‘Samen Duurzaam’,17 juni 2019

Inspirerende eerste bijeenkomst ‘Samen Duurzaam’

In het Noorderhuis in Noordeloos stond op 17 juni jl. duurzaamheid centraal. Gemeente Molenlanden verzorgde samen met enthousiaste initiatiefnemers een gevarieerd programma.

Onderwerpen als ‘hoe bewoners te helpen bij het verduurzamen van hun woning’ en ‘hoe dorpen zelf stroom gaan opwekken’ kwamen aan bod. Maar ook ideeën voor meer biodiversiteit, minder plastic en meer duurzaam vervoer werden met elkaar besproken en hoe je dit samen met bewoners, de middenstand en andere betrokkenen kan doen. Vanuit verschillende dorpen waren dorps(be)raden, klankbord- en duurzaamheidsgroepen aanwezig en was het college van B&W vertegenwoordigd.

Het was een inspirerende bijeenkomst, waarbij vele ideeën werden uitgewisseld, ervaringen gedeeld, contacten gelegd, samenwerkingen werden besproken en ook werden concrete afspraken gemaakt. Een bijeenkomst waarin duidelijk werd dat we elkaar nodig hebben, dat je samen sterker staat en je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. Kortom een succesvolle eerste bijeenkomst dat zeker een vervolg zal hebben.

Hieronder vindt u het verslag en de presentatie. Hier vindt u ook de gegevens over het elektriciteitsgebruik per dorp en de benodigde zonnepanelen waarvoor veel interesse was.

Heeft u vragen of nieuwe ideeën en initiatieven die u onder de aandacht wilt brengen? Kon u niet bij de bijeenkomst zijn en wilt u meer weten over de besproken onderwerpen?

Stuur dan een bericht aan willem.vanvalen@jouwgemeente.nl

VERSLAG BIJEENKOMST ‘SAMEN DUURZAAM’

De avond werd geopend door Teunis Jacob Slob, wethouder Duurzaamheid. Hij gaf een korte toelichting op het proces rondom de Regionale Energiestrategie (RES) en het op te stellen warmtetransitieplan. Daarbij benadrukte hij het belang van bewonersinitiatieven voor de gemeente en sprak zijn waardering hiervoor uit.

Teunis Jacob Slob, wethouder Duurzaamheid, “Er is enorm veel waardering vanuit de gemeente voor alle inwoners die zich nu al inzetten voor duurzaamheid. We staan met z’n allen voor de grote opgave om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te gaan halen. Door middel van de Regionale Energie Strategie zullen hierin stappen worden gezet, maar de inzet van inwoners in alle kernen in Molenlanden is hierbij cruciaal. Samen gaan we voor een duurzaam Molenlanden.”

José Houtman, projectmanager Duurzaamheid ‘High Five in de Waard’ en betrokken bij verschillende initiatieven vanuit de dorpen, gaf een overzicht van wat er zoal voor en door hen is opgezet en georganiseerd, waaronder een aantal duurzaamheidsmarkten en ze vertelde over de vele acties die nog op stapel staan. Ze benadrukte de belangrijke functie van een aparte werkgroep Duurzaamheid binnen een dorp: “Duurzaamheid wordt echt op de kaart gezet, initiatieven kunnen van hieruit worden ontplooid en de werkgroep vormt een spreekbuis richting de gemeente”.

Vertegenwoordigers van de werkgroepen Duurzaamheid uit verschillende dorpen werden vervolgens geïnterviewd door Jan Ottevanger in het onderdeel College Tour, waarbij zij enthousiast en inspirerend vertelden over hun initiatieven en projecten.

Duurzaamheidsweek Giessenburg

Ria van Wijngaarden gaf aan dat er twee werkgroepen actief zijn: Duurzaam Giessenburg en Bloemrijk Giessenburg, ieder met hun eigen focus. In Giessenburg is een Duurzaamheidsweek georganiseerd waar beide werkgroepen betrokken waren en waarover ze kleurrijk vertelde.

“We moeten gewoon wat gaan doen. Goed maken van wat de vorige generatie heeft laten liggen. We hebben met elkaar geen opgave, maar een mooie uitdaging! Het kan met eenvoudige dingen beginnen, mensen acties zelf laten verzinnen. Professionele ondersteuning is van belang voor succesvolle vervolgacties, waaraan de werkgroep in Giessenburg uitvoering wil geven, zoals het duurzaamheidscentrum, de regentonnenactie in samenwerking met het waterschap en gezamenlijk gebruik van auto’s.

Ook vertelde ze enthousiast over de Toekomststoel die aan het college is aangeboden en over alle ingediende duurzaamheidsideeën die ze hebben ontvangen van bewoners. Het beste idee is de opzet van een Duurzaamheidscentrum waarvoor de initiatiefnemers een startbedrag van € 1.000,- ontvingen. Aart Bogerd van Stichting Kringloop Giessenlanden gaf een korte toelichting op de plannen voor een dergelijk Duurzaamheidscentrum.

Zie voor meer informatie en foto’s over de Duurzaamheidsweek: www.duurzaamgiessenburg.nl/duurzaamheidsweek

Ria raadt tot slot aan om werkgroepen te beginnen en gebruik te maken van de professionele ondersteuning vanuit de gemeente. Onder de noemer ‘High Five in de Waard’ werkt de gemeente graag samen met enthousiaste inwoners die rond duurzaamheid aan de slag willen.

Tiny Forest Hoornaar

Arie van Donk zoomde in op hun plannen voor een Tiny Forest. Op een relatief klein oppervlak worden veel verschillende bomen, dicht op elkaar aangeplant. Zo groeit het bos extra snel en het geeft een boost aan de biodiversiteit. Ook trekt het veel vlinders en bijen aan. Arie hoopt hierin samen op te trekken met de basisscholen in Hoornaar in verband met de educatieve waarde van een Tiny Forest. De gesprekken hierover komen op gang.

Arie Donk, “Zo’n Tiny Forest bos kan worden aangeplant met behulp van leerlingen van de basisschool. Kinderen worden erbij betrokken om zo te kijken hoe zo'n stuk natuur zich ontwikkelt”.

Kijk voor meer informatie over het concept Tiny Forest: www.ivn.nl/tinyforest

Vanuit de zaal werd nog de tip gegeven om binnen Molenlanden ook eens na te denken over een voedselbos naar het voorbeeld in Dordrecht ‘Voedselbos BuitenZinnig’ en werd ‘Operatie Steenbreek’ onder de aandacht gebracht die vergroening van tuinen en openbare ruimte beoogt.

Energie Coöperatie Molenlanden en Graaf-Stroom

In een aantal dorpen is door bewoners een Energie Coöperatie opgericht. Via deze coöperatie kan lokaal energie worden opgewekt, welke door bewoners kan worden afgenomen. Dit kan onder andere door zonnepanelen die op bijvoorbeeld panden of schuren worden gelegd.

Bewoners kunnen via de Energie Coöperaties deelnemen aan deze collectieve energie-opwekking. Bijvoorbeeld als ze zelf geen zonnepanelen op hun huis willen of kunnen leggen doordat er onvoldoende ruimte voor is, het huis een rieten kap heeft of omdat het een monument is.

Samen stroom opwekken, voor en door bewoners, dat is waar de Energie Coöperaties voor staan.

Rudolph de Jong van Energie Coöperatie Molenlanden en Herbert Schaap van Energie Coöperatie Graaf-Stroom vertelden hier meer over en gaven aan met welke projecten ze al bezig waren. Beide heren zoomen in op het belang van samenwerking en komen graag in contact met initiatiefnemers uit andere dorpen om de mogelijkheden te verkennen.

Rudolph de Jong gaf aan dat het verduurzamen van bestaande woningen een lange termijn kwestie is en veel tijd en geduld vergt. Acties voor energiebesparing worden zeker verder ontplooid, maar de focus van de Energie Coöperatie ligt op het duurzaam opwekken van energie voor en door bewoners. Gesprekken voor samenwerking vinden in de komende week ook plaats met Energie Coöperatie De Knotwilg

Vanuit de zaal werd hierbij de vraag gesteld hoe je dan wel de herkenbaarheid behoudt voor de bewoners van Molenlanden als een Energie Coöperatie een groter werkgebied heeft dan alleen Molenlanden.

Herbert Schaap gaf een toelichting op het postcoderoosproject dat gestart is vanuit Bleskensgraaf, maar waar bewoners uit omliggende dorpen in het betreffende postcodegebied aan kunnen deelnemen. Concreet zijn ze bezig met een project met de Brandweerkazerne waar zonnepanelen op kunnen worden gelegd.

Financiële afdekking van risico’s is wel van belang voor de uitvoering van een dergelijk project:

Herbert Schaap, “In deze fase van het project is het afdekken van de laatste risico’s van belang, zoals de garantstelling voor het vergoeden van de zonnepanelen, in het geval de belastingdienst negatief zou beschikken

Er was veel interesse voor het postcoderoosproject en een aantal aanwezigen gaf aan garant te willen staan voor het benodigde bedrag. Gesprekken hierover volgen.

Tenslotte werd opgemerkt dat samenwerken met andere energiecoöperaties voordelen voor leden biedt vanwege bijvoorbeeld clustering van inkoop.

Meer informatie over Energie Cooperatie Graaf-Stroom: www.graaf-stroom.nl

Samen in gesprek

Het programma werd afgesloten met verschillende thematafels over de onderwerpen die eerder aan bod waren geweest. Hier werd verder van gedachten gewisseld, de verdieping gezocht, interesse gewekt, contacten gelegd, ideeën opgeworpen en vervolgstappen gezet.

Terugkoppeling besproken punten vanuit de thematafels:

  • Een aantal dorpen heeft ook interesse in het organiseren van een duurzaamheidsmarkt
  • Er werd gebrainstormd over geschikte daken om een postcoderoos te starten
  • Energie coöperatie De Knotwilg vertelde over hun projecten met windmolens en hun samenwerking met Eneco
  • Er werd gediscussieerd over onderwerpen zoals het gebruik van waterstofgas, biomassa, de inzet van warmtepompen en hotspots met warmtewinning op 4000 meter diep (geothermie)
  • Er is behoefte aan informatie van wooncoaches over hoe (monumentale) huizen te verduurzamen
  • Andere locaties voor een Tiny Forest en voor een voedselbos werden al besproken
  • Er moeten meer nestkasten voor vogels komen, meer bijenkasten en imkers en aandacht voor het maaibeleid voor bermen
  • Er ontstond een idee voor een pool van tuinmannen en groene coaches om bewoners te ontzorgen en te adviseren
  • Meer groene daken
  • Mogelijkheden voor het delen van auto’s werden besproken

Mist u nog belangrijke onderwerpen of heeft u vragen of nieuwe ideeën en initiatieven die u onder de aandacht wilt brengen? Stuur dan graag een bericht aan willem.vanvalen@jouwgemeente.nl