Overleg over uw bouwplannen

Hebt u (ver)bouwplannen of  twijfelt u of u voor het vervangen van de beschoeiing in uw tuin een omgevingsvergunning nodig hebt? U kunt dit persoonlijk overleggen met een medewerker van de gemeente Molenlanden. Hieronder kunt u controleren of het aanvragen van een omgevingsvergunning wel nodig is. Aan een aanvraag zijn kosten verbonden.

Goed om te weten

Een eerste gesprek met de gemeente over uw bouwplannen is gratis.

In het gesprek kan het volgende aan de orde komen:

  • een omgevingsvergunning is niet nodig
  • een omgevingsvergunning is wel nodig. U krijgt te horen welke gegevens u nodig hebt om een vergunning aan te vragen
  • er is nog vooroverleg nodig voor u de omgevingsvergunning kunt aanvragen. Bijvoorbeeld omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan of omdat nog niet alle stukken compleet zijn. Dit vooroverleg kost geld. Zie: vooroverleg / principeverzoek

Bespreek uw (ver)bouwplannen op tijd met uw buren. Het is jammer als uw verbouwing leidt tot verstoorde verhoudingen.

Vergunning nodig of niet?

Stappenplan waarmee u kunt checken of u vergunningsvrij mag bouwen of een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Stap 1 Vergunning wel of niet nodig?

Niet voor alle bouwplannen heeft u een vergunning nodig. Op het Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen.

Stap 2 Check het bestemmingsplan

Uw bouwplan krijgt alleen een omgevingsvergunning als het past in het bestemmingsplan van Molenlanden. Daarin staat precies waar wat gebouwd mag worden. Past uw uitbreiding binnen het bestemmingspan? Dan mag u in sommige gevallen vergunningsvrij bouwen. Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan mag u niet zomaar gaan bouwen. Wel kunt u voor uw bouwplan bij de gemeente vragen om van het bestemmingsplan af te mogen wijken.

Kijk dus of uw bouwplan past in het bestemmingsplan voor het gebied waar u wilt (ver)bouwen. U vindt ze op www.ruimtelijkeplannen.nl. U vindt hier ook de voorbereidingsbesluiten. Hierin staat of de gemeente bezig is het bestemmingsplan aan te passen.

Stap 3 Gevolgen voor het parkeren

Heeft uw bouwplan gevolgen voor het parkeren in de buurt? Ook dan is een omgevingsvergunning sowieso nodig. Denk aan het vergroten van een bedrijfspand, het verwijderen van parkeerplaatsen en het splitsen van een woning.

Voorbeelden

Wanneer kunt u vergunningsvrij bouwen? Wanneer hebt u een omgevingsvergunning nodig? Informatie over de meest voorkomende verbouwingen en bouwplannen.

Alle vergunningvrije situaties staan in de Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Staat uw type bouwplan niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Ook al mag u vergunningvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012. En het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Brochures over vergunningvrij bouwen en verbouwen