Collecteren

Algemeen

Onder collecteren wordt verstaan: een openbare inzameling van geld of goederen of daartoe een intekenlijst aanbieden. In de gemeente Molenlanden heeft u geen collectevergunning nodig.

Regels

Er zijn echter wel algemene regels waar u zich aan moet houden:

  • De openbare orde en de openbare veiligheid mag niet in gevaar komen;
  • Het is verboden te collecteren op zondagen, erkende christelijke feestdagen en van maandag t/m zaterdag tussen 21:00 uur en 09:00 uur;
  • Verder moet (een deel van) de opbrengst naar een liefdadig of ideëel doel gaan.

U hoeft ook geen melding hiervan te doen bij de gemeente.

Wij raden u aan rekening te houden met weken waarin landelijke collectes plaatsvinden. Deze kunt u terugvinden in het landelijk collecterooster.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het collecteren.

Wetgeving en beleid

Het bovenstaande is terug te vinden in art. 5:13 van de APV Molenlanden.

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het team Veiligheid en Handhaving, cluster Veiligheid via apv@jouwgemeente.nl. Ook kunt u bellen naar 088-75 15 000.