Bekendmaking besluit op- en herbegraven

Algemeen

De burgemeester van de gemeente Molenlanden;

gelezen het voorstel over bovenstaand onderwerp;

gelet op artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging;

besluit:

vergunning te verlenen voor het opgraven van de stoffelijke resten van wijlen de heer L.C. Hokke uit algemeen graf vak A nummer 232 op de algemene begraafplaats in Streefkerk en deze herbegraven in de door de familie nieuw te kopen particulier graf op dezelfde begraafplaats, waarbij één en ander conform de richtlijnen gesteld in de Handleiding opgraven en ruimen, genoemd onder stap B1 t/m B15 worden uitgevoerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf.

De stoffelijke resten van wijlen U. Bakker en J. Streef-Molenaar uit hetzelfde graf ter aarde te bestellen in het verzamelgraf op de begraafplaats in Streefkerk.

Bleskensgraaf, 19 augustus 2019

Namens de burgemeester,

C. van der Wulp-van den Berg


Besluit op- en herbegraven stoffelijke resten


Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, bij voorkeur, via www.molenlanden.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

· Uw naam en adres;

· De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven hebt;

· Een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt;

· Het zaaknummer van het besluit;

· De gronden waarop uw bezwaar berust.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Daarom kunt u eventueel om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.