Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie vraagt om lokale inzet en regionale samenwerking

Klimaatverandering is niet iets wat zich elders in de wereld of in de toekomst afspeelt. Het is er nú en het heeft effect op ons leefgebied. Hoewel klimaatverandering een wereldwijd probleem is, zal iedereen – bewoners, ondernemers en organisatie – zijn of haar steentje moeten bijdragen om dit proces te keren.

Gevolgen van klimaatverandering

De stijgende temperaturen zijn onder andere het gevolg van de concentratie van broeikasgassen, waaronder CO2. Deze temperatuurstijging zorgt ervoor dat ons klimaat verandert. De vier belangrijkste gevolgen zijn:

  • hogere temperaturen en vaker periodes van extreme hitte
  • een groeiend aantal langere tijden van droogte
  • meer en extremere neerslag (hoosbuien)
  • stijging van de zeespiegel

Met andere woorden: het wordt heter, droger, natter en de zeespiegel stijgt. Er zijn maatregelen nodig om deze gevolgen zoveel mogelijk het hoofd te bieden en om ons er aan aan te passen. Dat noemen we klimaatadaptatie. In de Nationale Klimaatadaptatie Strategie wordt de strategie uitgezet voor een klimaatbestendig Nederland. Binnen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie werken rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten samen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland.

Lokale Adaptatie Strategie (LAS)

Gemeente Molenlanden is op diverse vlakken al aan de slag met de gevolgen van het veranderende klimaat. In het Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en bodemdaling – Op naar een klimaatbestendig Molenlanden in 2050, kortweg Lokale Adaptatie Strategie (LAS) geheten, staat welke doelen wij nastreven om ons gebied klimaatbestendig te maken en bodemdaling tegen te gaan, welke opgaves er liggen en wat prioriteit heeft, welke inspanningen we moeten leveren en hoe we kunnen aansluiten bij regionale, provinciale en landelijke projecten. Daarnaast biedt het Uitvoeringsprogramma een overzicht van activiteiten die gepland staan of uitgevoerd worden en hoe Molenlanden hierin participeert.

Regionale Adaptatie Strategie (RAS)

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een prachtig gebied om te wonen, werken en recreëren. Klimaat, weer, natuur en water houden zich niet aan gemeentelijke of provinciale grenzen. Dit maakt een regionale aanpak noodzakelijk. In de Regionale Adaptatie Strategie zetten wij samen met twee provincies (Utrecht en Zuid-Holland), zes buurgemeenten (Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht, Sliedrecht en Vijfheerenlanden) en Waterschap Rivierenland de koers uit waarlangs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) zich wil aanpassen aan klimaatveranderingen. De gemeenteraden en besturen van alle partners hebben de RAS goedgekeurd. De volgende stap is om in de eerste helft van 2022 een uitvoeringsagenda op te stellen. Hierin geven betrokken partijen concreet aan welke acties en projecten ze tot 2027 gaan uitvoeren.

In de RAS is een manifest opgenomen. Daarin geven de RAS-partners in A5H in tien punten aan waar zij voor staan als het om klimaatverandering gaat zie pagina. Het manifest wordt op 7 februari 2022 ondertekend door alle partners. De ambitie is duidelijk, in 2050 zijn we een waterrobuuste en klimaatbestendige regio. Om dat doel te bereiken levert iedere betrokkene vanuit eigen mogelijkheden een bijdrage aan de uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen.

Tegels eruit, planten erin!

Klimaatverandering gaat ons allemaal aan en iedereen kan helpen om klimaatverandering tegen te gaan. Gemeente Molenlanden doet daarom samen met haar buurgemeenten Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden mee aan het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen. Door zoveel mogelijk tegels uit tuinpaden, eigen opritten of parkeerplaatsen en andere verharding te halen en deze te vervangen door planten, helpen we hittestress tegen te gaan en houden we water vast in de bodem. Dat is goed voor de natuur en daarmee ook voor onszelf. We trekken gezamenlijk op: juli is de Maand van het Tegelwippen.