Van het aardgas af

Op deze pagina leest u over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij wonen. Ook leest u wat u als inwoner zelf kunt doen.

Waarom aardgasvrij? 

In 2050 zijn alle huizen in de gemeente Molenlanden CO2-neutraal. Dat betekent dat huizen niet meer zijn aangesloten op (aard)gas, maar op duurzame energie zoals aardwarmte, warmte-koude opslag en zonne-energie. Fossiele brandstoffen zoals aardgas raken namelijk op en zijn schadelijk voor het milieu. Aardgas is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de CO2-uitstoot en dus voor de klimaatverandering. 

Er zijn alternatieve, duurzamere energiebronnen beschikbaar die gebruiksvriendelijk en comfortabel zijn. Daarom zijn er in Nederland afspraken gemaakt om van (aard)gas los te gaan. Door over te stappen op duurzame energiebronnen zijn we klaar voor een schone, betere toekomst! 

Om Molenlanden voor te bereiden op deze aardgasvrije toekomst werken we als gemeente samen met veel verschillende partijen én met u als inwoner van deze gemeente. Op deze pagina kunt u hier meer over lezen. 

Wilt u meer weten over de landelijke afspraken? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Wat gebeurt er met uw bestaande woning? 

Molenlanden telt ongeveer 17.100  bestaande woningen. Deze kunnen niet allemaal tegelijkertijd verduurzaamd worden (aardgasvrij en energiezuinig gemaakt).  

Het is de bedoeling dat de gemeente in 2021 een warmteplan heeft vastgesteld, op basis waarvan bekend wordt in welke periode welke wijken aardgasvrij worden. Zodra er meer bekend is, bijvoorbeeld over met welke wijk er wordt gestart, brengen we u hiervan op de hoogte.

Het Regionaal Energie Loket geeft meer informatie over hoe u uw huis nu al kunt verduurzamen.  

Aardgasvrij wonen

Vanuit het Klimaatakkoord werken landen de klimaatdoelen nationaal verder uit. Een belangrijk doel is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2 dat uitgestoten wordt bij het verbranden van aardgas in cv-ketels en het koken op aardgas. Dit is waarom het Rijk de gemeenten heeft opgedragen om een Transitievisie Warmte op te stellen die in 2021 gereed dient te zijn.

In de Transitievisie Warmte wordt aangegeven welke kansrijke alternatieve warmtebronnen er zijn voor aardgas in buurten of kernen in Molenlanden. Daarnaast moet in de visie een tijdpad worden aangegeven in welke buurten of kernen voor 2030 deze transitie kan starten. Gemeente Molenlanden verwacht medio 2021 de Transitievisie Warmte gereed te hebben en te kunnen laten vaststellen door de gemeenteraad.

De Transitievisie Warmte geeft richting, maar bepaald niet welke bron waar wordt toegepast. Na de visie moeten er eerst uitvoeringsplannen op maat per buurt of kern worden gemaakt. In deze plannen wordt er samen met de buurt of kern gekeken, welke duurzame alternatieve bron het meest wenselijk is en wordt er een businesscase gemaakt om de haalbaarheid te toetsen. Inwoners kunnen de regie over zo’n uitvoeringsplan ook in eigen hand houden, een mooi voorbeeld daarvan is het initiatief van Stichting vitaal dorp in Everdingen in de buurgemeente. Deze stichting wil het dorp Everdingen energieneutraal maken, gesteund door vrijwilligers en de gemeente.

Voor mensen waarbij de komende jaren hun cv-ketel aan vervanging toe is, geeft de Transitievisie Warmte een eerste beeld van welke alternatieve warmtebronnen in hun buurt beschikbaar zijn. Hierdoor kan een afweging worden gemaakt om een overstap te maken naar een duurzame alternatieve warmtebron of een tussenstap door bijvoorbeeld een hybride oplossing (cv-ketel in combinatie met warmtepomp).

Een belangrijke eerste stap is om de mogelijkheden te bekijken om uw woning te isoleren en daarmee het energieverbruik te verminderen. Na het isoleren kan eventueel bekeken worden welke installatie het meest geschikt is voor uw woning.

De gemeenteraad heeft op 26 januari jl. de uitgangspunten voor de Transitievisie Warmte vastgesteld. 

Uitkomst enquête Molenlanden aardgasvrij

In welke periode is uw woning gebouwd?
Bij de uitkomst van deze vraag zien we dat 29% van de deelnemers in een woning woont die gebouwd is tussen 1941 en 1974, 13% van voor 1920 en tussen 1992-2005, 12% tussen 1974-1982, 1983-1991 en 2006-heden en 6% tussen 1920-1940.

Heeft u zelf stappen ondernomen om minder aardgas te gebruiken?
Bij de uitkomst van deze vraag zien we dat veruit de meeste mensen in meer op mindere mate al stappen hebben ondernomen. Hier op zijn dit de hoogst scorende antwoorden:

1. Ja, mijn woning is geïsoleerd (dak, vloer, gevels) (54%)
2. Ja, ik douche korter/heb een waterbesparende douchekop (50%)
3. Ja, ik heb dubbel HR++ of Triple glas (41%)
4. Ja, ik kook elektrisch (36%)

Bent u van plan, binnen enkele jaren, (nog) één of meer besparingsmaatregelen te gaan toepassen?
31% van de deelnemers antwoord hierop: "Waarschijnlijk wel", 12% geeft aan ‘zeker wel’ (nog) één of meer besparingsmaatregelen te gaan toepassen binnen enkele jaren en 27% gaat waarschijnlijk niet of zeker niet binnen enkele jaren (nog) één of meer besparingsmaatregelen toepassen.

Bent u op de hoogte van de overstap naar aardgasvrij wonen?
54% van de deelnemers geeft aan: Ja, deels. Ik heb erover gehoord, maar heb me er nog niet in verdiept. 25% geeft aan al vrij veel te weten over de overstap en 21% geeft aan vrijwel niets te weten over de overstap.

Wat vindt u belangrijk bij het aardgasvrij maken van uw woning?
De hoogst scorende antwoorden zijn:
Dat ik mijn woning warm krijg

  1. Dat de maandlasten niet of nauwelijks hoger zijn, of zelfs lager;
  2. Dat er qua aanschaf een betaalbare alternatieve warmtebron beschikbaar komt;
  3. Dat ik zelf een keuze heb in met welke alternatieve warmtebron ik mijn woning verwarm.

Hoe kijkt u aan tegen de overstap van aardgas naar een andere duurzame warmtevoorziening en scoor dit op schaal van 1 (negatief) tot 10 (positief)?
Geeft 50,3% van de deelnemers een 5 of lager, 49,7% van de respondenten geeft een 6 of hoger.

Maakt u zich zorgen over de transitie naar aardgasvrij wonen?
60% van de deelnemers antwoordt: "Ja, over de kosten". Daarnaast geeft 41% aan zich zorgen te maken over het gedoe en de eventueel benodigde verbouwing van het huis. Eén op de tien maakt zich geen zorgen en 12% geeft aan het nog niet goed te kunnen inschatten.

In wat voor buurten, wijken of kernen zou u beginnen met de overstap naar duurzame energiebronnen?

Hieruit volgt de volgende top 3:
In buurten waar werkzaamheden gepland staan (vervangen riolering of gasnet, nieuwbouw, openbare ruimte).

  1. In buurten waar flinke slagen gemaakt kunnen worden met grote gebouweigenaren zoals woningcorporatie, scholen en verzorgingshuizen.
  2. In buurten waar de overstap het meest betaalbaar is.

Stel de buurt, wijk of kern waarin u woont lijkt geschikt om te beginnen met de overstap, met als doel om in 2030 aardgasvrij te zijn. Wat heeft u nodig om mee te doen en de juiste keuze te maken wat u met uw woning doet?
47% van de deelnemers antwoordt: "Prijsopgave van aannemer/installateur om woning geschikt te maken". 43% geeft aan geïnformeerd te willen worden over de uitkomsten van de Transitievisie Warmte gedurende het gehele traject door Gemeente Molenlanden wanneer de buurt of kern waarin men woont geschikt lijkt om mee te beginnen en 39% geeft aan helderheid te willen in de financieringsmogelijkheden waar men gebruik van kan maken.

Stel, voor uw buurt, wijk of kern blijken er twee goede duurzame warmtebronnen beschikbaar te zijn ter vervanging van aardgas en ze zijn even duur. Wat heeft uw voorkeur?
Dan kiest 28% voor een gezamenlijk alternatief, 24% van de respondenten kiest voor een individueel alternatief, 13 heeft geen voorkeur en 36% weet het niet of heeft zich hier nog onvoldoende in verdiept.

Hoe belangrijk vindt u het tempo om woningen aardgasvrij maken?
De twee uitschieters zijn: 39% van de deelnemers antwoordt: "We hoeven geen koplopers te zijn: voorlopig doorgaan met het stoken op aardgas en zoveel mogelijk besparen. Gevolgd door 18% die aangeeft: Een geleidelijk tempo: tot 2050 wijk voor wijk aanpakken als de tijd er rijp voor is.

Wat is voor u het belangrijkst kijkende naar de betaalbaarheid (op langere termijn)?
53% van de deelnemers antwoord: De alternatieve warmtebron mag alleen als de maandlasten niet of nauwelijks hoger worden. 25% geeft aan dat de alternatieve warmtebron aan het begin tot hogere maandlasten mag leiden, maar op de lange termijn moet het voordeliger zijn en 13% geeft aan geen alternatieve warmtebron te willen.

Op welke manier zou u betrokken willen worden in het ontwikkelen van de Transitievisie Warmte, de plannen en voortgang daarvan?
58% van de deelnemers antwoordt: Ik wens geïnformeerd te worden over de plannen en voortgang van de Transitievisie Warmte in mijn buurt, wijk of kern, 19% wenst niet geïnformeerd of betrokken te worden.

Op welke manier zou u geïnformeerd of betrokken willen worden door de gemeente?
52% van de deelnemers antwoordt: Bewonersavond (fysiek of digitaal), 43% wil via de lokale krant geïnformeerd worden en 35% geeft de voorkeur aan de nieuwsbrief.

Onder de deelnemers aan de enquête zijn 5 mensen uitgeloot die via het enquêtebureau een cadeaubon hebben ontvangen voor het aanschaffen van kleine energiebesparende maatregelen in de webshop van het Regionaal Energieloket.