WOZ

WOZ waarde

WOZ is de afkorting voor 'Wet waardering onroerende zaken'. Deze wet schrijft voor dat gemeenten jaarlijks een nieuwe waarde (WOZ-waarde) vaststellen voor alle onroerende zaken in de gemeente. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de heffing van de onroerendezaakbelasting en waterschapslasten. Ook het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting, erf- en schenkbelasting worden berekend met behulp van de WOZ-waarde. De OZB-tarieven kunnen per gemeente verschillen.

De gemeente is verplicht jaarlijks alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen te waarderen. Door het jaarlijks vaststellen van WOZ-waarden weet u als burger de actuele waardeontwikkeling van uw woning of bedrijf. Per 1 januari van dit jaar is de waarde van alle onroerende zaken opnieuw vastgesteld met waardepeildatum 1 januari vorig jaar. Eigenaren van een onroerende zaak krijgen een aanslag OZB toegezonden met daarop vermeld de getaxeerde waarde (WOZ-waarde).

Waardebepaling WOZ

De gemeente schakelt deskundige taxateurs in voor de waardebepaling van onroerende zaken. Zij houden bijvoorbeeld rekening met:

  • de grootte van het pand en de kavel;
  • de ligging;
  • het bouwjaar;
  • bijzondere kenmerken, zoals een dakkapel of een aanbouw;
  • bijzondere omstandigheden, zoals achterstallig onderhoud;
  • de marktwaarde van het pand;
  • de verkoopwaarde van een gelijksoortig pand.

Er zijn 2 peildata. Deze gebruiken we om de waarde te bepalen:

  • prijspeildatum: 1 januari van het vorige kalenderjaar
  • toestandspeildatum: 1 januari van het lopende kalenderjaar

Taxatieverslag

De specifieke verkoopcijfers die de gemeente heeft gehanteerd bij de waardering van uw pand, staan vermeld in het taxatieverslag. Dit verslag kunt u hier raadplegen. 

Log in met uw DigiD voor alle informatie: 
Gemeente Molenlanden - WOZ-portaal

Bent u eigenaar of gebruiker van een bedrijf of eigenaar van een woning na 1 januari van het belastingjaar en wilt u een taxatieverslag ontvangen dan kunt u deze opvragen per e-mail bij belastingen@jouwgemeente.nl.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beschikking WOZ als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand. Bezwaar kunt u indienen binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.

Mail uw bezwaar naar woz@jouwgemeente.nl met in de bijlage uw getekende bezwaarschrift.

Bij vragen over uw WOZ-waarde, kan direct contact met de gemeente tot een snelle oplossing leiden. Een telefoontje is vaak sneller en werkt prettiger dan het indienen van een bezwaarschrift. U kunt bellen met 088-7515000. Wanneer u er in goed overleg niet uitkomt, dan kunt u bezwaar maken.

Het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde kunt u heel eenvoudig zelf.  Een bezwaar kan worden ingediend op papier, maar kunt u ook mailen naar woz@jouwgemeente.nl. Hieronder staat een formulier welke u kunt invullen om bezwaar te maken. Een bezwaarschrift bevat ten minste:

•    datum
•    handtekening
•    naam en adres indiener
•    omschrijving van de WOZ-beschikking waartegen het bezwaar is gericht 
•    en de redenen waarom u het niet eens met de waarde.

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de beschikking worden ingediend.

Ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag OZB betalen. Is uw bezwaar gegrond dan krijgt u de teveel betaalde OZB terug.

De gemeente heeft 1 jaar de tijd om uw bezwaar te behandelen. De behandeltermijn hangt af van het totaal aantal ontvangen bezwaren en of uw bezwaar eenvoudig of moeilijk te toetsen is.