Subsidieregeling Groene daken

Algemeen

Gemeente Molenlanden vindt het belangrijk dat de biodiversiteit in de gemeente wordt vergroot en dat wateroverlast als gevolg van klimaatverandering wordt voorkomen. Om deze reden wil de gemeente de aanleg van groene daken stimuleren met als doel een bijdrage te leveren aan het verminderen van CO2-uitstoot.

Gemeente Molenlanden biedt haar inwoners voor activiteiten die daaraan een bijdrage leveren de zogenoemde Subsidie Groene Daken aan. De regeling loopt tot en met 31 december 2023 en heeft een eenmalig subsidieplafond van € 35.000,-.

Voorwaarden subsidieregeling

 1. De aanvrager is eigenaar en/of huurder van een gebouw dat geplaatst is in Molenlanden. Daaronder vallen: opstalhouder, erfpachter, Vereniging van Eigenaren, woningcoöperatie, gerechtigde tot appartementsrecht of degene die lid is van een coöperatie en op basis hiervan het uitsluitende gebruik heeft van een aan die coöperatie in blooteigendom toebehorende woning. 
 2. Indien de aanvrager geen eigenaar is dient hij/zij van de eigenaar een schriftelijke verklaring te kunnen overleggen waaruit blijkt dat de toestemming is gegeven.
 3. De aanvrager is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste vergunning(en).
 4. De aanvraag dient vóór het treffen van de werkzaamheden te worden ingediend.
 5. De subsidie bedraagt maximaal € 25,- per m² te realiseren groen dak.
 6. Het totale subsidiebedrag per woning is niet hoger dan € 15.000,-. 

Voorwaarden groen dak

 1. Een groen dak is een dak zonder gebruiksfunctie (alleen toegankelijk voor onderhoud) met een vegetatiepakket dat is opgebouwd uit een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraat- en een vegetatielaag met droogteresistente soorten.
 2. De minimaal aan te leggen groene oppervlakte is 5 m².
 3. Het dak mag maximaal een hellingshoek van 35 graden bedragen om verzakkingsgevaar van het vegetatiepakket te voorkomen.
 4. Ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak dienen deugdelijk, in overeenstemming met de bouwregelgeving te worden uitgevoerd.
 5. Het groene dak moet minstens vijf jaar in goede staat blijven.
 6. Binnen zes maanden na datum van subsidieverlening dient het groene dak te zijn aangelegd. 

Aanvraagprocedure subsidie

De aanvrager vraagt subsidie aan door het indienen van het aanvraagformulier. Bij de aanvraag worden de volgende gegevens ingediend:

 1. een gespecificeerde begroting/offerte van de kosten (uren, hoeveelheid en soort materialen);
 2. de planning van de werkzaamheden;
 3. een situatietekening;
 4. een foto van het bestaande dak;
 5. een verklaring, waarbij de aanvrager aangeeft voor minimaal vijf jaar het groene dak in stand te houden;
 6. indien de aanvrager huurder is, een schriftelijk akkoord van de verhuurder. 

Aanvraagprocedure vaststelling en uitbetaling subsidie

 1. De aanvrager doet aan de gemeente melding dat de werkzaamheden waarvoor subsidie is aangevraagd zijn voltooid uiterlijk binnen zes maanden na het ontvangen van de beschikking tot subsidieverlening.
 2. Bij de melding moeten de volgende documenten worden aangeleverd voordat het college tot uitbetaling van de subsidie overgaat:
  - een factuur met specificatie;
  - een kopie van het betaalbewijs waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd;
  - een foto van het dak vóór het aanleggen van het groene dak en een foto van het gerealiseerde groene dak (met daarbij aangegeven hoeveel m² groen dak is aangelegd).
 3. De vaststelling van de subsidie vindt plaats binnen acht weken na gereed melding van de aanleg, en het subsidiebedrag wordt betaalbaar gesteld binnen vier weken na vaststelling van de subsidie.