arbeidsintensieve klus en is bovendien slechts een tijdelijke oplossing.

Daarom is per 2018 besloten om het beheer van de grasvegetaties voort te zetten met schapen middels een gehoede kudde (schaapskudde met herder).

Het hoedend begrazen met een schaapskudde geeft per definitie betere resultaten dan begrazen op de huidige manier. Men begraast als het ware op maat en er zijn geen rasters meer nodig. De herder brengt de kudde precies daar waar nodig is. Dan kan men de begrazing sturen, precies de beste momenten kiezen en de juiste begrazingsdruk brengen. Doordat de herder nooit (te) lang op één plek laat begrazen zullen geen rillen meer worden gelopen en is de stabiliteit van de wallen niet meer in het geding.

Een gehoede kudde is van cultuurhistorische waarde en voegt recreatieve waardering voor het gebied toe, een gehoede kudde zou een toeristische trekpleister kunnen zijn!

De meerwaarde van de volledig gehoede schaapskudde is verder dat de herder ook als gastheer in het terrein kan fungeren. Hij of zij is de hele dag een aanspreekpunt voor het (recreërende)

publiek en kan uitleg geven over het hoe en waarom daar de kudde graast en vertellen over de karakteristieke flora en fauna ter plekke. Dit vergroot nog eens de belevingswaarde die de schaapskudde zelf al heeft. Ook wordt met de aanwezigheid van een herder een stukje sociale veiligheid geborgd.

Een gehoede kudde is niet alleen aantrekkelijk om te zien, maar zorgt daarnaast voor gefaseerde begrazing door een “rondtrekkende” schaapskudde.

Het beheer kan beter worden gestuurd, waardoor na verloop van tijd een afwisselende structuur van de gras- en kruidenvegetatie ontstaat met als gevolg bloemrijke wallen. Biodiversiteit en erosiebestendigheid gaan zo hand in hand.

Resumé meerwaarde gehoede kudde:

  • Behoud stabiliteit wallen
  • Geen rasters meer nodig
  • Toeristische trekpleister
  • Verhoogd belevingswaarde
  • Gevarieerde bloemrijke wallen

In augustus 2023 zijn er vier iepenbomen gekapt. Helaas waren deze vier bomen besmet met de iepenziekte. Alle 34 iepen aan de Singel zijn onlangs geïnspecteerd door een professioneel boomverzorgingsbedrijf. Helaas verkeerden vier bomen in een slechte tot zeer slechte conditie. Om te voorkomen dat andere iepen besmet raken, zijn ze direct gekapt. We begrijpen dat dit voor sommige inwoners een teleurstelling is. We zijn van plan om nieuwe bomen te planten die minder gevoelig zijn voor ziekten en plagen. Dit zal bijdragen aan de esthetische waarde en een gezonde bomenstructuur. 

Voor meer informatie of vragen over snoei- en kapwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer M. van der Vliet van de gemeente Molenlanden, telefoonnummer 088-751 50 00.

De gemeente is voornemens om, op verzoek van de korfbalvereniging Triade, mee te werken aan de vernieuwing van het huidige hoofdveld en de uitbreiding van de veldcapaciteit door de aanleg van een 2e kunstgrasveld. Eén en ander wordt ingegeven door nieuwe eisen van

K.N.K.V. (Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond). Als gevolg van deze eisen worden de velden kleiner en heeft triade behoefte aan uitbreiding van de veldcapaciteit.

De gemeente voert eerst een verkenning uit en zal na besluitvorming van B&W en de Raad de verdere projectvoorbereiding gaan oppakken.

Op dit moment (november 2023) werkt de gemeente Molenlanden aan een informatiedocument waarin we aangeven waar een mogelijke ontwikkelaar zich aan moet houden. Een zogeheten verkoopleidraad. Hierin staat bijvoorbeeld de maximale verkoopprijs van €275.000,- waar de ontwikkelaar zich aan moet houden. Door middel van dit informatiedocument kan een ontwikkelaar worden geselecteerd waaraan de grond kan worden verkocht. Zodra dit is gebeurd, gaan zij de woningen op de grond bouwen.

Een aantal keer per jaar verschijnt er een digitale Nieuwsbrief Nieuwpoort. U kunt zich hiervoor aanmelden via de link onderaan de nieuwsbrief. Hierin kunt u lezen over de projecten en ontwikkelingen in Nieuwpoort. Je kunt de projecten ook volgen op de projecten website van de Gemeente Molenlanden, op Gemeente Molenlanden (projectenmolenlanden.nl).

Dorp- en stadsgericht werken gaat over de manier waarop de gemeente in contact wil staan met inwoners, ondernemers, verenigingen, initiatiefnemers en belanghebbenden in welke samenstelling dan ook. Maar het gaat ook over hoe we het samenspel en de betrokkenheid tussen inwoners en bedrijven onderling kunnen versterken. Bij initiatieven willen wij als gemeente constructief aansluiten. Dat kan door hulp aan te bieden, mee te werken of op een andere manier te faciliteren, net wat nodig is. En andersom, bij projecten of beleid dat de gemeente opstart, betrekken we belanghebbenden.

Gemeente Molenlanden bestaat uit 20 kernen. Deze zijn onderverdeeld bij verbinders. De verbinder verbindt initiatiefnemers aan elkaar en aan de gemeente, bevordert co-creatie en co-productie en draagt bij aan ervaring- en kennisdeling. Ook adviseert de verbinder over de aanpak van burger- en overheidsparticipatie.Concreet betekent dit dat de verbinder helpt vragen te beantwoorden van de inwoners, deze uit te zetten in de organisatie en terug te koppelen aan de inwoners en er voor zorgt dat inwoners op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die het dorp of dorpen raken.