Prestatieafspraken

Prestatieafspraken

De gemeente Molenlanden, woningcorporaties Kleurrijk Wonen, Lek en Waard Wonen, Tablis Wonen en de vier huurdersorganisaties Huurdersberaad Giessenlanden, Huurdersstichting Lek en Waard Wonen, Stichting Huurdersbelang Streefkerk en Slim Wonen maken jaarlijks prestatieafspraken met elkaar over de thema’s: betaalbaarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid, duurzaamheid/ kwaliteit en bijzondere doelgroepen. Zo worden wooncoaches zichtbaarder ingezet, inwoners met huurachterstanden krijgen vroegtijdig ondersteuning en buurtbemiddeling blijft beschikbaar om in te zetten. Alle organisaties zien het grote maatschappelijke belang van de sociale volkshuisvesting en zetten zich met elkaar in voor de uitvoering daarvan.

Wettelijke taak

Het maken van prestatieafspraken is wettelijk vastgelegd in de Woningwet. De partijen vinden het belangrijk om met elkaar afspraken vast te leggen vanuit de volkshuisvestelijke opgave die zij gazamenlijk hebben. Deze afspraken moeten uiteraard uitvoerbaar en realistisch zijn.

In 2021 gaat men verder met het maken van prestatieafspraken voor de komende jaren. Ook daarin krijgen de genoemde thema’s een plaats.